ชื่อ-นามสกุล
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทรา ชัยสมตระกูล  
 Asst. Prof. Patcharintra Chaisomtrakul
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาการจัดการ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267103
อีเมล์: patcha7831@gmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 บธ.ม. (การบัญชีการเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2537
2 บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2532
 
ความเชี่ยวชาญ
การบัญชี
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: พัชรินทรา ชัยสมตระกูล (2561).ความต้องการของผู้ประกอบการที่มีต่อนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามด้านทักษะทางวิชาชีพ. รายงานสืบเนื่องการประชุมสัมมนาวิชาการ (Proceedings) การนำเสนองานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17 “บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน”, 21 กรกฎาคม 2560. Page: 2143-2151
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อหนังสือ: การวางระบบบัญชี
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อหนังสือ: การบัญชีขั้นกลาง 2
ปี พ.ศ. 2548 (2005)
ชื่อหนังสือ: การบัญชีเพื่อการจัดการ
ชื่อหนังสือ: การบัญชีสินทรัพย์
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.