ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สวนีย์ เสริมสุข  
  Asst. Prof. Dr. Savanee Sermsuk
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะครุศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: v_svanee@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2555
2 วท.ม. (เทคโนโลยีวิจัยทางการศึกษา) ม.บูรพา 2546
3 กศ.บ. (วิทย์ - คณิต) ม.บูรพา 2542
 
ความเชี่ยวชาญ
การศึกษา, วิจัยและประเมินผลทางการศึกษา, วิธีวิทยาการวิจัย
 
ความสนใจ
วิจัยการศึกษา วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: สวนีย์ เสริมสุข (2560).การพัฒนากระบวนการนิเทศแบบเสริมพลังอำนาจเพื่อเสริมสร้างประสิทธิผล ระบบการประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษาพิเศษ.. Veridian E-Journal Silpakorn University, ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2560). Page: 1914-1930
อ้างอิง: สวนีย์ เสริมสุข (2560).การศึกษาความต้องการจำเป็นในการนิเทศตามการรับรู้ของนักศึกษา ชุดวิชาการปฏิบัติการ สอนในสถานศึกษา 2 (Internship II) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Veridian e-Journal ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ และฉบับ International Humanities, Social Sciences and arts, Vol 10 No 3 (2017): ฉบับภาษาไทย มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ ( กันยายน – ธันวาคม 2560 ). Page: 1328-1349
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: Employment Conditions and Essential Employability Skills Required by Employers for Secondary School Graduate
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: การวิเคราะห์อภิมานงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.