ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์ศิลปชัย ฝั้นพะยอม  
 Mr. Sillapachai Fhunpayom
ตำแหน่ง: อาจารย์
ตำแหน่งบริหาร: รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
สังกัดหน่วยงาน: คณะพยาบาลศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: sillapachai.f@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 พย.ม. (การผดุงครรภ์ขั้นสูง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2556
2 พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2551
 
ความเชี่ยวชาญ
การพยาบาลสูติศาสตร์, กาพยาบาลสตรีในระยะตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด, การพยาบาลทารกแรกคลอด, การผดุงครรภ์ (midwifery)
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: พุทธชาด แก้วยา, ศิลปชัย ฝั้นพะยอม, นฏกร อิตุพร, อัยย์ชาร์ สุขเกษม. (2565). ปัจจัยทำนายความกลัวการคลอดบุตรของสตรีมีครรภ์วัยรุ่นในจังหวัดเชียงราย. วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 10(1), 37-52.
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: ฐิติพร แสงพลอย, ศิลปชัย ฝั้นพะยอม, นลินี สิทธิบุญมา และปภาดา ชมพูนิตย์. (2564). สื่อสังคมออนไลน์ : แนวทางการประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา. วารสารการพยาบาลและสุขภาพ, 15(1), หน้า 99-112.
อ้างอิง: ปภาดา ชมภูนิตย์, ศิลปชัย ฝั้นพะยอม, ฐิติพร แสงพลอย, วัชระ เกี๋ยนต๊ะ, และพิมพ์นิภา บุญประเสริฐ. (2564) การประเมินผลลัพธ์การดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวในพื้นที่เขต 2 พิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 15 เนื่งในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณ๊ ครบ 117 ปี "วิจัย นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นวิถีใมห่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน".
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: ปภาดา ชมภูนิตย์, ฐิติพร แสงพลอย, และ ศิลปชัย ฝั้นพะยอม. รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ กับการประยุกต์ใช้ป้องการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในผู้สูงอายุ. วารสารพยาบาลและสุขภาพ. 14(3), 97-105
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: สุรีวัลย์ วรอรุณ, กวินวรา นาวินประเสริฐ, ศิลปชัย ฝั้นพะยอม และ อภิญญา กุลทะเล. (2562) การพยาบาลผู้สูงอายุโรคไตเรื้อรังที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม. วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 7(4), 563-578.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: พุทธชาด แก้วยา และศิลปชัย ฝั้นพะยอม. (2561). ความกลัวการคลอดบุตรของมารดาวัยรุ่นในระยะหลังคลอด. พยาบาลสาร. 45(4): 26-36.
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
- -
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: โครงการอบรมป้องกันระงับอัคคีภัยภายในอาคารคณะพยาบาลศาสตร์
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคและแนวทางการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ(EdPEx)ไปสู่การปฏิบัติ
อ้างอิง: อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
อ้างอิง: การประชุม Focus Group การกู้ยืมเงินในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล/ผู้ช่วยเภสัชกรในโครงการนำร่องการให้กู้ยืมในหลักสูตรอาชีพหรือ เพื่อยกระดับทักษะ สมรรถนะ หรือการเรียนรู้ (Reskill/Upskill)
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: การอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคและแนวทางการนำเอาเกณฑ์ EdPEx สู่การปฏิบัติ"
อ้างอิง: “การยกระดับงานวิจัยสู่นวัตกรรมเชิงพาณิชย์และการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา”
อ้างอิง: การอบรมทบทวนหลักการประเมิน AUN-QA version 4 (Assessor Calibration). รุ่นที่ ๒
อ้างอิง: โครงการพัฒนาตำราทางการพยาบาล สำหรับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์
อ้างอิง: โครงการจัดการเรียนรู้ (แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาการและวิจัย) คณะพยาบาลศาสตร์
อ้างอิง: การเขียนอ้างอิงบรรณานุกรมและการจัดทำบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Endnote Web & Zertero (รุ่นที่ 3)
อ้างอิง: สัมมนารับฟังความคิดเห็น (ร่าง) เกณฑ์พิจารณาการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2566
อ้างอิง: ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงหลักสูตร ปกศ. บัณฑิตพันธ์ใหม่
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารย์พยาบาลสำหรับการเรียนการสอนในรูปแบบการจำลองสถานการณ์เสมือนจริง
อ้างอิง: การออกแบบหลักสูตร WIL/CWIE ด้วย Modular system under Sandbox Concept ที่มั่งพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม
อ้างอิง: การอบรมการเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับมหาวิทยาลัยเข้าสู่การประเมิน SDGs Ranking 2023
อ้างอิง: การอบรม AUN-QA Implementation and Gap Analysis version 4
อ้างอิง: การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง OBE (Backward Curriculum Design)
อ้างอิง: การอบรมพัฒนาผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA version 4
อ้างอิง: การอบรมการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx
อ้างอิง: การอบรมการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ด้วยเกณฑ์ AUN- QA คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: ผู้บริหาร: การสนับสนุนการดำเนินงาน AUN QA
อ้างอิง: การอบรมการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.