ชื่อ-นามสกุล
 นายพิสุทธิ์ ธิแก้ว  
 Mr. Pisut Thikaew
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับ ปฏิบัติการ
สังกัดหน่วยงาน: สำนักงานโครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267000 ต่อ 9420
อีเมล์: pisut@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม 2546
 
ความเชี่ยวชาญ
ระบบปฏิบัติการ FreeBSD, Linux, Unix, Web Design, Web Aplications
 
ความสนใจ
Internet of Things, การบริหารจัดการระบบโทรศัพท์ VoIP , การบริหารจัดการระบบเครือข่าย, Web Based Technologies and System Applications, Intelligent and Expert System, Networking
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
- -
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
- -
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้กิจกรรม Generative AI ผู้ช่วยอัจฉริยะในยุคดิจิทัล
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาแอปพลิเคชั่นด้วย Flutter
อ้างอิง: การพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วิชา Digital Literacy
อ้างอิง: โครงการอบรมและทดสอบ PSRU Digital Test สำหรับบุคลากร รุ่น1
อ้างอิง: โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล สำหรับบุคลากร ภายใต้ กิจกรรมอบรมการใช้งาน Microsoft Office 365 รุ่น1
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงดิจิทัล(Digital Risk Mangement)
อ้างอิง: หลักสูตร ภาวะผู้นำในการทำงานกับผู้อื่นอย่างสมดุล (Working with People)
อ้างอิง: หลักสูตร Google Tools เพื่อการพัฒนางาน
อ้างอิง: หลักสูตร ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตและการปฏิบัติตนสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล
อ้างอิง: หลักสูตร Digital Code of Merit
อ้างอิง: อบรมโครงการสัมมนาวิชาการ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยให้สร้างสรรค์กับโลกปัจจุบันในยุค 4.0
อ้างอิง: อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ(สายสนับสนุน)
อ้างอิง: ฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มพูนทักษะให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐฯ (Web Content Accessibility)
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการ PSRU Content Creator for Lifelong Learning
อ้างอิง: อบรมโครงการการพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers)
อ้างอิง: โครงการอบรมการพัฒนาส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ (API) เพื่อเชื่อมระบบฐานข้อมูลกลาง
อ้างอิง: การพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วิชา Tools สำหรับการฝึกอบรมออนไลน์
อ้างอิง: การพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วิชาการผลิตคลิปสั้นเพื่อการเรียนรู้แบบ Micro Learning
อ้างอิง: การพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วิชา การสร้างความเป็นมืออาชีพด้าน HR
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อโครงการ: โครงการอบรมการสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์บนระบบ LMS (Learnsquare)
ชื่อโครงการ: โครงการอบรมเพิ่มยอดเข้าพัก โดยการใช้ QR Code ตลาดท่องเที่ยว IT ยุคใหม่
ชื่อโครงการ: โครงการอบรมการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site สำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ วันที่ 23 เมษายน 2558
ชื่อโครงการ: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ เรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ ในศตวรรษที่ 21 (อบรมปเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้ Capivate และ Camtasia Studio) วันที่ 10 มีนาคม 2558
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่อโครงการ: โครงการ TYC "เด็กไทยมีดีใช้ไอทีเพื่อชุมชน" ในหัวข้อการจัดทำคลิปเพื่อโปรโมทชุมชน โดยใช้ Corel Videostudio Pro X2 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ ในหัวข้อการผลิตสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ประเภท e-Learning วันที่ 12 มีนาคม 2557
ชื่อโครงการ: โครงการอบรมสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพณิชยการบึงพระพิษณุโลก ในหัวข้อ "กลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยี 2014" วันที่ 11 กุมพาพันธ์ 2557
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: วิทยากรการอบรม Google App for Education ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2558
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรเพื่อใช้ในสถานการณ์จริง ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2557
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การตรวจสอบและป้องกันระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Website Security monitoring(Phishing and Hacking Case Studey)) ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2557
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ : 30 มิถุนายน 2557
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: โครงการอบรมจัดการความรู้เืพือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรม 5 ส. เพื่อพัฒนางานสารบรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพ : วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ สำหรับผู้ดูแลเนื้อหา วันที่ 22 พฤศจิกายน 2556
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Certificate of Completion : Cisco Certified Network Associate : 23 August 2013
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: วิทยากรอบรม หลักสูตร "การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยระบบ e-Learning(Learnsquare)" ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2556
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: คณะกรรรมการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเพื่มประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุของเจ้าหน้าที่และการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-GP ระยะที 2 : ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2556
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: SQL server 2005/2008: Performance Tuning & Optimization
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.