ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์พิมพ์นิภา บุญประเสริฐ  
 Mrs. Phimnipha Boonprasert
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะพยาบาลศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267000
อีเมล์: phimniphab@gmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2552
2 พย.บ. (การพยาบาล) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2545
 
ความเชี่ยวชาญ
-
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: ปภาดา ชมภูนิตย์, พิมพ์นิภา บุญประเสริฐ และ รัชดาภรณ์ แม้นศิริ. (2567). การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ.42(2), 1-14.
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: ชัยยา นรเดชานันท์, วัชระ เกี๋ยนต๊ะ*, พวงแก้ว แสนคำ,ปริมประภา ก้อนแก้ว,พิมพ์นิภา บุญประเสริฐ, และรัชดาภรณ์ แม้นศิริ. (2566). ผลของหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อสมรรถภาพการท าหน้าที่ทางกายและคุณภาพชีวิต. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปี 2566, 3(2), 23-35.
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: ปภาดา ชมภูนิตย์*, ศิลปชัย ฝั้นพะยอม , ฐิติพร แสงพลอย , วัชระ เกี๋ยนต๊ะและ พิมพ์นิภา บุญประเสริฐ. (2564). การประเมินผลลัพธ์การดำเนินงานการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวในพื้นที่เขต 2 พิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 15. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี. 766-775.
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: Suwannasrisuk P, Sattanon S, Taburee W, Singkheaw P,Sowanna N, Boonprasert P, Boonrueng U and Wong P. Prevalence and Predictors of peripheral arterial disease determined by ankle brachial index in diabetes population treated within primary care services in a non-urban area of lower northern Thailand. Diabetes & Vascular Disease Research 2020; 17(6): 1-3. doi: 10.1177/1479164120966997.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: Sattanon S, Boonprasert P, Wong P, Suriya S, Suwannasrisuk P, Rattanaprayungsathaporn P, Booranachonarpa K and Boonyom S. Effectiveness of a one-day diabetes group education session for glycemic control in type 2 diabetes patients: A randomised controlled trial. Journal of Clinical and Diagnostic Research 2019; 13(4): OC14-18.
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: กู้เกียรติ ก้อนแก้ว, รัชดาภรณ์ แม้นศิริ, พิมพ์นิภา บุญประเสริฐ, วัชระ เกี๋ยนต๊ะ, ชัยยา นรเดชานันท์, ประภาพร เมืองแก้ว และ ปริมประภา ก้อนแก้ว. (28 กุมภาพันธ์ 2566). แนวทางการพัฒนาศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 กลุุ่มสีเขียว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม : มุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (โปสเตอร์นำเสนอในที่ประชุม). การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 8. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: กู้เกียรติ ก้อนแก้ว, รัชดาภรณ์ แม้นศิริ, พิมพ์นิภา บุญประเสริฐ, วัชระ เกี๋ยนต๊ะ, ชัยยา นรเดชานันท์, ประภาพร เมืองแก้ว และ ปริมประภา ก้อนแก้ว. (28 กุมภาพันธ์ 2566). แนวทางการพัฒนาศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 กลุุ่มสีเขียว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม : มุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (โปสเตอร์นำเสนอในที่ประชุม). การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 8. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
อ้างอิง: กู้เกียรติ ก้อนแก้ว, รัชดาภรณ์ แม้นศิริ, พิมพ์นิภา บุญประเสริฐ, วัชระ เกี๋ยนต๊ะ, ชัยยา นรเดชานันท์, ประภาพร เมืองแก้ว และ ปริมประภา ก้อนแก้ว. (28 กุมภาพันธ์ 2566). แนวทางการพัฒนาศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 กลุุ่มสีเขียว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม : มุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (โปสเตอร์นำเสนอในที่ประชุม). การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 8. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคและแนวทางการนำเอาเกณฑ์ Edpex สู่การปฏิบัติ
อ้างอิง: โครงการฝึกอบรมการใช้งานหุ่น Simulation
อ้างอิง: การอบรมจริยธรรมการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
อ้างอิง: AUN-QA Implementation and Gap Analysis version 4 รุ่น มรพส#1
อ้างอิง: โครงการค่ายพัฒนางานสอน งานวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
อ้างอิง: โครงการ Train The Trainer "การพัฒนาทักษะความรู้ในการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม"
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง OBE (Backward Curriculum Design): In-House Training ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รุ่นที่ 2
อ้างอิง: การจัดทำผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs Formulation): In-House Training ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รุ่นที่ 2
อ้างอิง: การขับเคลื่อนคลินิกการพยาบาลชุมชนอบอุ่นในสถาบันการศึกษาพยาบาล
อ้างอิง: บทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
อ้างอิง: เทคนิคและแนวทางการนำเอาเกณฑ์ edPex สู่การปฏิบัติ รุ่นที่ 2
อ้างอิง: โครงการพัฒนาตำราทางการพยาบาล สำหรับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์
อ้างอิง: โครงการจัดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาการและวิจัย (เทคนิคการเขียนโครงร่างวิจัยเพื่อขอรับทุนและการเตรียมผลงานเพื่อเผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ)
อ้างอิง: อบรมอัคคีภัย
อ้างอิง: การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกของบุคลากรสายวิชาการ
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: พัฒนาศักยภาพอาจารย์พยาบาลสำหรับการเรียนการสอนในรูปแบบการจำลองสถานการณ์เสมือนจริง (การอบรมเชิงปฏิบัติการ)
อ้างอิง: สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
อ้างอิง: การอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมเตรียมความพร้อมการประกัยคุณภาพด้วยเกณฑ์การประเมิน AUN-QA
อ้างอิง: โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น
อ้างอิง: อบรมการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
อ้างอิง: พัฒนาวิชาชีพพยาบาลด้านการวิจัยในยุค Disruption
อ้างอิง: การเพิ่มสมรรถนะการจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง (หลักสูตรระดับกลาง)
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนแบบผสมผสานที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้สำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง
อ้างอิง: จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
อ้างอิง: การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติการ พยาบาลพื้นฐาน พิบูลสงคราม โมเดล
อ้างอิง: การสร้างแบบทดสอบ ข้อสอบออนไลน์พร้อมเฉลยด้วย Google Forms
อ้างอิง: เขียนบทความอย่างไรให้ตรง(เป้า)วารสาร
อ้างอิง: เทคนิคการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม ตามรูปแบบ APA แบบมือโปร
อ้างอิง: นักสืบขั้นเทพ 1 กับเทคนิคสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ในคลิกเดียว
อ้างอิง: Digital transformation
อ้างอิง: โครงการยกระดับมาตรฐานการศึกษา AUN-QA
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย หัวข้อ “การเขียนข้อเสนอโครงการให้โดยใจแหล่งทุน และเชื่อมโยงกับโจทย์การวิจัย”
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Nursing Simulation and Simulation-based Learning
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การอบรมจริยธรรมการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: AUN-QA Implementation and Gap Analysis version 4 รุ่น มรพส#1
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: โครงการ Train The Trainer "การพัฒนาทักษะความรู้ในการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม"
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: โครงการค่ายพัฒนางานสอน งานวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง OBE รุ่น มรพส#2
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การจัดทำผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs Formulation) รุ่น มรพส#2
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การอบรมฟื้นฟูความรู้พยาบาลเวชปฏิบัติรุ่นที่ 2 เรื่อง บทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติในการดุแลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: เทคนิคและแนวทางการนำเอาเกณฑ์ EdPex สู่การปฏิบัติ รุ่นที่ 2
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: โครงการพัฒนาตำราทางการพยาบาล สำหรับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: โครงการจัดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาการและวิจัย (เทคนิคการเขียนโครงร่างวิจัยเพื่อขอรับทุนและการเตรียมผลงานเพื่อเผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ)
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (ICH-GCP:E6(2))
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การพัฒนาวิชาชีพพยาบาลด้านการวิจัยในยุค Disruption
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: หลักสูตรเพิ่มสมรรถนะการจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง (ระดับกลาง)
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.