ชื่อ-นามสกุล
  อาจารย์ ดร. ปริมประภา ก้อนแก้ว  
  Dr. Primprapha Konkaew
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะพยาบาลศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267000
อีเมล์: primppk@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ส.ด. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2563
2 พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2555
3 พย.บ. (การพยาบาลและการผดุงครรภ์) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง 2548
 
ความเชี่ยวชาญ
การพยาบาลอนามัยชุมชน การสร้างเสริมสุขภาพ การวิจัยด้านการพยาบาลและด้านสาธารณสุข
 
ความสนใจ
Health Promotion Inovation for nursing
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: ปริมประภา ก้อนแก้ว และ กู้เกียรติ ก้อนแก้ว. (2565). การรับรู้ ทัศนคติ การเข้าถึงบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ และความตั้งใจที่จะใช้บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ของเยาวชนในระบบการศึกษา ภาคเหนือ ประเทศไทย. 48 (3). xx-xx.
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: เกศินี อินทร์อักษร, พิมกมล อินสุุวรรณ, ปริมประภา ก้อนแก้ว, กู้เกียรติ ก้อนแก้ว. (2564). ปัจจัยที่่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันวัณโรคปอดของผู้สัมผัสร่วมบ้าน อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุุโขทัย. วารสารควบคุมโรค. 47(3). 418-427.
อ้างอิง: Konkaew P, Homchan P, Nansai J, Thamchamnong N, Konkaew K. Situations and Factors Related to Home Birth among Women from a Subgroup of the Karen Ethnic Group in Remote Thai-Myanmar Border Areas. Thai Journal of Public Health; 2021: 51(3). 244-252.
อ้างอิง: ปริมประภา ก้อนแก้ว, บุญฤทธิ์ วงศ์เชวงทรัพย์, ปัทมา สุพรรณกุล,และ กู้เกียรติ ก้อนแก้ว. (2564). ผลของโปรแกรมการตรวจนำ้ตาลปลายนิ้วของชุมชนต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้. วารสารวิชาการสาธารณสุข. 30(5). 861-870.
อ้างอิง: บุญฤทธิ์ วงศ์ชวงทรัพย์, ปริมประภา ก้อนแก้ว, บรรเจิด สืบพงศ์ตระกูล, กิตติคุณ ยศบรรเทิง, กู้เกียรติ ก้อนแก้ว. (2564). การพัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมโรคโคโรน่าไวรัส2019 ในเขต พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนไทย-เมียนมาร์. รางวัล R2Rดีเด่น ระดับงานบริการระดับปฐมภูมิ ประจำปี 2564. โครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ.
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: Konkaew, P., & Suphunnakul, P. (2020). THE PREDICTING FACTORS FOR CHRONIC KIDNEY DISEASE AMONG HIGH-RISK POPULATION IN LOWER NORTHERN, THAILAND. Malaysian Journal of Public Health Medicine, 20(2), 268-275.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: ปริมประภา ก้อนแก้ว และปัทมา สุพรรณกุล. (2562). เสี่ยงต่อการเกิดโรคไตเรื้อรัง: มุมมองของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง. วารสารสาธารณสุขศาสตร์. 49(3). 313-324.
อ้างอิง: สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ (บรรณาธิการ). ปริมประภา ก้อนแก้ว และปัทมา สุพรรณกุล. (2562). การใช้ระบบ แอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์มือถือในงานคัดกรองโรคไตเรื้อรัง. ตำราโรคไตเรื้อรัง. กรุงเทพมหานคร. 43-48.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: ปริมประภา ก้อนแก้ว และปัทมา สุพรรณกุล. (2561). Mobile application กับการคัดกรองความเสื่อมของไต. วารสารวิชาการสาธารณสุข. 27(1). 178-184.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: ประภาพร เมืองแก้ว, วรพล แวงนอก, ปริมประภา ก้อนแก้ว, รัชดาภรณ์ แม้นศิริ, นภดล เลือดนักรบ, ทินกร บัวชู, ทิฏฐิ ศรีวิสัย และกัญญารัตน์ ผึ่งบรรหาญ. (2565). มหัศจรรย์ร่างกายมนุษย์: Miracle of Human Body” สำหรับเด็กวัยเรียนในงานวันเด็กแห่งชาติทางแอพพลิเคชั่น Metaverse Gather Town. ในการประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่19 – 20 พฤษภาคม 2565.
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนแบบผสมผสานที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ สำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง (15-18 มิถุนายน 2564)
อ้างอิง: การพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพในการดูแลและติดตามประเมินอาการผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระหว่างการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) และแยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation): นวัตกรรมการพยาบาล จัดโดย สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI) ร่วมกับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติรุ่นที่ 4 วันที่ 16 สิงหาคม 2564
อ้างอิง: การพัฒนาสมรรถนะด้านอีเลิร์นนิงรุ่นที่ 3 วันที่ 1, 5, 6 ก.ย.2564 รวม 3 วัน ระยะเวลาอบรม 25 ชั่วโมง สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย
อ้างอิง: หลักสูตรการสร้างแบบทดสอบ ข้อสอบออนไลน์พร้อมเฉลย ด้วย Google Forms สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม แบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 วิทยากร : อาจารย์ ดร.เสกสรรค์ ศิวิลัย
อ้างอิง: นักสืบขั้นเทพกับเทคนิคสืบค้น ฐานข้อมูลออนไลน์ในคลิกเดียว และ เทคนิคการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม ตามรูปแบบ APA แบบมือโปร ผ่าน meet วันที่ 27 ตุลาคม 2564
อ้างอิง: ศาสตร์และศิลป์การวิจัยเชิงคุณภาพ” โดย รศ. ดร.ชาย โพธิสิตา ผ่านโปรแกรม Zoom วันที่ 4 พ.ย. 64 จัดโดยศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
อ้างอิง: การประชุมวิชาการออนไลน์ การพัฒนาวิชาชีพพยาบาลด้านการวิจัยในยุค disruption วันที่ 22-23 มกราคม 2565 จัดโดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อโครงการ: ฝึกปฏิบัติการพยาบาลดูแลและช่วยเหลือผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 17 มค.65-18 กพ.65 รพ.ศรีสังวรสุโขทัย
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาชุมชนจัดการตนเองด้านสุขภาพผู้สูงอายุต้นแบบแบบมีส่วนร่วมปีที่ 3 หมู่ 3 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาชุมชนจัดการตนเองด้านสุขภาพผู้สูงอายุต้นแบบแบบมีส่วนร่วมปีที่ 1 ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อโครงการ: การจัดทำแผนสุขภาพชุมชนตำบลพลายชุมพล วันที่ 27 กันยายน 2564 และวันที่ 30 กันยายน 2564 ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: การฝึกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 12 ธค.64-14 มค.65 รพ.ศรีสังวรสุโขทัย
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ใบประกาศนียบัตร รับรองการเข้าร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ การพัฒนาวิชาชีพพยาบาลด้านการวิจัยในยุค Disruption 22-23 มกราคม 2565 มหาวิทยาลัยพะเยา
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนแบบผสมผสานที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ สำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพในการดูแลและติดตามประเมินอาการผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระหว่าง การแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) และ แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) :นวัตกรรมการพยาบาล
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การสร้างแบบทดสอบ ข้อสอบออนไลน์พร้อมเฉลย ด้วย Google Forms
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การพัฒนาสมรรถนะด้านอีเลิร์นนิงรุ่นที่ 3 สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เบื้องต้น (5 ชั่วโมงการเรียนรู้) พัฒนารายวิชาโดย มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (ICH Good Clinical Practice)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: 5 STEP ค้นหาหนังสืออย่างง่าย ไม่ต้องงมเข็มในห้องสมุด วันที่ 15 กันยายน 2564
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: “ศาสตร์และศิลป์การวิจัยเชิงคุณภาพ” รศ.ดร.ชาย โพธิสิตา จัดโดย ศูนย์หนังสือจุฬาฯ วันที่ 4 พย.2564
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.