ชื่อ-นามสกุล
  รองศาสตราจารย์ ดร. สนิท ปิ่นสกุล  
  Assoc. Prof. Dr. Sanit Phinsakul
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร: รองอธิการบดี รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สังกัดหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055-282792
อีเมล์: sanit17@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ศป.ด. (ศิลปะและการออกแบบ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559
2 กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2546
3 วท.บ. (เทคโนโลยีเซรามิกส์) สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม 2539
 
ความเชี่ยวชาญ
Design, ceramics/เซรามิกส์
 
ความสนใจ
Research , Ceramics, Ceramic Design
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: บทความวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเนื้อดินปั้นสโตนแวร์สำหรับผลิตกระถางต้นไม้อัจฉริยะ” ในโครงการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ การวิจัยสหวิทยาการบนพื้นฐานยุค 5.0 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 12 วันที่ 20 ตุลาคม 2562
อ้างอิง: บทความวิจัยเรื่อง “ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุในห้องน้ำของผู้สูงอายุ กรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก” ในโครงการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ การวิจัยสหวิทยาการบนพื้นฐานยุค 5.0 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 12 วันที่ 20 ตุลาคม 2562
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: บทความวิจัยเรื่อง “การพัฒนาไส้กรองน้ำเซรามิกจากเถ้าแกลบสำหรับใช้ประโยชน์ในครัวเรือน” ในโครงการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 11 "การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน วันที่ 20 ธันวาคม 2561
อ้างอิง: บทความวิจัยเรื่อง “การออกแบบอาคารสำหรับเก็บเครื่องมือทางการเกษตรชุมชนในเขตอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลก” ในโครงการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 11 "การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน วันที่ 20 ธันวาคม 2561
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: บทความวิจัยเรื่อง “การพัฒนาส่วนผสมของปูนปลาสเตอร์ผสมเถ้าแกลบสำหรับทำแบบพิมพ์ต้นทุนต่ำในอุตสาหกรรมเซรามิกของท้องถิ่น” ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
อ้างอิง: บทความวิจัยเรื่อง “เนื้อดินปั้นเซรามิกสำหรับขึ้นรูปด้วยวิธีการหล่อแบบพิมพ์ จากดินบ้านบ่อทองคำ จังหวัดพิษณุโลก” ในโครงการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 9 "การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน วันที่ 31 พฤษภาคม 2560
อ้างอิง: บทความวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเนื้อดินปั้นสโตนแวร์สำหรับผลิตกระเบื้องโมเสกโดยใช้ดินเหนียวพื้นถิ่น อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก” ในโครงการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10 "นวัตกรรมสรรสร้างชุมชนกับการพัฒนางานวิจัยอย่างยั่งยืน วันที่ 14 ธันวาคม 2560
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: Phinsakul, S. Soodsang, N. and Pattana, N. (2016) Style of pottery product of Ban Tao Hai in Phitsanulok. Asian Social Science, 12(8), 74-82.
อ้างอิง: บทความวิจัยเรื่อง“การพัฒนสูตรเนื้อดินเพื่อใช้ผลิตเชิงชายสำหรับตกแต่งอาคาร” ในวารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม 2559
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: บทความวิจัยเรื่อง“การใช้เถ้าแกลบเป็นส่วนผสมเนื้อดินปั้นคอร์เดียไรต์สำหรับผลิตแผ่นรองเผา” ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Rajabhat Journal of Science, Humanities & Social Sciences ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2557
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: บทความวิจัยเรื่อง “การพัฒนาอิฐทนไฟฉนวนจากเถ้าแกลบ” ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Rajabhat Journal of Science, Humanities & Social Sciences ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2555
อ้างอิง: สนิท ปิ่นสกุล (2555).การพัฒนาอิฐทนไฟฉนวนจากเถ้าแกลบ . RAJABHAT JOURNAL OF SCIENCE, HUMANITIES & SOCIAL SCIENCE Vol.13 No.1 January - June 2012, 2555/ Vol.13 No.1. Page: 55-61
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: บทความวิจัยเรื่อง “การทดลองใช้ขี้เถ้าแกลบเป็นวัตถุดิบแทนควอทซ์ในกระบวนการผลิตเซรามิกส์” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วันที่ 14-17 มกราคม 2554
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
อ้างอิง: บทความวิจัยเรื่อง “การศึกษาเนื้อดินปั้นบ้านแสงดาวและเคลือบเพื่อผลิตเครื่องปั้นดินเผาวัดตาปะขาวหาย” ในงาน การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553 (Thailand Research Expo 2010) ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ้นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ วันที่ 26-30 สิงหาคม 2553
ปี พ.ศ. 2552 (2009)
อ้างอิง: บทความวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบและการตกแต่งผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบ้านท่าโพธิ์” ในการประชุมวิชาการ โครงการอุตสาหกรรมและวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน วันที่ 27-29 มีนาคม 2552
ปี พ.ศ. 2551 (2008)
อ้างอิง: บทความวิจัยเรื่อง “การศึกษาอัตราส่วนผสมของเนื้อดินปั้นเชียงเครือและอัตราส่วนผสมของ เคลือบสำหรับผลิตของที่ระลึกโดยการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการหล่อแบบ” ในวารสารวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กรกฏาคม-ธันวาคม 2551
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: สนิท ปิ่นสกุล (2561).เนื้อดินปั้นเซรามิกส์สำหรับขึ้นรูปด้วยวิธีการหล่อแบบพิมพ์ จากดินบ้านบ่อทองคำ จังหวัดพิษณุโลก. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 9 : 2560, 2560. Page: 806-812
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: นำเสนอบทความวิจัยเรื่อง “การทดลองใช้ขี้เถ้าแกลบเป็นวัตถุดิบแทนควอทซ์ในกระบวนการผลิตเซรามิกส์” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วันที่ 14-17 มกราคม 2554
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
อ้างอิง: นำเสนอบทความวิจัยเรื่อง “การศึกษาเนื้อดินปั้นบ้านแสงดาวและเคลือบเพื่อผลิตเครื่องปั้นดินเผาวัดตาปะขาวหาย” ในงาน การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553 (Thailand Research Expo 2010) ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ้นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ วันที่ 26-30 สิงหาคม 2553
ปี พ.ศ. 2552 (2009)
อ้างอิง: นำเสนอบทความวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบและการตกแต่งผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบ้านท่าโพธิ์” ในการประชุมวิชาการ โครงการอุตสาหกรรมและวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน วันที่ 27-29 มีนาคม 2552
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง:
อ้างอิง: สนิท ปิ่นสกุล ชาติชาย จันทร์ประทีปและฐิตาภรณ์ แหวนเพชร ในการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2563
อ้างอิง: สนิท ปิ่นสกุล ชาติชาย จันทร์ประทีป ภาวินี เลิศคำ โครงการประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 12 วันที่ 20 ตุลาคม 2562
อ้างอิง: ชาติชาย จันทร์ประทีป สนิท ปิ่นสกุล โครงการประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 12 วันที่ 20 ตุลาคม 2562
อ้างอิง: สนิท ปิ่นสกุล,ชาติชาย จันทร์ประทีปและฐิตาภรณ์ แหวนเพชร. (2563) ในการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: การพัฒนาส่วนผสมของปูนปลาสเตอร์ผสมเถ้าแกลบสำหรับทำแบบพิมพ์ต้นทุนต่ำในอุตสาหกรรมเซรามิกส์ของท้องถิ่น งบประมาณปี พ.ศ. 2559 ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: การจัดการผลงานการสร้างสรรค์เครื่องปั้นดินเผาสำหรับอนุรักษ์ภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู้ชุมชนบ้านเตาไห จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2559
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: การพัฒนาดินเหนียวท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้ผลิตเชิงชาย สำหรับตกแต่งอาคารทดแทนการใช้ไม้ธรรมชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: การทดลองเนื้อดินปั้นเพื่อผลิตหินแกรนิตเทียม สำหรับ ตกแต่งอาคารจากส่วนผสมของตะกอนดินน้ำประปาและเถ้าแกลบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: การพัฒนากระบวนการผสมปูนปลาสเตอร์สำหรับทำแบบพิมพ์เซรามิกส์ รายวิชาการทำพิมพ์และการหล่อ 1 พ.ศ. 2557 (รายงานวิจัยในชั้นเรียน)
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: การพัฒนาไส้กรองน้ำเซรามิกส์จากเถ้าแกลบสำหรับใช้ประโยชน์ในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: การทดลองใช้เถ้าแกลบเป็นส่วนผสมเนื้อดินปั้นคอร์เดียไรต์ สำหรับผลิตแผ่นรองเผา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: การพัฒนาอิฐทนไฟฉนวนโดยใช้เถ้าแกลบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
อ้างอิง: การทดลองใช้ขี้เถ้าแกลบเป็นวัตถุดิบแทนควอทซ์ในกระบวนการผลิตเซรามิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2552 (2009)
อ้างอิง: การศึกษาเนื้อดินปั้นบ้านแสงดาวและเคลือบเพื่อ ผลิตเครื่องปั้นดินเผาวัดตาปะขาวหาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2551 (2008)
อ้างอิง: การศึกษาอัตราส่วนผสมของเนื้อดินปั้นเชียงเครือและอัตราส่วนผสมของเคลือบสำหรับผลิตของที่ระลึกโดยการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการหล่อแบบ พ.ศ. 2551 ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ปี พ.ศ. 2547 (2004)
อ้างอิง: การพัฒนาเนื้อดินปั้นเชียงเครือและเคลือบ เพื่อผลิตเครื่องปั้นดินเผาประเภทสโตนแวร์ สำหรับ ขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน พ.ศ. 2547 ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ปี พ.ศ. 2546 (2003)
อ้างอิง: การศึกษาเนื้อดินและพัฒนาน้ำเคลือบเพื่อผลิต เครื่องปั้นดินเผา : กรณีศึกษาเครื่องปั้นดินเผาวัดตาปะขาวหาย พ.ศ. 2546 ทุนมหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2542 (1999)
อ้างอิง: การศึกษาอิทธิพลของทรายที่มีผลต่อเนื้อดินปั้นเชียงเครือ พ.ศ. 2542 ทุนสถาบันราชภัฏสกลนคร
ปี พ.ศ. 2539 (1996)
อ้างอิง: การศึกษาอิทธิพลของอลูมินาต่อหินแก้วที่มีผลต่อเนื้อดินปั้นวิเทรียสไชนา พ.ศ. 2539
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบบูรณาการนำร่อง บ้านลาดบัวขาว ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ระยะที่ 2
อ้างอิง: โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: CIRTIFIED INNOVATION MANAGER NORTH 4 (CIM)
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: การบริหารจัดการงานวิจัยสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ รุ่น 1
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการเขียนบคความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ" ปี 2558 ณ โรงแรมวังจันทน์รีเวอร์วิล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: การอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา/ประธานสาขา" เรื่อง "พัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู สู่การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษามือาชีพ" ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมทรัพย์ไพรวัลย์ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: เข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุม 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
อ้างอิง: เข้าร่วมการอบรม ในโครงการอบรมวิปัสนากรรมฐานว่าด้วย สติปัฏฐาน ครั้งที่ 23/2 ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ระหว่างวันที่ 2-9 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจเวียงแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2552 (2009)
อ้างอิง: การฝึกอบรมตามหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา หลักสูตรที่ 3 ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2552 โดยสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2549 (2006)
อ้างอิง: การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างบุคลากรในองค์กร" วันที่ 22 มีนาคม 2549 ณ ทรัพย์ไพรวัลย์ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จ.พิษณุโลก โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2547 (2004)
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "The First Alumina Die Pressing Workshop ระหว่างวันที่ 23-24 March 2004 MTEC Building, Thailand Science Park By National Metal and Material Technology Center.
ปี พ.ศ. 2546 (2003)
อ้างอิง: การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการตรวจสอบเชิงจุลภาคเพื่อหาสาเหตุของตำหนิบนผลิตภัณฑ์เซรามิก" ระหว่างวันที่ 20-22 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
ปี พ.ศ. 2543 (2000)
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบเซรามิกตามมาตรฐานสากล วันที่ 27-28 กรกฏาคม พ.ศ. 2543 ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโ่ลยีแห่งประเทศไทย (วท.)
อ้างอิง: การฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้างและการตรวจรับการจ้างของสถาบันราชภัฏ ระหว่างวันที่ 24-27 เมษายน 2543 สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ
ปี พ.ศ. 2542 (1999)
อ้างอิง: อารฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "กระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ Engineering Ceramics" วันที่ 5-7 กรกฏาคม 2542 ณ ห้องประชุมศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วท.)
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิืบัติการหลักสูตร "เทคโนโลยีเตาเผาเซรามิกส์" ระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม พ.ศ. 2542 ณ สถาบันราชภัฏพระนคร
ปี พ.ศ. 2541 (1998)
อ้างอิง: การสอนระดับอุตมศึกษาสำหรับอาจารย์บรรจุใหม่ ระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2541 ณ สถาบันราชภัฏสกลนคร
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
ชื่อโครงการ: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในการตัดสินการประกวดโครงการประชุมเครือข่ายผู้นำนักศึกษา โครงการประชุมเครื่อข่ายผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556 ณ.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง "รูปแบบนวัตวิถีกลุ่มหัตถกรรมเครืื่องเงินชาวเขาเผ่าเมี่ยน จังหวัดกำแพงเพชร" นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 2 ตุลาคม 2562
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิ ในการพิจารณาผลงานศิลปะและผลงานสร้างสรรค์ ในการประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์ "ศิลปะ สถาปัตยกรรม : วิจัยและการสร้างสรรค์" ครั้งที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 6 กันยายน 2562
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง "การออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากศิลปะภูมิปัญญาผ้าจกไทพวนและไทยวนตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์" นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 1 กรกฏาคม 2562
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง "การพัฒนาชุดฝึกทักษะการประดิษฐ์ของเล่นพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สำหรับเด็ก" นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 1 กรกฏาคม 2562
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง "กระบวนการสร้างอัตลักษณ์สำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดเลย" นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 21 พฤษภาคม 2562
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง "การสกัดสีจากธรรมชาติสำหรับใช้ในงานจิตรกรรม" นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 8 พฤษภาคม 2562
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการอ่านผลงานทางวิชาการ(บทความวิจัย) การประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 12 วันที่ 21-22 ก.ค. 2559 มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิฃาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปี 2559 วันที่ 1-2 สิงหาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: การศึกษาวัสดุท้องถิ่น เพื่อนำมาสร้างผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาดังคำขวัญของจังหวัดกำแพงเพชร กรณ๊ : ศึกษาการหาอัตราส่วนผสมของดินเหนียวทุ่งเศรษฐี ดินลูกรัง จังหวัดกำแพงเพชร
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความทางวิชาการ สายศิลปและสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 30 กันยายน 2559
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจรายงานการวิจัยทางด้านเครื่องปั้นดินเผา วันที่ 9 สิงหาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในการตัดสินการประกวดโครงการประชุมเครือข่ายผู้นำนักศึกษา โครงการประชุมเครื่อข่ายผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556 ณ.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 
หนังสือแต่ง
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อหนังสือ:
เทคโนโลยีเซรามิกส์พื้นฐาน Ceramics Foundation
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
ชื่อหนังสือ:
กระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาเบื้องต้น
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อรางวัล: ได้รับรางวัล ความคิดสร้างสรรค์ดีเด่น การประกวดผลิตภัณฑ์เซรามิก หัวข้อ “แจกันหลวงข่วงนครลำปาง” วันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อรางวัล: การประกวดผลิตภัณฑ์เซรามิกเชิงสร้างสรรค์โดยการขึ้นรูปด้ายแป้นหมุน (CREATIVE DESIGN CERAMIC PRODUCTS THROUGH POTTER ,S WHEEL COMPETITION) วันที่ 18 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม จังหวัดลำปาง (ได้รับรางวัลชมเชย)
ชื่อรางวัล: การประกวดงานศิลปะตกแต่งผนังด้วยเซรามิก Wall Art Ceramic วันที่ 20 เมษายน 2558 โดยศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ได้รับรางวัลชมเชย)
ชื่อรางวัล: . ได้รับรางวัล นักวิจัยดีเด่น ในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 3” วันที่ 20-22 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
ชื่อรางวัล: การประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิก ประเภท เครื่องประดับสตรี 5 ชิ้น โครงการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิก (Ceramic Desingn) วันที่ 15 กันยายน 2556 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดลำปาง (ได้รับรางวัลชมเชย)
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
ชื่อรางวัล: รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่นภาคบรรยาย กลุ่มเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรื่อง การทดลองใช้ขี้เถ้าแกลบเป็นวัตถุดิบแทนควอทซ์ในกระบวนการผลิตเซรามิกส์” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วันที่ 14-17 มกราคม 2554
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
ชื่อรางวัล: การประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกระดับประเทศ ประเภทชุดเครื่องประดับสตรี 5 ชิ้น วันที่ 7 สิงหาคม 2553 จังหวัดลำปาง (ได้รับรางวัลชมเชย)
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: เกียรติบัตรรางวัลชมเฃย การประกวดงานศิลปะตกแต่งผนังด้วยเซรามิก Wall Art Ceramic วันที่ 20 เมษายน 2558 โดยศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: เกียรติบัตรรางวัลชมเชย การประกวดผลิตภัณฑ์เซรามิกเชิงสร้างสรรค์โดยการขึ้นรูปด้ายแป้นหมุน (CREATIVE DESIGN CERAMIC PRODUCTS THROUGH POTTER ,S WHEEL COMPETITION) วันที่ 18 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม จังหวัดลำปาง
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: เกียรติบัตรร่วมประกวด การประกวดงานศิลปะตกแต่งผนังด้วยเซรามิก Wall Art Ceramic วันที่ 20 เมษายน 2558 โดยศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: เกียรติบัตร ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ กลุ่มสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2558 "สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่่อาเซียน" ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: เกียรติบัตร การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการเขียนบคความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ" ปี 2558 ณ โรงแรมวังจันทน์รีเวอร์วิล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: เกียรติบัตร ความร่วมม่ือในการนำผลงานวิจัย เรื่อง "การศึกษาเนื้อดินปั้นบ้านแสงดาวและเคลือบเพื่อผลิตเครื่องปั้นดินเผาวัดตาปะขาวหาย" ร่วมเสนอในงาน "มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2557" (Regional Research Expo 2014) วันที่ 14 มีนาคม 2557 โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช)
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: เกียรติบัตรร่วมประกวด การประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิก ประเภท เครื่องประดับสตรี 5 ชิ้น โครงการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิก (Ceramic Desingn) วันที่ 15 กันยายน 2556 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดลำปาง
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: เกียรติบัตรรางวัลชมเชย การประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิก ประเภท เครื่องประดับสตรี 5 ชิ้น โครงการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิก (Ceramic Desingn) วันที่ 15 กันยายน 2556 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดลำปาง
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: เกียรติบัตร ร่วมแสดงผลงาน "ปฏิบัติการทางด้านศิลปะและการออกแบบ ครั้งที่ 3" Art and Design Workshop 3th ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องร่มพยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: วุฒิบัตร การอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา/ประธานสาขา" เรื่อง "พัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู สู่การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษามือาชีพ" ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมทรัพย์ไพรวัลย์ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: เกียรติบัตร โครงการประชุมเครือข่ายผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา" วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556 ณ คณะเทคโน โลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: เกียรติบัตร เข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุม 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: เกียรติบัตร รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่นภาคบรรยาย กลุ่มเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรื่อง การทดลองใช้ขี้เถ้าแกลบเป็นวัตถุดิบแทนควอทซ์ในกระบวนการผลิตเซรามิกส์” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วันที่ 14-17 มกราคม 2554
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: เกียรติบัตรรางวัลชมเชย การประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกระดับประเทศ ประเภทชุดเครื่องประดับสตรี 5 ชิ้น วันที่ 7 สิงหาคม 2553 จังหวัดลำปาง
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: เกียรติบัตร การเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง การศึกษาเนื้อดินปั้นบ้านแสงดาวและเคลือบเพื่อผลิตเครื่องปั้นดินเผาวัดตาปะขาวหาย ในงาน Thailand Research Symposium 2010 ภาคโปสเตอร์ ระหว่างงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553" (Thailand Research Expo 2010) วันที่ 30 สิงหาคม 2553
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: เกียรติบัตร ร่วมดำเนินการในการจัดงานแสดง ประกอบ แสง เสียงและสื่อผสม เทิดพระเกี่ยรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช "ยอยศ ยิ่งฟ้า มหาราชแห่งแผ่นดิน" ระหว่างวันที่ 16-18 มกราคม พ.ศ. 2553 โดย จังหวัดพิษณุโลก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: เกียรติบัตร ผู้เข้ารับการอบรม ในโครงการอบรมวิปัสนากรรมฐานว่าด้วย สติปัฏฐาน ครั้งที่ 23/2 ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ระหว่างวันที่ 2-9 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจเวียงแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2552 (2009)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: เกียรติบัตร การฝึกอบรมตามหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา หลักสูตรที่ 3 ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2552 โดยสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: เกียรติบัตร ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสาขาจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล กีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 สองแควแกมส์ วันที่ 17-21 มกราคม 2552 โดย การกีฬาแห่งประเทศไทยและจังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2549 (2006)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ประกาศนียบัตร การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างบุคลากรในองค์กร" วันที่ 22 มีนาคม 2549 ณ ทรัพย์ไพรวัลย์ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จ.พิษณุโลก โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2547 (2004)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: เกียรติบัตร อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "The First Alumina Die Pressing Workshop ระหว่างวันที่ 23-24 March 2004 MTEC Building, Thailand Science Park By National Metal and Material Technology Center.
ปี พ.ศ. 2546 (2003)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ประกาศนียบัตร การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการตรวจสอบเชิงจุลภาคเพื่อหาสาเหตุของตำหนิบนผลิตภัณฑ์เซรามิก" ระหว่างวันที่ 20-22 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
ปี พ.ศ. 2543 (2000)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ประกาศนียบัตร อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบเซรามิกตามมาตรฐานสากล วันที่ 27-28 กรกฏาคม พ.ศ. 2543 ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโ่ลยีแห่งประเทศไทย (วท.)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: วุฒิบัตร การฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้างและการตรวจรับการจ้างของสถาบันราชภัฏ ระหว่างวันที่ 24-27 เมษายน 2543 สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ
ปี พ.ศ. 2542 (1999)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ประกาศนียบัตร อารฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "กระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ Engineering Ceramics" วันที่ 5-7 กรกฏาคม 2542 ณ ห้องประชุมศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วท.)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: เกียรติบัตร อบรมเชิงปฏิืบัติการหลักสูตร "เทคโนโลยีเตาเผาเซรามิกส์" ระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม พ.ศ. 2542 ณ สถาบันราชภัฏพระนคร
ปี พ.ศ. 2541 (1998)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: วุฒิบัตร อบรมหลักสูตร การสอนระดับอุตมศึกษาสำหรับอาจารย์บรรจุใหม่ ระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2541 ณ สถาบันราชภัฏสกลนคร
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.