ชื่อ-นามสกุล
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทนารัช จิตชาญวิชัย  
 Asst. Prof. Thanarat Jitcharnvichai
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267124
อีเมล์: chittrapap@yahoo.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ค.ม. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) สถาบันราชภัฏพระนคร 2546
2 วท.บ. (เทคโนโลยีเซรามิกส์) สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม 2542
 
ความเชี่ยวชาญ
Material Sciences, ceramics/เซรามิกส์
 
ความสนใจ
วิศวกรรมวัสดุ, Chemistry and Applied Chemistry
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: ทนารัช จิตชาญวิชัย (2558).ขี้เถ้าแกลบแทนซิลิกาสำหรับการผลิตเซรามิก. วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ , ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2558. Page: 85-94
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
อ้างอิง: ทนารัช จิตชาญวิชัย (2553).การทดลองเนื้อเซอร์คอนสำหรับงานบดย่อยวัตถุดิบเซรามิก. วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 2553. Page: 4-16
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
- -
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.