ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรรถพล รอดแก้ว  
  Asst. Prof. Dr. Atthaphol Rodkaew
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: Atthaphol_Rn@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2562
2 ศศ.ม. (สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2551
3 พย.บ. (การพยาบาล) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2545
 
ความเชี่ยวชาญ
พหุวัฒนธรรม, สาธารณสุข, สังคมศาสตร์การแพทย์, วัฒนธรรมศาสตร์/เพลงพื้นบ้านและศิลปะพื้นบ้าน, การจัดการสุขภาวะชุมชนและผู้สูงอายุ
 
ความสนใจ
วัฒนธรรม/คติชนวิทยา/Anthropology , สุขภาพในมิติทางสังคมและวัฒนธรรม, การส่งเสริมสุขภาพ/ผู้สูงอายุ, การจัดการสุขภาวะชุมชน
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: สุวิมล ทาริวงศ์, อรรถพล รอดแก้ว, จิตศิริ น ก้อนคง, กัญจนาภา ไหวปาน, & ศิริลักษณ์ อุดมสุข. (2024). The Knowledge and Behavior Regarding Household Infectious Waste Management in Phlai Chumphon Municipality, Mueang District, Phitsanulok Province. SOCIAL SCIENCES RESEARCH AND ACADEMIC JOURNAL, 19(1), 125-145.
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: สุวิมล ทาริวงศ์ จิตศิริน ก้อนคง และอรรถพล รอดแก้ว. (2566). ระบบและกลไกการดำเนินงานโครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) เทศบาลตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม–สิงหาคม): 61-76.
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: Thariwong, S., Rodkaew, A. ., Paethong, K. ., Karrunborirok , R. ., & Konkong, C. (2022). SELF-CARE BEHAVIOR OF HYPERTENSION PATIENTS IN PAK TOK HEALTH PROMOTING HOSPITAL, MUEANG DISTRICT, PHITSANULOK PROVINCE. Life Sciences and Environment Journal, 23(2), 539–551. https://doi.org/10.14456/lsej.2022.40
อ้างอิง: ขวัญชนก นัยจรัญ วาสินี มีเครือเอี่ยม และอรรถพล รอดแก้ว. (2565). การใช้เรื่องเล่าและภูมิปัญญาพื้นบ้านในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์น้ำตาลโตนดของตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก. วิวิธวรรณสาร. ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม):137-154.
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: สุวิมล ทาริวงศ์ อรรถพล รอดแก้ว ยุวดี ตรงต่อกิจ จิตศิริน ก้อนคง และ วชากร นพนรินทร์. (2564). การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยการรำวงย้อนยุค. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 8(2): 49-67. (TCI 2)
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: อรรถพล รอดแก้ว บุษบา หินเธาว์ ธัญญาพร มาบวบ ศิริวรรณ แก้วสุขเรือง และณีรนุช ประเข. (2562). การวิเคราะห์การดำรงอยู่ของพิธีกรรมการเยื้องของชาวไทยทรงดำ บ้านบัวยาง อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร. วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ. 32(1): 151-175.
อ้างอิง: รัตนวดี ทองบัวบาน รภัทร ชนกนําชัย อรทัย จันทร์แก้ว และอรรถพล รอดแก้ว. (2019). Ergonomic Assessment of Employees Performance in a Rubber Manufacturer. PSRU Journal of Science and Technology; 4(2): 23-33.
อ้างอิง: อรรถพล รอดแก้ว มนตรี ศรีราชเลา และพนัส โพธิบัติ. (2562). เสนฮับมดและตั้งบั้งหน่อ: พิธีกรรมสู่การเป็นทุนทางวัฒนธรรมของมดมนตร์ในกลุ่มชาติพันธ์ุไทดำ บ้านวังพิกุล จังหวัดพิษณุโลก. วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 13(2):464-480.
อ้างอิง: Atthaphol Rodkaew, Montri Srirajlao, Phanat Phothibat. (2019). THE ADAPTATION OF 21ST CENTURY FOLK HEALERS OF TAI DAM ETHNIC GROUP IN NORTHERN THAILAND. Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences, Pibulsongkram Rajabhat University. 20(2): 222-235.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: อรษา ภูเจริญ อรรถพล รอดแก้ว จิตศิริน ก้อนคง และรัตนวดี ทองบัวบาน. (2561). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการหกล้มในผูู้สูงอายุ ตําบลหัวรอ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. วารสาร PSRU Journal of Science and Technology; 3(2): 46-54.
อ้างอิง: จิตศิริน ก้อนคง และอรรถพล รอดแก้ว. (2561). การใช้ลูกประคบสมุนไพรไทยสำหรับบรรเทาอาการเจ็บปวด ของโรคข้อเข่าเสื่อมระยะเริ่มต้นในผู้สูงอายุ. วารสาร Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences; 19(2): 205-214.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: อรอนงค์ โสดา มนตรา ศรีษะแย้ม อรรถพล รอดแก้ว จิตศิริน ลายลักษณ์ และศศิภาวรรณ มาชะนา. (2560). การสำรวจสเตียรอยด์ในยาชุดและยาสมุนไพรในตำบลบ้านโสก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์. วารสารเภสัชกรรมไทย. 9(1): 216-224.
อ้างอิง: Chitsirin Lailak, Chutikan Sangkam, Paweena Pan-in, Surangkanang Kheawhom, Atthaphol Rodkaew and Suwimol Tongkamkeaw. (2017). Health behavioral modification program for overweight and obese school-age children. วารสาร Journal of Thai Interdisciplinary Research; 12(5):42 - 47.
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: เกสร สุขประเสริฐ ปาณิสา พรานบุญ และอรรถพล รอดแก้ว (2564) “กระบวนการเรียนรู้เข้าสู่อาชีพหมอนวดแผนไทย กรณีศึกษาลานสุขภาพริมแม่น้ำน่าน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก” การประชุมวิชาการระดับชาติครั้ง ที่ 10 และนานาชาติ ครั้งที่ 3 วิทยาการจัดการวิชาการ 2021 “นวัตกรรมการวิจัยสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก” คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, น 1701-1709.
อ้างอิง: ญาณินี โทด้วง พีรญา การะสิทธิ์ และอรรถพล รอดแก้ว (2564) “แรงจูงใจในการเป็นจิตอาสา: กรณีศึกษาโครงการบิณฑบาตความทุกข์ เทศบาลตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก” การประชุมวิชาการระดับชาติครั้ง ที่ 10 และนานาชาติ ครั้งที่ 3 วิทยาการจัดการวิชาการ 2021 “นวัตกรรมการวิจัยสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก” คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, น 1694-1700.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: ชมพูนุช ร่มเย็น นนท์นลิน จันทร์ดิษฐ์ และอรรถพล รอดแก้ว. 2562. ผลของการส่งเสริมการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อเข่าและข้อด้วยเครื่องฟื้นฟูต่อการบรรเทาความรุนแรงของภาวะข้อเข่าเสื่อมเริ่มต้นในผู้สูงอายุ ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก. น.762-770.
อ้างอิง: สุชานาถ หอมสุวรรณ์ พิชญ์จีรา กวินธนาภัทร์ และอรรถพล รอดแก้ว. 2562. ภูมิปัญญาพืชสมุนไพรของหมอพื้นบ้านกลุ่มชาติพันธุ์ไทดำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก. น. 931-940.
อ้างอิง: Atthaphol Rodkaew, Wachakorn Nopnarin, Yuwadee Trongtokit and Chitsirin Konkong. (2019). The Development of Promoting Model for Quality of Life of Elderly with a Retro Dance. The 2nd Suan Sunandha National and International Academic Conference on Science and Technology; SsSci 2019. P 8-214-217.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: อรรถพล รอดแก้ว ศศิญา ปัดไธสง และเฟื่องฟ้า ตาดเกิด. 2561. สุขภาวะทางจิตสังคมของผู้สูงวัยจากกิจกรรมรำวงย้อนยุค อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย. น.115-122.
อ้างอิง: อรรถพล รอดแก้ว กฤติยา รอดปฐม และศศิธร ดวลมีสุข. 2561. ภูมิปัญญาด้านสุขภาพในกลุ่มชาติพันธุ์ กรณีศึกษา: กลุ่มชาติพันธุ์ม้งบ้านเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย. น.129-136.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: กัญญาณัฐ ประสานสัตย์ จันจิรา ชอบคุย จิตศิริน ลายลักษณ์ อรรถพล รอดแก้ว และมนตรา ศรีษะแย้ม. 2560. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยากลุ่ม NSAIDs เพื่อบรรเทาอาการปวดประจำเดือนชนิดปฐมภูมิของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "พิบูลสงครามวิจัย" ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก. น. 821-827.
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: ณีรนุช ประเข ศิริวรรณ แก้วสุขเรือง และอรรถพล รอดแก้ว. 2559. ความเชื่อและพิธีกรรมการเยื้องของชาวไทยทรงดำ บ้านบัวยาง อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชนครินทร์วิจัยและวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา. น. 690-698.
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: ภรณ์ทิพย์ ศิริพันธุ์, สุรีพร มีสกุล, สุรีรัตน์ โพธิชัย, อรรถพล รอดแก้ว, นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ และ ยุวดี ตรงต่อกิจ. 2558. ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารไทยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก, รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "พิบูลสงครามวิจัย 2558" ประจำปี พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก. น. 319-324.
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: ธีรศักดิ์ ชูชิต ปุณณดา ทะรังศรี ชลธิชา อยู่พ่วง อรรถพล รอดแก้ว พงษ์พันธุ์ พุทธิวิศิษฎ์ จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี ปรารถนา ศิริสานต์ จักรกฤช ศรีละออ และธรรมนูญ อ่อนพิมพ์ เสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง: กัญญาณัฐ ประสานสัตย จันจิรา ชอบคุย จิตศิริน ลายลักษณ อรรถพล รอดแกว และ มนตรา ศรีษะแยม* รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจําปพ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก. น. 821-828.
อ้างอิง: การประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 1 "การสร้างสรรค์และนวัตกรรม ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0" วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อ้างอิง: พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 หัวข้อ “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” วันที่ 23 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: สุชานาถ หอมสุวรรณ์ พิชญ์จีรา กวินธนาภัทร์ และอรรถพล รอดแก้ว (2562) ภูมิปัญญาพืชสมุนไพรของหมอพื้นบ้านกลุ่มชาติพันธุ์ไทดำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5, 931-940.
อ้างอิง: Atthaphol Rodkaew, Wachakorn Nopnarin, Yuwadee Trongtokit and Chitsirin Konkong. (2019). The Development of Promoting Model for Quality of Life of Elderly with a Retro Dance. The 2nd Suan Sunandha National and International Academic Conference on Science and Technology; SsSci 2019. P 8-214-217.
อ้างอิง: อรรถพล รอดแก้ว. (2563). ผัสสะ: ปฏิบัติการการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติรายวิชาพิษณุโลกศึกษา. โครงการสัมมนาการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา UKM ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 22-27.
อ้างอิง: เกสร สุขประเสริฐ ปาณิสา พรานบุญ และอรรถพล รอดแก้ว (2564) “กระบวนการเรียนรู้เข้าสู่อาชีพหมอนวดแผนไทย กรณีศึกษาลานสุขภาพริมแม่น้ำน่าน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก” การประชุมวิชาการระดับชาติครั้ง ที่ 10 และนานาชาติ ครั้งที่ 3 วิทยาการจัดการวิชาการ 2021 “นวัตกรรมการวิจัยสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก” คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Online)
อ้างอิง: ญาณินี โทด้วง พีรญา การะสิทธิ์ และอรรถพล รอดแก้ว (2564) “แรงจูงใจในการเป็นจิตอาสา: กรณีศึกษาโครงการบิณฑบาตความทุกข์ เทศบาลตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก” การประชุมวิชาการระดับชาติครั้ง ที่ 10 และนานาชาติ ครั้งที่ 3 วิทยาการจัดการวิชาการ 2021 “นวัตกรรมการวิจัยสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก” คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Online)
อ้างอิง: เกสร สุขประเสริฐ ปาณิสา พรานบุญ และอรรถพล รอดแก้ว (2564) “กระบวนการเรียนรู้เข้าสู่อาชีพหมอนวดแผนไทย กรณีศึกษาลานสุขภาพริมแม่น้ำน่าน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก” การประชุมวิชาการระดับชาติครั้ง ที่ 10 และนานาชาติ ครั้งที่ 3 วิทยาการจัดการวิชาการ 2021 “นวัตกรรมการวิจัยสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก” คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Online)
อ้างอิง: ญาณินี โทด้วง พีรญา การะสิทธิ์ และอรรถพล รอดแก้ว (2564) “แรงจูงใจในการเป็นจิตอาสา: กรณีศึกษาโครงการบิณฑบาตความทุกข์ เทศบาลตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก” การประชุมวิชาการระดับชาติครั้ง ที่ 10 และนานาชาติ ครั้งที่ 3 วิทยาการจัดการวิชาการ 2021 “นวัตกรรมการวิจัยสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก” คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Online)
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: การเสริมศักยภาพเครือข่ายผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วมบนฐานทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นถิ่นของจังหวัดพิษณุโลก แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (งบประมาณ 100,000 บาท)
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: โครงการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
อ้างอิง: โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
อ้างอิง: โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลสามพวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
อ้างอิง: โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: การประเมินผลกระทบทางสังคม และการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Impact Assessment (SIA) and Social Return on Investment (SROI) ณ ห้องประชุม Meeting Hall ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อ้างอิง: การอบรม In-House Training หลักสูตร AUN-QA Imprementation and Gap Analysis Version 4 รุ่นที่ 1 (หลักสูตรโดย ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย, ทปอ. ประจำปี 2567 ผ่านระบบ Zoom Meeting
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักบริการวิชาการสู่นักวิจัยรับใช้ท้องถิ่นและสังคม กิจกรรม "การพัฒนาผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคม" สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: การอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลตอบแทนทางสังคม Social Return on Investment (SROI) EP.3 ณ ห้องประชุมภูมิพิบูล สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ (Paper Camp) โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการวิจัยด้วยการประเมินผลตอบแทนทางสังคม Social Return on Investment (SROI) EP.2" โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: การอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หัวข้อ “ BCG CANVAS FOR RESEARCHER ” โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา
อ้างอิง: กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับแก้ข้อเสนอโครงการและชี้แจงแนวทางการดําเนินงานภายใต้กรอบวิจัย “การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสํานึกท้องถิ่น” ประจําปีงบประมาณ 2566 โดย บพท.
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการพิจารณาโครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สำหรับคณะกรรมการ) ณ ห้องประชุมราชาวดี อาคารศรีพิบูล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ: การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Team Teaching ครั้งที่ 2 ห้อง PIBUL302 อาคารพิบูลวิชญ์
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ AUN-QA และการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
อ้างอิง: โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเชิงพื้นที่ หัวข้อ “การค้นหาโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่”ณ พื้นที่ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
อ้างอิง: โครงการขอรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่าย มหาวิทยาลัยนเรศวร NECAST ระดับ 2 ห้อง Mian Conference ชั้น 1 กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ้างอิง: โครงการอบรมการใช้ปัญญาประดิษฐ์ Chat GPT เพื่อช่วยสนับสนุนงานวิจัย ณ ห้องประชุมภูมิพิบูล สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เทคนิคการยกร่างคำขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา” โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: การประเมินผลกระทบทางสังคม และการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Impact Assessment (SIA) and Social Return on Investment (SROI) ณ ห้องประชุม PIBUL 301 อาคารพิบูลวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: หลักสูตร "คณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน" ประเภท: คณาจารย์นิเทศ โดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนล่าง
อ้างอิง: การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "พัฒนาศักยภาพนักวิจัยเชิงพื้นที่ RDI Manager" ภายใต้โครงการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงนวัตกรรมเพื่อสร้างคุณค่าอัตลักษณ์พื้นถิ่นด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรมบนฐานเศรษฐกิจ BCG โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อ้างอิง: การประชุมวิชาการ “The Concerto for Diabetic Care” โดย ศูนย์เบาหวาน โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (Online)
อ้างอิง: โครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลห้องผ่าตัด ประจำปี 2565 เรื่อง "การบริหารจัดการและควบคุมการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และวิถีชีวิตใหม่ กับกินอยู่อย่างไรให้สุขภาพดี มีคุณภาพ" โดย ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี (Online)
อ้างอิง: การอบรมหลักสูตร "สร้างนักสำรวจมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม" โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม (Online)
อ้างอิง: การอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลตอบแทนทางสังคม Social Return on Investment (SROI) EP.1 ณ ห้องประชุมภูมิพิบูล สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshops) เพื่อทบทวนข้อเสนอเชิงหลักการและพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย กรอบการวิจัย “การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกท้องถิ่น” โดย บพท. (Online)
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาประสิทธิภาพเชิงพื้นที่ของหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน ด้วยเครื่องมือ Business Model Canvas และการวิเคราะห์ศักยภาพเชิงพื้นที่” (ผ่านระบบ Online) วันที่ 5 มิถุนายน 2563 โดยเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ (มรภ.ลำปาง)
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: หลักสูตรการอบรมโครงการ "อาศรมวิจัยมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 5" ภายใต้ชุดโครงการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) วันที่ 10-13 มิถุนายน 2562 ณ คุ้มดำเนินรีสอร์ท อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
อ้างอิง: หลักสูตร "นักจัดการความรู้จากงานวิจัยเพื่อชุมชน" ภาคเหนือ รุ่นที่ 2 โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเดอะแกรนด์ริเวอร์ไซด์โฮเต็ล จังหวัดพิษณุโลก
อ้างอิง: การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรคณาจารย์นิเทศน์งานสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน" รุ่นที่ 4 วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2562 โดย เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนล่าง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อโครงการ: โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ปีงบประมาณ 2565 (พื้นที่ตำบลสามพวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย)
ชื่อโครงการ: โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ปีงบประมาณ 2565 (พื้นที่ตำบลท่าชัย และตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย)
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อโครงการ: โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ประจำปีงบประมาณ 2564 (พื้นที่ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย)
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อรางวัล: โล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2565 ประเภทรางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานบริการวิชาการรับใช้สังคมดีเด่น กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อรางวัล: โล่ประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2564 สาขามนุษยศาสตร์ ประเภทบำเพ็ญประโยชน์และจิตอาสา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อรางวัล: โล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทการบริการวิชาการแก่สังคมดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อรางวัล: โล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อรางวัล: โล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2561 ประเภทรางวัลบุคลากรผู้สร้างผลงานหรือโครงการบริการวิชาการ ดีเด่น จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ประกาศนียบัตรการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ "ฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป ประจำปี 2563 : พยาบาลเวชปฏิบัติกับการขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพในยุคดิจิตัล" โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช วันที่ 16-20 ธันวาคม 2562
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.