ชื่อ-นามสกุล
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทรา ชัยสมตระกูล  
 Asst. Prof. Patcharintra Chaisomtrakul
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาการจัดการ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267103
อีเมล์: patcha7831@gmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 บธ.ม. (การบัญชีการเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2537
2 บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2532
 
ความเชี่ยวชาญ
การบัญชี
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
-
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: รัตนา สิทธิอ่วม,ชลลดา ใจทอง,กมลรัตน์ สมสี,พัชรินทรา ชัยสมตระกูล และสุธีรา วิไลกุล .(2565). ต้นทุนและผลตอบแทนจากผลิตภัณฑ์ผ้าทอไท-ยวน ของศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมไท-ยวน บ้านดงประโดก ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. การประชุมวิชาการระดับชาติ"นอร์ทเทิร์นวิจัย"ครั้งที่ 8
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง: รัตนา สิทธิอ่วม,ชลลดา ใจทอง,กมลรัตน์ สมสี,พัชรินทรา ชัยสมตระกูล และสุธีรา วิไลกุล .(2565). ต้นทุนและผลตอบแทนจากผลิตภัณฑ์ผ้าทอไท-ยวน ของศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมไท-ยวน บ้านดงประโดก ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. การประชุมวิชาการระดับชาติ"นอร์ทเทิร์นวิจัย"ครั้งที่ 8
อ้างอิง:
อ้างอิง: รัตนา สิทธิอ่วม,พัชรินทรา ชัยสมตระกูล,สุธีรา วิไลกุล.(2560).พฤติกรรมการใช้จ่ายตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเยาวชน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก.รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 วิทยาการจัดการวิชาการ 2017 การวิจัยยุคประเทศไทย 4.0 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 636-641
อ้างอิง: พัชรินทรา ชัยสมตระกูล,สุธีรา วิไลกุล.2560.ความต้องการของผู้ประกอบการที่มีต่อนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มร.พส. ด้านทักษะวิชาชีพ. รายงานสืบเนื่องการประชุม ในการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17,2143-2151.
อ้างอิง: รัตนา สิทธิอ่วม,พัชรินทรา ชัยสมตระกูล,สุธีรา วิไลกุล.(2560).การหาประสิทธิภาพชุดการสอนฝึกปฏิบัติวิชาการบัญชีขั้นต้น 1 เรื่องรายการปรับปรุง ของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.วารสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ นอร์ทเทิร์นวิจัย ครั้งที่ 3,152.
อ้างอิง: รัตนา สิทธิอ่วม พัชรินทรา ชัยสมตระกูล และสุธีรา วิไลกุล.(2560).การหาประสิทธิภาพชุดการสอนฝึกปฏิบัติวิชาการบัญชีขั้นต้น 1 เรื่องรายการปรับปรุง ของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. วารสารสืบเนื่อง (Proceedings) การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 3 : วิจัยเพิ่มมูลค่า พัฒนาเศรษฐกิจ,729-731
อ้างอิง: รัตนา สิทธิอ่วม พัชรินทรา ชัยสมตระกูล และสุธีรา วิไลกุล.(2560).การศึกษาภูมิปัญญาทางบัญชีของเยาวชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่อง (Proceedings) จากการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ราชภัฏสุราษฏร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 13 "งานวิจัยและนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ตามศาสตร์ของพระราชา" ,37-43
อ้างอิง: พัชรินทรา ชัยสมตระกูล,สุธีรา วิไลกุล.(2560).ความต้องการของผู้ประกอบการที่มีต่อนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ด้านทักษะวิชาชีพ. รายงานสืบเนื่องการประชุม (Proceedings) ในการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17,2143-2151.
อ้างอิง: รัตนา สิทธิอ่วม พัชรินทรา ชัยสมตระกูล และสุธีรา วิไลกุล.(2560).การศึกษาภูมิปัญญาทางบัญชีของเยาวชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก.รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 13 งานวิจัยและนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ตามศาสตร์พระราชา, 37-43
อ้างอิง: รัตนา สิทธิอ่วม พัชรินทรา ชัยสมตระกูล สุธีรา วิไลกุล และกรัณฑรัตน์ ทองดอนง้าว.(2561).การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกยาสูบพันธู์เบอร์เลย์และพันธู์พื้นเมืองของเกษตรกร หมู่ที่ 2 ตำบลปากพระ อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย.วารสารสืบเนื่อง (Proceeding) การประชุมวิชาการและการนำเสนองานวิจัยรระดับชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 4 : นวัตกรรมการวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นไทยอย่างยั่งยืน, 512-515
อ้างอิง: รัตนา สิทธิอ่วม พัชรินทรา ชัยสมตระกูล สุธีรา วิไลกุล และพิมพ์ยุพา ปัญญาคำ.(2561).ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองของเกษตรกร หมู่ที่ 4 ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก.รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceeding) การประชุมวิชาการวิจัยรระดับชาติ พิบูลสงคราวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561 : Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัย เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน, 391-396
อ้างอิง: รัตนา สิทธิอ่วม พัชรินทรา ชัยสมตระกูล สุธีรา วิไลกุล และณรงค์ชัย ราชเพียแก้ว.(2561).การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่แบบครบวงจร.วารสารสืบเนื่อง (Proceeding) การประชุมวิชาการและการนำเสนองานวิจัยรระดับชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 4 : นวัตกรรมการวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นไทยอย่างยั่งยืน, 516-519
อ้างอิง: รัตนา สิทธิอ่วม พัชรินทรา ชัยสมตระกูล สุธีรา วิไลกุล และกรัณฑรัตน์ ทองดอนง้าว.(2561).การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกยาสูบพันธุ์เบอร์เลย์และพันธุ์พื้นเมืองของเกษตรกร หมู่ที่ 2 ตำบลปากพระ อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย.วารสารสืบเนื่อง (Proceeding) การประชุมวิชาการและการนำเสนองานวิจัยรระดับชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 4 : นวัตกรรมการวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นไทยอย่างยั่งยืน, 512-515
อ้างอิง: รัตนา สิทธิอ่วม พัชรินทรา ชัยสมตระกูล สุธีรา วิไลกุล และพิมพ์ยุพา ปัญญาคำ.(2561).ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองของเกษตรกร หมู่ที่ 4 ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก.รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceeding) การประชุมวิชาการวิจัยรระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561 : Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัย เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน, 391-396
อ้างอิง: รัตนา สิทธิอ่วม พัชรินทรา ชัยสมตระกูล สุธีรา วิไลกุล และณรงค์ชัย ราชเพียแก้ว.(2561).การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่แบบครบวงจร.วารสารสืบเนื่อง (Proceeding) การประชุมวิชาการและการนำเสนองานวิจัยรระดับชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 4 : นวัตกรรมการวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นไทยอย่างยั่งยืน, 516-519
อ้างอิง: พัชรินทรา ชัยสมตระกูล และสุธีรา วิไลกุล.(2562).การศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี กับมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี.วารสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ"นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561.142-143
อ้างอิง: รัตนา สิทธิอ่วม พัชรินทรา ชัยสมตระกูล และสุธีรา วิไลกุล.(2562)..วารสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ"นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561.การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเชิงสร้างสรรค์วิชาการวิจัยทางบัญชี โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติและการเรียนรู้เป็นทีม.วารสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ"นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561.140
อ้างอิง: สุธีรา วิไลกุล รัตนา สิทธิอ่วม พัชรินทรา ชัยสมตระกูล ภัทรสิริ ทิพย์ธนณี และคัมภีร์พรรณ กุลประดิษฐ์ .(2562).การศึกษาประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร.วารสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ"นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561.การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเชิงสร้างสรรค์วิชาการวิจัยทางบัญชี โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติและการเรียนรู้เป็นทีม.วารสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ"นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561.148
อ้างอิง: สุธีรา วิไลกุล รัตนา สิทธิอ่วม พัชรินทรา ชัยสมตระกูล ภัทรสิริ ทิพย์ธนณี และคัมภีร์พรรณ กุลประดิษฐ์ .(2562).การศึกษาประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร.วารสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ"นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561.148
อ้างอิง: รัตนา สิทธิอ่วม พัชรินทรา ชัยสมตระกูล สุธีรา วิไลกุล และอรอนงค์ แก้วกองทรัพย์ .(2563).ปัจจัยที่มีผลต่อการออมเพื่อเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุของบุคคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.รวมเล่มบทคัดย่อการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 9 "วิทยาการจัดการวิชาการ 2020" มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์.2563
อ้างอิง: รัตนา สิทธิอ่วม,อรุณี นุสิทธิ์,พัชรินทรา ชัยสมตระกูล,สุธีรา วิไลกุล และสุพัฒน์ รอดอ่อง.(2564).ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานทหาร ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก การประชุมวิชาการระดับชาติ"นอร์ทเทิร์นวิจัย"ครั้งที่ 7 หน้า 525
อ้างอิง: รัตนา สิทธิอ่วม,อรุณี นุสิทธิ์,พัชรินทรา ชัยสมตระกูล,สุธีรา วิไลกุล และสุพัฒน์ รอดอ่อง.(2564).ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานทหาร ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก การประชุมวิชาการระดับชาติ"นอร์ทเทิร์นวิจัย"ครั้งที่ 7
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: พัชรินทรา ชัยสมตระกูล (2561).ความต้องการของผู้ประกอบการที่มีต่อนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามด้านทักษะทางวิชาชีพ. รายงานสืบเนื่องการประชุมสัมมนาวิชาการ (Proceedings) การนำเสนองานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17 “บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน”, 21 กรกฎาคม 2560. Page: 2143-2151
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: รัตนา สิทธิอ่วม,ชลลดา ใจทอง,กมลรัตน์ สมสี,พัชรินทรา ชัยสมตระกูล และสุธีรา วิไลกุล .(2565). ต้นทุนและผลตอบแทนจากผลิตภัณฑ์ผ้าทอไท-ยวน ของศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมไท-ยวน บ้านดงประโดก ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. การประชุมวิชาการระดับชาติ"นอร์ทเทิร์นวิจัย"ครั้งที่ 8
อ้างอิง: รัตนา สิทธิอ่วม,ชลลดา ใจทอง,กมลรัตน์ สมสี,พัชรินทรา ชัยสมตระกูล และสุธีรา วิไลกุล .(2565). ต้นทุนและผลตอบแทนจากผลิตภัณฑ์ผ้าทอไท-ยวน ของศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมไท-ยวน บ้านดงประโดก ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. การประชุมวิชาการระดับชาติ"นอร์ทเทิร์นวิจัย"ครั้งที่ 8
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง:
อ้างอิง: รัตนา สิทธิอ่วม พัชรินทรา ชัยสมตระกูล และสุธีรา วิไลกุล.(2560).การหาประสิทธิภาพชุดการสอนฝึกปฏิบัติวิชาการบัญชีขั้นต้น 1 เรื่องรายการปรับปรุง ของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. วารสารสืบเนื่อง (Proceedings) การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 3 : วิจัยเพิ่มมูลค่า พัฒนาเศรษฐกิจ,729-731
อ้างอิง: รัตนา สิทธิอ่วม พัชรินทรา ชัยสมตระกูล และสุธีรา วิไลกุล.(2560).การศึกษาภูมิปัญญาทางบัญชีของเยาวชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่อง (Proceedings) จากการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ราชภัฏสุราษฏร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 13 "งานวิจัยและนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ตามศาสตร์ของพระราชา" ,37-43
อ้างอิง: พัชรินทรา ชัยสมตระกูล,สุธีรา วิไลกุล.(2560).ความต้องการของผู้ประกอบการที่มีต่อนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ด้านทักษะวิชาชีพ. รายงานสืบเนื่องการประชุม (Proceedings) ในการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17,2143-2151.
อ้างอิง: รัตนา สิทธิอ่วม พัชรินทรา ชัยสมตระกูล และสุธีรา วิไลกุล.(2560).การศึกษาภูมิปัญญาทางบัญชีของเยาวชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก.รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 13 งานวิจัยและนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ตามศาสตร์พระราชา, 37-43
อ้างอิง: รัตนา สิทธิอ่วม พัชรินทรา ชัยสมตระกูล สุธีรา วิไลกุล และกรัณฑรัตน์ ทองดอนง้าว.(2561).การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกยาสูบพันธู์เบอร์เลย์และพันธู์พื้นเมืองของเกษตรกร หมู่ที่ 2 ตำบลปากพระ อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย.วารสารสืบเนื่อง (Proceeding) การประชุมวิชาการและการนำเสนองานวิจัยรระดับชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 4 : นวัตกรรมการวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นไทยอย่างยั่งยืน, 512-515
อ้างอิง: รัตนา สิทธิอ่วม พัชรินทรา ชัยสมตระกูล สุธีรา วิไลกุล และพิมพ์ยุพา ปัญญาคำ.(2561).ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองของเกษตรกร หมู่ที่ 4 ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก.รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceeding) การประชุมวิชาการวิจัยรระดับชาติ พิบูลสงคราวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561 : Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัย เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน, 391-396
อ้างอิง: รัตนา สิทธิอ่วม พัชรินทรา ชัยสมตระกูล สุธีรา วิไลกุล และณรงค์ชัย ราชเพียแก้ว.(2561).การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่แบบครบวงจร.วารสารสืบเนื่อง (Proceeding) การประชุมวิชาการและการนำเสนองานวิจัยรระดับชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 4 : นวัตกรรมการวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นไทยอย่างยั่งยืน, 516-519
อ้างอิง: รัตนา สิทธิอ่วม พัชรินทรา ชัยสมตระกูล สุธีรา วิไลกุล และกรัณฑรัตน์ ทองดอนง้าว.(2561).การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกยาสูบพันธุ์เบอร์เลย์และพันธุ์พื้นเมืองของเกษตรกร หมู่ที่ 2 ตำบลปากพระ อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย.วารสารสืบเนื่อง (Proceeding) การประชุมวิชาการและการนำเสนองานวิจัยรระดับชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 4 : นวัตกรรมการวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นไทยอย่างยั่งยืน, 512-515
อ้างอิง: รัตนา สิทธิอ่วม พัชรินทรา ชัยสมตระกูล สุธีรา วิไลกุล และพิมพ์ยุพา ปัญญาคำ.(2561).ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองของเกษตรกร หมู่ที่ 4 ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก.รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceeding) การประชุมวิชาการวิจัยรระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561 : Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัย เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน, 391-396
อ้างอิง: พัชรินทรา ชัยสมตระกูล และสุธีรา วิไลกุล.(2562).การศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี กับมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี.วารสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ"นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561.142-143
อ้างอิง: รัตนา สิทธิอ่วม พัชรินทรา ชัยสมตระกูล และสุธีรา วิไลกุล.(2562)..วารสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ"นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561.การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเชิงสร้างสรรค์วิชาการวิจัยทางบัญชี โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติและการเรียนรู้เป็นทีม.วารสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ"นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561.140
อ้างอิง: สุธีรา วิไลกุล รัตนา สิทธิอ่วม พัชรินทรา ชัยสมตระกูล ภัทรสิริ ทิพย์ธนณี และคัมภีร์พรรณ กุลประดิษฐ์ .(2562).การศึกษาประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร.วารสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ"นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561.การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเชิงสร้างสรรค์วิชาการวิจัยทางบัญชี โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติและการเรียนรู้เป็นทีม.วารสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ"นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561.148
อ้างอิง: รัตนา สิทธิอ่วม พัชรินทรา ชัยสมตระกูล สุธีรา วิไลกุล และอรอนงค์ แก้วกองทรัพย์ .(2563).ปัจจัยที่มีผลต่อการออมเพื่อเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุของบุคคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.รวมเล่มบทคัดย่อการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 9 "วิทยาการจัดการวิชาการ 2020" มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์.2563
อ้างอิง: รัตนา สิทธิอ่วม พัชรินทรา ชัยสมตระกูล สุธีรา วิไลกุล และอรอนงค์ แก้วกองทรัพย์ .(2563).ปัจจัยที่มีผลต่อการออมเพื่อเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุของบุคคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.รวมเล่มบทคัดย่อการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 9 "วิทยาการจัดการวิชาการ 2020" มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์.2563
อ้างอิง: รัตนา สิทธิอ่วม,อรุณี นุสิทธิ์,พัชรินทรา ชัยสมตระกูล,สุธีรา วิไลกุล และสุพัฒน์ รอดอ่อง.(2564).ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานทหาร ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก การประชุมวิชาการระดับชาติ"นอร์ทเทิร์นวิจัย"ครั้งที่ 7
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อหนังสือ: การวางระบบบัญชี
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อหนังสือ: การบัญชีขั้นกลาง 2
ปี พ.ศ. 2548 (2005)
ชื่อหนังสือ: การบัญชีเพื่อการจัดการ
ชื่อหนังสือ: การบัญชีสินทรัพย์
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.