ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นงลักษณ์ ใจฉลาด  
  Asst. Prof. Dr. Nongluck Jaichalad
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะครุศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055230597
อีเมล์: dr.nongluck@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2553
2 กศ.ม. (จิตวิทยาและการแนะแนว) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2550
3 บธ.บ. (คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 2541
 
ความเชี่ยวชาญ
Contemplative Education, บริหารการศึกษา, การวางแผนยุทธศาสตร์ , การศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ, -การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา -การออกแบบการสอนโดยใช้สื่อนวัตกรรมแบบออนไล, Critical Thinking
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: Janwipa Jamnongkan, Nongluck Jaichalad. (2022). A Study of the Relationship Between the Good Governance Administration and the Effectiveness of School Administration Under Phichit Primary Educational Service Area Office 1. Journal of Optoelectronics Laser, 41(4), 100 – 106.
อ้างอิง: สกุลรัตน์ พรมกลิ้ง, นงลักษณ์ ใจฉลาด. (2565, มิถุนายน). การศึกษาบทบาทการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหาร สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1. วารสาร Journal of Roi Kaensarn
อ้างอิง: เมชุดา พุ่มมาลา, นงลักษณ์ ใจฉลาด. (2565, กรกฎาคม-สิงหาคม). การศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์. วารสารวิจัย วิชาการ, 5(4),123-132.
อ้างอิง: นงลักษณ์ ใจฉลาด และ อนันต์ นามทองต้น (2565, พฤศจิกายน- ธันวาคม). การบริหารจัดการสถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1.วารสารวิจยวิชาการ. 5(6), 277-288.
อ้างอิง: นงลักษณ์ ใจฉลาด, อนันต์ นามทองต้น. (2565, กรกฎาคม). กลยุทธ์การ บริหารจัดการโรงเรียนคุณธรรมที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของโรงเรียน ประถมศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์. วารสารการบริหารนิติบุคคลและ นวัตกรรมท้องถิ่น. 8(7), 203-216.
อ้างอิง: อนันต์ นามทองต้น, นงลักษณ์ ใจฉลาด.(2565, กันยายน-ธันวาคม). รูปแบบการนิเทศการศึกษาที่มีประสิทธิภาพสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2.วารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.5(3),37-48.
อ้างอิง: นงลักษณ์ ใจฉลาด และ เฟื่องฟ้า ลัมวุฒิ. (2565, พฤศจิกายน). การ ดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน จังหวัดพิษณุโลก. วารสารการบริหารจัดการและนวัตกรรมท้องถิ่น. 4(6), 251-264.
อ้างอิง: ณัฐณพัชร กลิ่นใจ และ นงลักษณ์ ใจฉลาด. (2565, กรกฏาคม-ธันวาคม). การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการจัดการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. วารสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง. 11(2), 1-11.
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: ชนัญชิดา อินทร์สุ่ม, นงลักษณ์ ใจฉลาด. (2564). การเตรียมความพร้อมการบริหารงานวิชาการในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร. วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น, 7(9), 175-192.
อ้างอิง: ภูมิศักดิ์ วรไตรจริยา, นงลักษณ์ ใจฉลาด. (2564). การศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก. วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น, 7(1), 91-107.
อ้างอิง: นงลักษณ์ ใจฉลาด, ชญานิษฐ์ ศศิวิมล, วิภา ทองบุรี, สมศรี ทาสุทะ, ดิษยา ศุภราชโยธิน, รงค์รบ น้อยสกุล. (2564). การศึกษาองค์ประกอบและสภาพการจัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม. Journal of Legal Entity Management and Local Innovation, 7(3), 271-285.
อ้างอิง: วัชรพุทธิ์ เกตุเทศ และนงลักษณ์ ใจฉลาด. (2564). การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2. วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น, 7(11), 29-42.
อ้างอิง: ณิรดา เวชญาลักษณ์, นิคม นาคอ้าย, อดุลย์ วังศรีคูณ, นงลักษณ์ ใจฉลาด, จารุวรรณ นาตัน. (2564). การประเมินโครงการส่งเสริมคุณลักษณะนักบริหารที่ดี ผ่านแหล่งวิทยาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรครุ ศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), 11(2), 136-149.
อ้างอิง: นงลักษณ์ ใจฉลาด, จารุวรรณ นาตัน, ณิรดา เวชญาลักษณ์, นิคม นาคอ้าย อดุลย์ วังศรีคูณ. (2564). การศึกษาสภาพการดำเนินชีวิตของผู้เรียนโดยใช้หลักอริยสัจ 4 ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษากำแพงเพชร เขต 1. วารสารบัณฑิตแสงโคมคำ, 6(3), 495-513.
อ้างอิง: นงลักษณ์ ใจฉลาด, จารุวรรณ นาตัน, ณิรดา เวชญาลักษณ์, นิคม นาคอ้าย อดุลย์ วังศรี. (2564). การศึกษาสภาพการส่งเสริมการดำเนินชีวิต ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษากำแพงเพชร เขต 1. วารสาร มมร.วิชาการล้านนา, 10(2), 9-18.
อ้างอิง: นงลักษณ์ ใจฉลาด, จารุวรรณ นาตัน, ณิรดา เวชญาลักษณ์, นิคม นาคอ้ายอดุลย์ วังศรีคูณ. (2564). การศึกษาสภาพการดำเนินงานด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3. วารสารปัญญา, 28(3), 95-107.
อ้างอิง: อังสนา อินทิม, นงลักษณ์ ใจฉลาด. (2564). การประเมินและศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1. วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น, 7(10), 15-30.
อ้างอิง: ศิริกุล แสงศรี, นงลักษณ์ ใจฉลาด. (2565, มิถุนายน). การศึกษาพัฒนาสมรรถนะครูตามสถานการณ์แพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัยเขต 1. วารสารJournal of Roi Kaensarn Academi, 7(6), 194-204.
อ้างอิง: วรวิทย์ หอมวงษ์, นงลักษณ์ ใจฉลาด. (2565, (กันยายน-ตุลาคม). การศึกษาสภาพและแนวทางการดำเนินการงานลูกเสือวิสามัญของ สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก. วารสารวิจัยวิชาการ, 5(5),51-64
อ้างอิง: นงลักษณ์ ใจฉลาด และ วิษณุ หนูแย้ม. (2565, ธันวาคม). สภาพการ ดำเนินงานกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีของสถานศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38. วารสารการ บริหารจัดการและนวัตกรรมท้องถิ่น. 4(7), 182-196.
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: นงลักษณ์ ใจฉลาด, ชญานิษฐ์ ศศิวิมล, สมศรี ทาสุทะ, วิภา ทองบุรี, อารีย์ ขุมเพ็ชร, สำรวย สารถี, เจษฎาภรณ์ สร้อยจอม, อวยพร มุ่งดำรงกิจ. (2563). การศึกษาองค์ประกอบและกิจกรรมตัวบ่งชี้พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม. วารสารครุพิบูล, 7(1), 132-144.
อ้างอิง: วันเพ็ญ สุวรรณผู, นงลักษณ์ ใจฉลาด. (2563). การศึกษาสมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2 วันที่ 21 มีนาคม 2562., 97-106.
อ้างอิง: ธิราภรณ์ มากมี, นงลักษณ์ ใจฉลาด. (2563). ปัญหาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุโขทัย. วารสารครุพิบูล, 7(2), 132-144.
อ้างอิง: เฉลิมพล สโมรินทร์, นงลักษณ์ ใจฉลาด. (2563). การศึกษาสภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39. Journal of Legal Entity Management and Local Innovation, 6(5), 291-305.
อ้างอิง: ณัฐณิชา แสงดารา, นงลักษณ์ ใจฉลาด. (2563). การศึกษาภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2. Journal of Legal Entity Management andLocal Innovation, 6(5), 307-322.
อ้างอิง: พิมพ์ชนก นราศรี, นงลักษณ์ ใจฉลาด. (2563). การศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563., 19-26.
อ้างอิง: จันทิมา ประสงค์มณี, นงลักษณ์ ใจฉลาด. (2563). การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39. วารสารครุพิบูล, 7(2), 132-144.
อ้างอิง: บุญชนะ บุญโตนด, นงลักษณ์ ใจฉลาด. (2563). ศึกษาแนวทางการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1 . Journal of Legal Entity Management and Local Innovation, 6(2), 37-49.
อ้างอิง: ศิรินภา คำสุกดี, นงลักษณ์ ใจฉลาด. (2563). การศึกษาปญหาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 . Journal of Legal Entity Management and Local Innovation, 6(3), 1-14.
อ้างอิง: นงลักษณ์ ใจฉลาด. (2563). การศึกษาสภาพการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีภาวะพึ่งพิงให้เห็นคุณค่าในตนเองและการเป็นพลเมืองดีของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขต จังหวัดพิษณุโลก.Journal of Legal Entity Management and Local Innovation, 7(3), 57-71.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: วิษณุ ทิศวงศ์, ศักย์ชัย เพชรสุวรรณ, นงลักษณ์ ใจฉลาด, สุภาพ อมรประภา. (2562). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง การถ่ายโอนความร้อน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ร่วมกับทฤษฎีพหุปัญญา. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2 วันที่ 21 มีนาคม 2562., 573-582.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: วัลลภมา นักฆ้อง, นงลักษณ์ ใจฉลาด. (2561,กรกฎาคม-ธันวาคม).แนวทางการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย.มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.ปีที่ 12 ฉบับที่ 2.
อ้างอิง: ชนะจิต คำแผง, นงลักษณ์ ใจฉลาด.(2561,กรกฏาคม-ธันวาคม). แนวทางการดำเนินงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ.วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. ปีที่ 12 ฉบับที่ 2.
อ้างอิง: นงลักษณ์ ใจฉลาดและชญานิษฐ์ ศศวิมล. (2561). การศึกษาสภาพปัญหาความต้องการจำเป็นและแนวทางการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ กรณีศึกษาตำบลเกาะตาล อำเภอขาณุวรลักษณ์ จังหวัดกำแพงเพชร. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครุศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 4 (51 – 63) ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง.
อ้างอิง: นงลักษณ์ ใจฉลาด, ชญานิษฐ์ ศศวิมลม, พรทิพย์ ครามจันทึก, อรุโณทัย อินทนิด, วัชรีย์ อินทะ, สมศรี สุทะ, อัญญาณ๊ สุวรรณโรจน์, วิภา ทองบุรี. (2562). การศึกษาปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย กรณีศึกษา ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร. รายงาน สืบเนื่องการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน วิจัยระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2 วันที่ 21 มีนาคม 2562., 262 – 274.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: นงลักษณ์ ใจฉลาด (2560).การศึกษาสภาพการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต, ปีที่ 13 ฉบับที่ 2, 2560. Page: 1-14
อ้างอิง: นงลักษณ์ ใจฉลาด (2560). แนวทางพัฒนาทักษะครูในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำ นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในจังหวัดพิษณุโลก.. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, 6(1), 2560. Page: 129-138
อ้างอิง: นงลักษณ์ ใจฉลาด (2560).การศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะครูในสถานศึกษา สังกัดสำ นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, 6(1), 2560. Page: 118-128
อ้างอิง: นงลักษณ์ ใจฉลาด (2560).การศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตภาคเหนือตอนล่าง. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, 6(2), 2560. Page: 59-72
อ้างอิง: นงลักษณ์ ใจฉลาด (2560).แนวทางการส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ ของสถานศึกษา สังกัดสำ นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 411. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปาง, 6(1) (มกราคม 2560 –มิถุนายน 2560). Page: 39-54
อ้างอิง: นงลักษณ์ ใจฉลาด (2560).การศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมการดำเนินงานการประเมินคุณภาพภายใน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุโขทัย.. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, 13(3) (กันยายน 2560 – ธันวาคม 2560). Page: 165-176
อ้างอิง: นงลักษณ์ ใจฉลาด (2560).The Components to Promote the Morality on Honesty, Public Mind and Responsibilities for Students of Basic Education Schools.. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, 13(1) (มกราคม 2560 – เมษายน 2560). Page: 63-71
อ้างอิง: นงลักษณ์ ใจฉลาด (2560).การศึกษาแนวทางการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิจิตร. วารสารกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, ฉบับที่ 11 เล่มที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560. Page: 97-107
อ้างอิง: นงลักษณ์ ใจฉลาด (2560).การศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จังหวัดพิษณุโลก. วารสารกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, ฉบับที่ 11 เล่มที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560. Page: 109-120
อ้างอิง: วรรญา สิงห์ทอง, นงลักษณ์ ใจฉลาด. (2560,มกราคม-มิถุนายน). แนวทางการพัฒนาสมรรถนะครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง.มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง.ปีที่ 6 ฉบับที่ 1.
อ้างอิง: จักรพงษ์ สุขสบาย, นงลักษณ์ ใจฉลาด. (2560,มกราคม-มิถุนายน). แนวทางการส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง. มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง.ปีที่ 6 ฉบับที่ 1.
อ้างอิง: สุดารัตน์ สัจจรักษ์, นงลักษณ์ ใจฉลาด. (2560,มกราคม-มิถุนายน). แนวทางการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารงานสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิจิตร. วารสารการวิจัยกาสะลองคำ.มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย. ปีที่ 11 ฉบับที่ 1.
อ้างอิง: วรลักษณ์ คำหว่าง, นงลักษณ์ ใจฉลาด. (2560,มกราคม-มิถุนายน).แนวทางการพัฒนาทักษะครูในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง.มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง.ปีที่ 6 ฉบับที่ 1.
อ้างอิง: ธนัสสรณ์ พลอยทับทิม, นงลักษณ์ ใจฉลาด. (2560,มกราคม-มิถุนายน).แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนล่าง. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง.มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง.ปีที่ 6 ฉบับที่ 2.
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: นงลักษณ์ ใจฉลาด.(2559,กรกฏาคม-ธันวาคม).การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีเรียนแบบร่วมมือร่วมกลุ่มที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วมและความพึงพอใจของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.วารสารการวิจัยกาสะลองคำ.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. 10(2),77-8
อ้างอิง: นงลักษณ์ ใจฉลาด.(2559,กรกฏาคม-ธันวาคม).คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย.วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.12(3), 59-78.
อ้างอิง: พัชราวลัย มีทรัพย์ ธนสาร เพ็งพุ่ม นงลักษณ์ ใจฉลาด และธิปไตย สุนทร.(2559,กรกฏาคม-ธันวาคม).การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น เทศบาลตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก.วารสารครุพิบูล. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.3(2),62-75.
อ้างอิง: ชนะจิต คำแผง, นงลักษณ์ ใจฉลาด. (2559). การพัฒนาตัวบ่งชี้และการศึกษาสภาพการดำเนินงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาตามระเบียบองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคเหนือ. วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน(มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร, 9(2), 202-217. (TCI กลุ่ม 1)
อ้างอิง: นงลักษณ์ ใจฉลาด สมหมาย อ่ำดอนกลอย นิคม นาคอ้าย อดุลย์ วังศรีคูณ และณิรดาเวชญาลักษณ์ (2559). ทักษะด้านสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศของครูสังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก. วารสารครุพิบูล (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม,3(1), 49-61. (TCI กลุ่ม 2)
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
ปี พ.ศ. (-543)
อ้างอิง: นงลักษณ์ ใจฉลาด, อนันต์ นามทองต้น.(2565, กรกฎาคม).กลยุทธ์การบริหารจัดการโรงเรียนคุณธรรมที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์.วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น. 8(7),หน้า 203-216. Tci 2
อ้างอิง: นงลักษณ์ ใจฉลาด และ เฟื่องฟ้า ลัมวุฒิ. (2565, พฤศจิกายน). การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก. วารสารการบริหารจัดการและนวัตกรรมท้องถิ่น. ปีที่ 4(6), หน้า 251-264. Tci 2
อ้างอิง: Janwipa Jamnongkan, Nongluck Jaichalad. (2022). A Study of the Relationship Between the Good Governance Administration and the Effectiveness of School Administration Under Phichit Primary Educational Service Area Office 1. Journal of Optoelectronics Laser, 41(4), 100 – 106. Q3
อ้างอิง: สกุลรัตน์ พรมกลิ้ง, นงลักษณ์ ใจฉลาด. (2565, มิถุนายน). การศึกษาบทบาทการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัยเขต 1. วารสาร Journal of Roi Kaensarn Academi, 7(6), 148-159. Tci 1
อ้างอิง: ศิริกุล แสงศรี, นงลักษณ์ ใจฉลาด. (2565, มิถุนายน). การศึกษาพัฒนาสมรรถนะครูตามสถานการณ์แพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัยเขต 1. วารสาร Journal of Roi Kaensarn Academi, 7(6),194-204. Tci 1
อ้างอิง: เมชุดา พุ่มมาลา, นงลักษณ์ ใจฉลาด. (2565, กรกฎาคม-สิงหาคม). การศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์. วารสารวิจยวิชาการ, 5(4),123-132. Tci 1
อ้างอิง: วรวิทย์ หอมวงษ์, นงลักษณ์ ใจฉลาด. (2565, (กันยายน-ตุลาคม). การศึกษาสภาพและแนวทางการดำเนินการงานลูกเสือวิสามัญ ของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก. วารสารวิจยวิชาการ, (5),51-64. Tci 1
อ้างอิง: วิษณุ หนูแย้ม, นงลักษณ์ ใจฉลาด. (2565, ธันวาคม). สภาพการดำเนินงานกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38. วารสารการบริหารจัดการและนวัตกรรมท้องถิ่น. ปีที่ 4(7), หน้า 182-196. Tci 2
อ้างอิง: ณัฐณพัชร กลิ่นใจ และ นงลักษณ์ ใจฉลาด. (2565, กรกฏาคม-ธันวาคม).การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง. ปีที่ 11(2), หน้า 1-11. Tci 2
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: นงลักษณ์ ใจฉลาด และ อนันต์ นามทองต้น (2565, พฤศจิกายน-ธันวาคม). การบริหารจัดการสถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1. วารสารวิจยวิชาการ. 5(6),277-288. Tci 1
อ้างอิง: อนันต์ นามทองต้น, นงลักษณ์ ใจฉลาด.(2565, กันยายน-ธันวาคม).รูปแบบการนิเทศการศึกษาที่มีประสิทธิภาพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2.วารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.5(3),37-48. Tci 2
อ้างอิง: เมชุดา พุ่มมาลา, นงลักษณ์ ใจฉลาด. (2565). การศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหาร สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์. วารสารวิจัยวิชาการ. 5(4),123-132.
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง: (วิราพรรณ วิโรจน์รัตน,น.105),(พวงทอง ไกรพิบูลย์,ออนไลน์)
อ้างอิง: นงลักษณ์ ใจฉลาด, ชญานิษฐ์ ศศิวิมล. (2561). การศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ ความจำเป็นและแนวทางการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามบริบทของผู้สูงอายุกรณีศึกษา ตำบลเกาะตาล อำเภอขาณุวรลักษณ์ จังหวัดกำแพงเพชร.รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4:2561 (Conference Proceedings) มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง.
อ้างอิง: พิมพ์พันธุ์ สิงห์โตและนงลักษณ์ ใจฉลาด (2562) .การศึกษาปัญหาการบริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดพิษณุโลก.รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2:2562 (Conference Proceedings) มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม.
อ้างอิง: วันเพ็ญ สุวรรณผู และ นงลักษณ์ ใจฉลาด (2562) .การศึกษาสมรรถนะประจำสายงานและระดับสมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 .รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2:2562 (Conference Proceedings) มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม.
อ้างอิง: นงลักษณ์ ใจฉลาด1, ชญานิษฐ์ ศศิวิมล2,พรทิพย์ ครามจันทึก3, อรุโณทัย อินทนิด วัชรีย์อินทะชิต และสมศรี ทาสุทะ. (2562).การศึกษาปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย กรณีศึกษา ตำบลโพทะเล อำาเภอโพธิ์ทะเล จังหวัดพิจิตร.รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2:2562 (Conference Proceedings) มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม.
อ้างอิง: วิษณุ ทิศวงศ์, ศักย์ชัย เพชรสุวรรณ, นงลักษณ์ ใจฉลาด, สุภาพ อมรประภา. (2562) .การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง การถ่ายโอนความร้อน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับทฤษฎีพหุปัญญา .รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2:2562 (Conference Proceedings) มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม.
อ้างอิง: สิญากาญจน ์ทองใบ, กรรณการ์ ลือชา, ศกัยช์ยั เพชรสวุรรณ และนงลักษณ์ ใจฉลาด (2562) .การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบสุริยะ ส าหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) จังหวัดพิษณุโลก.รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2:2562 (Conference Proceedings) มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม.
อ้างอิง: วิษณุ ทิศวงศ์, ศักย์ชัย เพชรสุวรรณ, นงลักษณ์ ใจฉลาด, สุภาพ อมรประภา.(2562).การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เรื่องวัสดุและสาร โดยใช้เกมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม .รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2:2562 (Conference Proceedings) มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม.
อ้างอิง: จรรญา รอดฉ่ำ, อรุณรัตน์ ณ น่าน, เจษฎาภรณ์ สรอ้ยจอม, ศักดิ์ชัย เพชรสุวรรณ, นงลักษณ์ ใจฉลาด.(2562).การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วิชา พื้นฐานวิทยาศาสตร์ เรื่องวัสดุและสาร โดยใช้เกมส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม.รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2:2562 (Conference Proceedings) มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม.
อ้างอิง: บุญชนะ บุญโตนด และ นงลักษณ์ ใจฉลาด (2562).การศึกษาปัญหาการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1.รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5:2562 (Conference Proceedings) มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง.
อ้างอิง: วนิดา คุณสิน และนงลักษณ์ ใจฉลาด (2562) . การศึกษาสภาพการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต 1 .รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5:2562 (Conference Proceedings) มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง.
อ้างอิง: นลินี วรวงษ์ และนงลักษณ์ ใจฉลาด (2562) . การศึกษาปัญหาการนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ในจังหวัดสุโขทัย .รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5:2562 (Conference Proceedings) มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง.
อ้างอิง: พิมพ์พันธุ์ สิงห์โตและนงลักษณ์ ใจฉลาด (2562) .การศึกษาปัญหาการบริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดพิษณุโลก.รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2:2562 (Conference Proceedings) มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม.
อ้างอิง: วิษณุ ทิศวงศ์, ศักย์ชัย เพชรสุวรรณ, นงลักษณ์ ใจฉลาด, สุภาพ อมรประภา. (2562) .การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง การถ่ายโอนความร้อน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับทฤษฎีพหุปัญญา .รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2:2562 (Conference Proceedings) มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม.
อ้างอิง: นงลักษณ์ ใจฉลาด1, ชญานิษฐ์ ศศิวิมล2,พรทิพย์ ครามจันทึก3, อรุโณทัย อินทนิด วัชรีย์อินทะชิต และสมศรี ทาสุทะ. (2562).การศึกษาปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย กรณีศึกษา ตำบลโพทะเล อำาเภอโพธิ์ทะเล จังหวัดพิจิตร.รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2:2562 (Conference Proceedings) มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม.
อ้างอิง: จรรญา รอดฉ่ำ, อรุณรัตน์ ณ น่าน, เจษฎาภรณ์ สรอ้ยจอม, ศักดิ์ชัย เพชรสุวรรณ, นงลักษณ์ ใจฉลาด.(2562).การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วิชา พื้นฐานวิทยาศาสตร์ เรื่องวัสดุและสาร โดยใช้เกมส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม.รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2:2562 (Conference Proceedings) มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม.
อ้างอิง: บุญชนะ บุญโตนด และ นงลักษณ์ ใจฉลาด (2562).การศึกษาปัญหาการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1.รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5:2562 (Conference Proceedings) มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง.
อ้างอิง: วนิดา คุณสิน และนงลักษณ์ ใจฉลาด (2562) . การศึกษาสภาพการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต 1 .รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5:2562 (Conference Proceedings) มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง.
อ้างอิง: การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เรื่องวัสดุและสาร โดยใช้เกมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผลงานนำเสนอระดับชาติ แบบโปสเตอร์และแบบปากเปล่า • ครั้งที่ 2 เคยใช้แล้วรอบก่อนหน้านี้รอบประเมินที่ 2/2562 (1 เมษายน 2562 – 30 กันยายน 2562) 12 วิษณุ ทิศวงศ์, ศักย์ชัย เพชรสุวรรณ, นงลักษณ์ ใจฉลาด, สุภาพ อมรประภา.(2562).การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เรื่องวัสดุและสาร โดยใช้เกมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภั
อ้างอิง: นงลักษณ์ ใจฉลาด, ชญานิษฐ์ ศศิวิมล,พรทิพย์ ครามจันทึก, อรุโณทัย อินทนิด วัชรีย์อินทะชิต และสมศรี ทาสุทะ. (2562).การศึกษาปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย กรณีศึกษา ตำบลโพทะเล อำาเภอโพธิ์ทะเล จังหวัดพิจิตร.การประชุม วิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2. (262-274). พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (TCI กลุ่ม 2)
อ้างอิง: การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เรื่องวัสดุและสาร โดยใช้เกมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผลงานนำเสนอระดับชาติ แบบโปสเตอร์และแบบปากเปล่า • ครั้งที่ 2 เคยใช้แล้วรอบก่อนหน้านี้รอบประเมินที่ 2/2562 (1 เมษายน 2562 – 30 กันยายน 2562) 12 วิษณุ ทิศวงศ์, ศักย์ชัย เพชรสุวรรณ, นงลักษณ์ ใจฉลาด, สุภาพ อมรประภา.(2562).การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เรื่องวัสดุและสาร โดยใช้เกมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภั
อ้างอิง: นงลักษณ์ ใจฉลาด, ชญานิษฐ์ ศศิวิมล,พรทิพย์ ครามจันทึก, อรุโณทัย อินทนิด วัชรีย์อินทะชิต และสมศรี ทาสุทะ. (2562).การศึกษาปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย กรณีศึกษา ตำบลโพทะเล อำาเภอโพธิ์ทะเล จังหวัดพิจิตร.การประชุม วิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2. (262-274). พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (TCI กลุ่ม 2)
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการอย่างไรให้ได้ทุน
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: แนวทางการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่เพื่อขอทุน บพท” ระบบออนไลน์ วันที่…18..เดือน..ตุลาคม….พ.ศ.2565) โดย ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ร่วมกับทีมวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช.
อ้างอิง: การประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาก้าวสู่ความเสมอภาคไปด้วยกัน ระบบออนไลน์ วันที่…18-20..เดือน..ตุลาคม….พ.ศ.2565) โดย กสศ.
อ้างอิง: การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง OBE รุ่น มรพส#2
อ้างอิง: การจัดทำผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs Formulation) รุ่น มรพส#2
อ้างอิง: การยกร่างปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ Outcome-based Edocation(OBE) เพื่อรับการประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA”
อ้างอิง: หลักเกณฑ์และการเขียนผลงานทางวิชาการ
อ้างอิง: การพัฒนาบุคลกรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
อ้างอิง: หลักการเขียน Protocol & ICF อย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
อ้างอิง: เทคนิคและวิธีเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุน
อ้างอิง: การตั้งชื่อวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน
อ้างอิง: การพัฒนาคณาจารย์เพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
อ้างอิง: การยื่นขอการรับรองจริยธรรมวิจัยในมนุษย์
อ้างอิง: การใช้และสั่งการ ChatGPT สำหรับนักการศึกษา Educators
อ้างอิง: การยกระดับการประกันคุณภาพสู่เกณฑ์ AUN-QA
อ้างอิง: ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ในศตวรรษที่ 21
อ้างอิง: ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้นำองค์กร
อ้างอิง: การพัฒนาหลักสูตรผลิตครูฐานสมรรถนะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ
อ้างอิง: Human Subjects Protection – Standard Course : มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย
อ้างอิง: อบรมและทดสอบ IC3 Digital Literacy Level 2
อ้างอิง: การพัฒนาผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4 รุ่นที่ 10
อ้างอิง: การสื่อสารสำหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ
อ้างอิง: การใช้งานระบบการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (PSRU)
อ้างอิง: การพิจารณารายงานความก้าวหน้าโครงการศูนย์วิจัยชุมชนโดดเด่น
อ้างอิง: ทบทวนผู้เข้าอบรมผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4 รุ่นที่ 9
อ้างอิง: ความเข้าใจที่อาจจะคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ OBE รุ่นที่ 5
อ้างอิง: การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning)
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: เวทีสะท้อนผลการดำเนินงานโครงการร่วมกับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา 11 สถาบัน ระบบออนไลน์
อ้างอิง: การบริหาร นิเทศ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไรให้โรงเรียนเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ วันที่ 26 เดือน มีนาคม 2565) โดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ้างอิง: การประเมินทักษะด้านการใช้ไอซีที ระบบออนไลน์ วันที่…4..เดือน…มีนาคม….พ.ศ.2565) โดย สำนักศึกษาธิการจังหวุดอุบลราชธานี
อ้างอิง: การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำเชิงวิชาการแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 วันที่…8..เดือน…มีนาคม….พ.ศ.2565) โดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ้างอิง: การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 วันที่…9..เดือน…มีนาคม….พ.ศ.2565) โดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ้างอิง: บทบาทและแนวทางการผลิตคลิปวีดิโอสำหรับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 วันที่…4..เดือน…เมษายน….พ.ศ.2565) โดย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: ส่งเสริมการอ่านออนไลน์/สวนสนุกทางปัญหา เรื่อง ที่สุดในโลก วันที่…1..เดือน…เมษายน….พ.ศ.2565) โดย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโพธาราม จังหวัดชลบุรี
อ้างอิง: Leadership Mindset พัฒนาเยาวชนอย่างไรให้มี Mindset แห่งความสำเร็จ ระบบออนไลน์ วันที่…20..เดือน..เมษายน….พ.ศ.2565) โดย กสศ.
อ้างอิง: ความปกติใหม่ของการจัดการเรียนรู้ “NEXT NORMAL LEARNING” ระบบออนไลน์ วันที่…21..เดือน..เมษายน.พ.ศ.2565) โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ร่วมกัน มหาวิทยาลัยศรีประทุม.
อ้างอิง: เทคนิคการเขียนโครงการวิจัย ระบบออนไลน์ วันที่…10..เดือน..มิถุนายน….พ.ศ.2565) โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา.
อ้างอิง: หลักเกณฑ์และวิธีการเขียนเสนอผลงานวิชาการ เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ ระบบออนไลน์ วันที่…2..เดือน..มิถุนายน….พ.ศ.2565) โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
อ้างอิง: การประยุกต์การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค Active Learning และ วPA จากหลักการสู่การปฏิบัติ วันที่…25-26..เดือน..มิถุนายน….พ.ศ.2565) โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2.
อ้างอิง: เตรียมความพร้อมครูสู่ Performance Agreement :PA ระบบออนไลน์ วันที่…9..เดือน..กรกฎาคม ….พ.ศ.2565) โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
อ้างอิง: การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน ระบบออนไลน์ วันที่…3..เดือน…สิงหาคม….พ.ศ.2565) โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
อ้างอิง: คุณธรรมจริยธรรมสำหรับครู ระบบออนไลน์ วันที่…4..เดือน…สิงหาคม….พ.ศ.2565) โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.