ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรุณลักษณ์ โชตินาครินทร์  
  Asst. Prof. Dr. Arunluk Chodnakarin
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 0892723526
อีเมล์: siriangkanakun@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.ด. (เทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2556
2 วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2549
 
ความเชี่ยวชาญ
Food Science
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: อรุณลักษณ์ โชตินาครินทร์ (2561).ผลของการทดแทนแป้งสาลีด้วยกากสับปะรดต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของบิสกิตในระหว่างการเก็บรักษา.  วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 2560. Page: 95-105
อ้างอิง: อรุณลักษณ์ โชตินาครินทร์ (2561).การยับยั้งการย่อยสลายตัวเองและการปรับปรุงคุณสมบัติทางเนื้อสัมผัสของเจล ที่ผลิตจากปลากรายและปลาสลาดโดยใช้ไข่ขาวผง. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ปีที่ 23 ฉบับที่ 1. Page: 377-392
อ้างอิง: อรุณลักษณ์ โชตินาครินทร์ (2561).ผลของคอลลาเจนไฮโดรไลเซทจากหนังปลากรายที่มีต่อการยับยั้งกิจกรรมของ เอนไซม์แอนจิโอเทนซินวัน-คอนเวอร์ติงและต่อกิจกรรมการต้านอนูมูลอิสระ. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ปีที่ 23 ฉบับที่ 1. Page: 347-363
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: อรุณลักษณ์ โชตินาครินทร์ (2560).ผลของการทดแทนแป้งสาลีด้วยกากสับปะรดต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของบิสกิตในระหว่างการเก็บรักษา. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2560. Page: 95-105
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง: ไพรินทร์ หละวัน อรุณลักษณ์ โชตินาครินทร์ และมนตรา ศรีษะแย้ม. การศึกษาฤทธิ์การยับยั้งแบคทีเรียและต้านอนุมูลอิสระของคีเฟอร์ข้าวกล้องงอก. การประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวรครั้งที่ 16. วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2562.
อ้างอิง: ณัฐริกา ขันเงิน อรุณลักษณ์ โชตินาครินทร์ และมนตรา ศรีษะแย้ม. การศึกษาสารยับยั้งจากลูกหว้าและมะม่วงหาวมะนาวโห่ในการยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรค. การประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวรครั้งที่ 16. วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2562.
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: การทำ craft beverage
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.