ชื่อ-นามสกุล
  อาจารย์ ดร. เสกสรรค์ ศิวิลัย  
  Dr. Sakesan Sivilai
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267106
อีเมล์: sakesan@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2558
2 วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2550
3 วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2546
 
ความเชี่ยวชาญ
Computer Graphics Software , Web Design, Database System, Publishing Design, Web Aplications, Ontologies
 
ความสนใจ
Web Based Technologies and System Applications, Ontologies (Name/ Temporal/ Spatial/Provenance), Semantic Web and Web based Ontologies, Intelligent and Expert System, Online Advertising, การทำอาหาร, วิ่งระยะไกล
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: Sivilai, S., Namahoot, C. S. and Bruckner, M. (2016). SWRL rules optimization for an in-patient diet planning system (DIPS), Information Journal, 19(7B), 3031-3038.
อ้างอิง: Namahoot, C. S., Sivilai, S. and Bruckner, M. (2016). An Ingredient Selection System for Patients Using SWRL Rules Optimization and Food Ontology, Lecture Notes in Computer Science, 9929, 163-171.
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: Brueckner, M., Sivilai, S. and Snae Namahoot, C. (2014). Evidence-Based Design Principles for Web Sites Advancing eHealth Literacy. Journal of Advanced Materials Research, 931-932, 1447-1451.
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: Sivilai, S. and Snae, C. (2011). Surveillance System for the Elderly Health Plans with Ontology. Journal of Community Development Research, 4(2), 83-97.
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: พัทธ์ธรนันทน์ เหมือนมี และ เสกสรรค์ ศิวิลัย. (2562). การพัฒนาระบบโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้าอัจฉริยะด้วย NETPIE. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 2 NCST 2nd 2019. หน้า 113-119.
อ้างอิง: ประดิษฐ์ ศรีโสภา และ เสกสรรค์ ศิวิลัย. (2562). การพัฒนาระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนสภาพแวดล้อมภายในห้องแม่ข่ายด้วย NETPIE และ LINE Application. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 2 NCST 2nd 2019. หน้า 106-112.
อ้างอิง: วิศรุต คงมีแก้ว กฤติกา สังขวดี และเสกสรรค์ ศิวิลัย. (2562). ต้นแบบระบบควบคุมโรงเรือนอัจฉริยะด้วย LoRa สำหรับเพําะปลูกผักกาดหอม. การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 12 วันที่ 26-28 มิถุนายน 2562. หน้า 714-722.
อ้างอิง: สุนีย์ ชาบัวน้อย และเสกสรรค์ ศิวิลัย. (2562). การพัฒนาระบบโรงเรือนปลูกมะเขือเทศอัจฉริยะด้วย NETPIE. การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 12 วันที่ 26-28 มิถุนายน 2562. หน้า 399-408.
อ้างอิง: เพ็ญนภา ทนเพชร และเสกสรรค์ ศิวิลัย. (2562). การพัฒนาระบบแจ้งเตือนการรับประทานยาสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุด้วย LINE Application. การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 12 วันที่ 26-28 มิถุนายน 2562. หน้า 392-398.
อ้างอิง: อลิษา ใจกันทะ และเสกสรรค์ ศิวิลัย. (2562). การพัฒนาระบบปลูกผักกรีนโอ๊คแบบไร้ดินอัจฉริยะด้วย NETPIE และ LINE Application. การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 12 วันที่ 26-28 มิถุนายน 2562. หน้า 383-391.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: ธนวัฒน์ รื่นจีน และเสกสรรค์ ศิวิลัย. (2561). การประยุกต์ใช้เฟสบุ๊คเมสเซนเจอร์บอทสำหรับบริการข้อมูลการศึกษา กรณีศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 6 (AUCC-2018) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 23 – 25 มีนาคม 2561. หน้า 1891-1895.
อ้างอิง: ศิริลักษณ์ แสนสม และเสกสรรค์ ศิวิลัย. (2561). การพัฒนาระบบแนะนำการเลือกพรรณไม้สำหรับใช้ในงานภูมิสถาปัตยกรรม ด้วยหลักการออนโทโลยี. การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 6 (AUCC-2018) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 23 – 25 มีนาคม 2561. หน้า 2443-2448.
อ้างอิง: พิญญาพัชร สอนสุด และเสกสรรค์ ศิวิลัย. (2561). การพัฒนาระบบฟาร์มอัจฉริยะด้วยเนตพายแพลตฟอร์ม. การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 6 (AUCC-2018) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 23 – 25 มีนาคม 2561. หน้า 602-607.
อ้างอิง: พีรพล เริ่มลาวรรณ และเสกสรรค์ ศิวิลัย. (2561). การประยุกต์ใช้เฟสบุ๊คเมสเซนเจอร์บอทสำหรับบริการข้อมูลผู้ป่วยโรคเบาหวาน. การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 6 (AUCC-2018) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 23 – 25 มีนาคม 2561. หน้า 1896-1900.
อ้างอิง: ยศพล แก้วสิทธิ์ และเสกสรรค์ ศิวิลัย. (2561). การพัฒนาระบบแนะนำสมุนไพรไทยสำหรับการดูแลสุขภาพและรักษาโรค ด้วยหลักการออนโทโลยี. การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 6 (AUCC-2018) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 23 – 25 มีนาคม 2561. หน้า 2449-2454.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: เสกสรรค์ ศิวิลัย. (2560). การพัฒนาระบบแนะนาการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยหลักการออนโทโลยี. การประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 10 พฤศจิกายน 2560. หน้า 1057-1066.
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: เสกสรรค์ ศิวิลัย และจักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต. (2556). การพัฒนาระบบคำถาม-คำตอบในการแนะนำอาหารที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วย. การประชุมวิชาการ ระดับประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5, เพชรบุรี, ประเทศไทย, 26-27 กุมภาพันธ์ 2556, 167-172.
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: Sivilai, S., Snae, C. and Brueckner, M. (2012). Ontology-Driven Personalized Food and Nutrition Planning System for the Elderly. Proceedings of the 2nd International Conference in Business Management and Information Sciences, Phitsanulok, Thailand, January 19-20, 2012.
อ้างอิง: เสกสรรค์ ศิวิลัย และจักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต. (2555). ระบบวางแผนสุขภาพสำหรับ ผู้ป่วยในด้วยหลักการออนโทโลยีอาหาร. การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 8, ชลบุรี, ประเทศไทย, 9-10 พฤษภาคม 2555, 633-640.
อ้างอิง: เสกสรรค์ ศิวิลัย และจักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต. (2555). การประยุกต์ใช้ Case-Based Reasoning ในการแนะนำอาหารที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยใน. การประชุมวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 8, พิษณุโลก, ประเทศไทย, 28-29 กรกฎาคม 2555, 1257-1265.
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: เสกสรรค์ ศิวิลัย และจักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต. (2554). ระบบเฝ้าระวังและวางแผน สุขภาพสำหรับผู้สูงอายุด้วยหลักการออนโทโลยี. การประชุมวิชาการนเรศวร วิจัย ครั้งที่ 7, พิษณุโลก, ประเทศไทย, 29-30 กรกฎาคม 2554.
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง: สุภาวดี พิมพิลา และเสกสรรค์ ศิวิลัย. (2564). การพัฒนาระบบลงทะเบียนและส่งผลการวิ่งมาราธอนแบบเสมือนผ่านระบบออนไลน์. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 1 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564.
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: การสำรวจความต้องการในการพัฒนาระบบสารสนเทศในระดับคณะ และสำนัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ผู้ร่วมวิจัย)
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: การอบรมหลักสูตร "การถ่ายภาพมุมสูงด้วยโดรน" วันที่ 6-7 มีนาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 106 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: การพัฒนา Web Application ด้วย Laravel Framework สำหรับบุคลากรภายในสายวิชาการและสายสนับสนุน วันที่ 11–14 ธันวาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์106 (ชั้น 1) อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: การพัฒนา AR Location Based Application ในงาน WUNCA ครั้งที่ 37 วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อ้างอิง: TRAIN THE TRAINER: DATABASE FUNDAMENTAL วันที่ 24-26 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนสำหรับประมวลผลภาพดิจิทัล วันที่ 24-26 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 105 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: การให้ความรู้และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการขออนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร วันที่ 30-31 มกราคม 2560 ณ ห้อง Meeting Room 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อ้างอิง: การอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบประเมินภาระงานสายวิชาการออนไลน์ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 106 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
อ้างอิง: การเสริมสร้างทักษะความรู้ในศตวรรษที่ 21 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม ท 209 อาคารทีปวิชญ์
อ้างอิง: การอบรมและสอบสมรรถนะ (iSEC) ครั้งที่ 5 วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องราชพฤกษ์, AVANI Khon Kaen Hotel & Convention Centre
อ้างอิง: ฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเรียนรู้ในรูปแบบ Cyber Physical Model เพื่อตอบสนอง Thailand 4.0” โดย รองศาสตราจารย์ ยืน ภู่วรวรรณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม ท 209 อาคารทีปวิชญ์
อ้างอิง: การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติและการประยุกต์ใช้ วันที่ 6-7 มีนาคม 2560 ณ หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
อ้างอิง: คลินิกผลงานวิชาการหรือพี่เลี้ยงเข้าสู๋ตำแหน่งทางวิชาการ วันที่ 8 มีนาคม 2560 ณ ห้อง ศว 115 อาคารวิทยสโมสร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อ้างอิง: อบรมการสร้างสื่อออนไลน์ (Mooc) วันที่ 14-15 มีนาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 106 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
อ้างอิง: อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ กฏหมายปกครอง วันที่ 17 มีนาคม 2560 ณ ห้อง ท. 209 อาคารทีปวิชญ์
อ้างอิง: กิจกรรม Tech Startup Club มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วันที่ 19 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
อ้างอิง: The 5th ASEAN UNDERGRADUATE CONFERENCE IN COMPUTING FACULTY OF SCIENCE วันที่ 20-22 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ้างอิง: การเขียนหรือพัฒนาผลงานทางวิชาการ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม ศว.115 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อ้างอิง: Semantic-based Knowledge Management Tools วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2560 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อ้างอิง: อบรมกรอกข้อมูลลงระบบ CHE QA Online วันที่ 7 มิ.ย 2560 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 106 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
อ้างอิง: การพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup) วันที่ 10-12 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมอิมพีเรียล ภูแก้วฮิล รีสอร์ท จ.เพชรบูรณ์
อ้างอิง: Boot Camp: Java SE8 Fundamental วันที่ 20-23 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-Library) มรพส.
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อโครงการ: วิทยากร: กิจกรรมส่งเสริมทักษะความรู้ IT เพื่อติดต่อสื่อสารและการตลาดออนไลน์ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เทศบาล ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
ชื่อโครงการ: วิทยากร: กิจกรรมส่งเสริมทักษะความรู้ IT เพื่อติดต่อสื่อสารและการตลาดออนไลน์ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เทศบาล ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ชื่อโครงการ: วิทยากร: โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติในศตวรรษที่ 21 วันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 106 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มรพส.
ชื่อโครงการ: อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านเทคโนโลยีตามโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2526 ณ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส จ.พิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: วิทยากร: อบรมเสริมทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ต.หนองกระท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ชื่อโครงการ: วิทยากร: อบรมเสริมทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ วันที่ 24 มิถุนายน 2561 ณ ต.สนามคลี อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
ชื่อโครงการ: วิทยากร: อบรมเสริมทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ชื่อโครงการ: วิทยากร: อบรมเสริมทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ชื่อโครงการ: วิทยากร: โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มรพส. วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มรพส.
ชื่อโครงการ: วิทยากร: การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการตลาดและการจัดการธุรกิจให้แก่ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ วันที่ 23-24 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมหรรษนันท์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ชื่อโครงการ: วิทยากร: การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู้ช่องทางการตลาดออนไลน์ วันที่ 18-19 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12 อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
ชื่อโครงการ: วิทยากร: การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ Microsoft Word 2010 วันที่ 25-26 มิถุนายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคาร์ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อโครงการ: วิทยากร: การจัดการข้อมูลผลงานวิชาการด้วย Google Scholar และระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 106 (ชั้น 1) อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อโครงการ: วิทยากร: หลักสูตร "การเขียน Resume อย่างไรให้โดนใจ" วันที่ 8 เมษายน 2560 ณ ห้อง IT404 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อโครงการ: วิทยากร: การใช้งานระบบ SOS และ Line bot สำหรับบริการนักศึกษา วันที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา
ชื่อโครงการ: วิทยากร: โครงการอบรมการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
ชื่อโครงการ: วิทยากร: การทดสอบเพื่อยกระดับความรู้ความสามารถด้านไอทีของบุคลากรและนักศึกษา รุ่นที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2560
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อโครงการ: วิทยากร: หลักสูตร "การเขียน Resume อย่างไรให้โดนใจ" วันที่ 30 ตุลาคม 2559 ณ ห้อง IT403 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อโครงการ: วิทยากร: หลักสูตร "การจัดการข้อมูลวิชาการด้วย Google Scholar และระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ" วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 106 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อโครงการ: วิทยากร: หลักสูตร "QR Code เครื่องมือใหม่สำหรับธุรกิจยุคออนไลน์" โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนตำบลวัดพริก บูรณาการกับการเรียนการสอน วันที่ 23 ธันวาคม 2559
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อโครงการ: วิทยากร: หลักสูตรเทคนิคการใช้ Social Network สำหรับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 วันที่ 14 กันยายน 2558 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
ชื่อโครงการ: วิทยากร: หลักสูตรการออกแบบและจัดทำเว็บไซต์อย่างมืออาชีพ วันที่ 1-4 พฤษภาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
ชื่อโครงการ: วิทยากร: หลักสูตรการสร้างเว็บไซต์แบบสําเร็จรูปด้วย Joomla! พ.ค. 2553 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2552 (2009)
ชื่อโครงการ: วิทยากร: หลักสูตรการพัฒนา Web Application ด้วยภาษา PHP และ MySQL วันที่ 2-4 กันยายน 2552 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ่านบทความวิชาการ The 7 th ASEAN Undergraduate Conference in Computing.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ่านบทความวิชาการ The 6 th ASEAN Undergraduate Conference in Computing.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ่านบทความวิชาการ The 5 th ASEAN Undergraduate Conference in Computing.
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินเค้าโครงงานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ่านบทความวิชาการ วารสารฯ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: NETPIE Trainer
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA), MCSE, and MCSD certifications
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Microsoft Office Specialist (MOS) Office Word 2010
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Cambridge English Placement Test (CEPT) CEFR Level: C1
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.