ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์ศิลปชัย ฝั้นพะยอม  
 Mr. Sillapachai Fhunpayom
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะพยาบาลศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: sillapachai.f@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 พย.ม. (การผดุงครรภ์ขั้นสูง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2556
2 พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2551
 
ความเชี่ยวชาญ
การพยาบาลสูติศาสตร์, กาพยาบาลสตรีในระยะตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด, การพยาบาลทารกแรกคลอด, การผดุงครรภ์ (midwifery)
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: ฐิติพร แสงพลอย, ศิลปชัย ฝั้นพะยอม, นลินี สิทธิบุญมา และปภาดา ชมพูนิตย์. (2564). สื่อสังคมออนไลน์ : แนวทางการประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา. วารสารการพยาบาลและสุขภาพ, 15(1), หน้า 99-112.
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: ปภาดา ชมภูนิตย์, ฐิติพร แสงพลอย, และ ศิลปชัย ฝั้นพะยอม. รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ กับการประยุกต์ใช้ป้องการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในผู้สูงอายุ. วารสารพยาบาลและสุขภาพ. 14(3), 97-105
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: สุรีวัลย์ วรอรุณ, กวินวรา นาวินประเสริฐ, ศิลปชัย ฝั้นพะยอม และ อภิญญา กุลทะเล. (2562) การพยาบาลผู้สูงอายุโรคไตเรื้อรังที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม. วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 7(4), 563-578.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: พุทธชาด แก้วยา และศิลปชัย ฝั้นพะยอม. (2561). ความกลัวการคลอดบุตรของมารดาวัยรุ่นในระยะหลังคลอด. พยาบาลสาร. 45(4): 26-36.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.