ชื่อ-นามสกุล
  อาจารย์ ดร. พัสกร ลี้วิศิษฏ์พัฒนา  
  Dr. Passakorn Leevisitpattana
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาการจัดการ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: passakorn_che@yahoo.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 บธ.ด. (การจัดการธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2559
2 บธ.ม. (การจัดการธุรกิจ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2549
3 บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2547
 
ความเชี่ยวชาญ
Business Management , Marketing Management, Service marketing, Feasibility Study, Modern Marketing Planning, Social CRM, Digital marketing, E-marketing, Critical Thinking , Strategic plan, Business plan for investment, Customer behavior and Market penetration
 
ความสนใจ
Marketing, Branding, Corporate social responsibility, Social marketing, Supply chain management, Digital native behavioral, Compettitiveness
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: Leevisitpattana, P., Salee, S., Thongyaem, Y., Kongsong, S., Srikanlayaniwart, S., & Sayomphuvanart, N. (2022). การ สร้าง รูป แบบ กลยุทธ์ การ สื่อสาร อัต ลักษณ์ ทางการ ตลาด ออนไลน์ ของ บ้าน วัง หาด อำเภอ บ้านด่านลานหอย จังหวัด สุโขทัย สู่ แหล่ง ท่องเที่ยว แบบ ผสมผสาน. Journal of Legal Entity Management and Local Innovation, 8(9).
อ้างอิง: A Study of the Value Chain of Coffee Processes for the Strength and Quality of Life of Ban Rak Thai Community, Chomphu Sub-district, Noen Maprang District, Phitsanulok Province
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: Leevisitpattana, P., & Thongyaem, Y. (2021). รูป แบบ กลยุทธ์ การ สื่อสาร อัต ลักษณ์ ทางการ ตลาด ออนไลน์ ของ บึง ตะ เครง อำเภอ บางระกำ จังหวัด พิษณุโลก สู่ แหล่ง ท่องเที่ยว เชิง อนุรักษ์. Journal of Legal Entity Management and Local Innovation, 7(7), 257-268.
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: Thongyaem, Y., & Leevisitpattana, P. (2020). กลยุทธ์ การ สื่อสาร การ ตลาด ออนไลน์ โดย ใช้ อัต ลักษณ์ ท้องถิ่น ใน การ สร้าง แบรนด์ ชุมชน กาแฟ ดอย เผ่า ไทย ของ บ้าน รัก ไทย อำเภอ เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก. Journal of Legal Entity Management and Local Innovation, 6(4), 55-68.
อ้างอิง: Leevisitpattana, P., & Srisopa, A. (2020). PURCHASE DECISIONS OF HERBAL SOAP LOCAL PRODUCT BASED ON MARKETING MIX. Life Sciences and Environment Journal, 21(1), 55-68.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: Passakorn Leevisitpattana. (2018). The Impact of Environmental Cause Based Marketing on Green Agriculture Products Purchasing Behavior of Consumer A Case Study of the Student at Faculty of Management Science Pibulsongkram Rajabhat University. Ph. D. in Social Sciences Journal, 8, 120-131.
อ้างอิง: Leevisitpattana, P. (2018). ผล กระทบ ของ การ ตลาด โดย ใช้ สาเหตุ ของ ปัญหา ด้าน สิ่งแวดล้อม ที่ มี ต่อ พฤติกรรม การ ซื้อ ผลิตภัณฑ์ ทาง การเกษตร ที่ เป็น มิตร กับ สิ่งแวดล้อม กรณี ศึกษา ของ นักศึกษา คณะ วิทยาการ จัดการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ พิบูล สงคราม. Ph. D. in Social Sciences Journal, 8, 120-131.
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: Leevisitpattana, Dr.Passakorn. "The Impact of Cause Based Marketing On Corporate Image." (2016).
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง:
อ้างอิง: Passakorn Leevisitpattana (2018).The Impact of Environmental Cause Based Marketing on Green Agriculture Products Purchasing Behavior of Consumer A Case Study of the Student at Faculty of Management Science Pibulsongkram Rajabhat University. Ph.D. in Social Sciences Journal (Special Issue. October 2018).DOI: 10.14456/phdssj.2018.44.
อ้างอิง: Yanyongvorakorn Thongyaem, Passakorn Leevisitpattana, Online Marketing Communication Strategies by Using Local Identities to Create Doi Phao Thai Coffee Community Brand of Ban Rak Thai Noen Maprang District, Phitsanulok Province , Journal of Legal Entity Management and Local Innovation: Vol. 6 No. 4 (2020): July - August 2020
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: องค์ประกอบของเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อการตั้งใจซื้อสินค้า OTOP ออนไลน์ของนักท่องเที่ยวไทยในจังหวัดพิษณุโลก
อ้างอิง: อิทธิพลของส่วนประสมการตลาดที่มีคุณภาพการบริการรัฐบาลและเอกชนในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลก
อ้างอิง: กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์โดยใช้อัตลักษณ์ท้องถิ่นในการสร้างแบรนด์ชุมชนการแฟดอยเผ่าไทยของบ้านรักไทย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง:
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: การสร้างรูปแบบกลยุทธ์การสื่อสารอัตลักษณ์ทางการตลาดออนไลน์ของบ้านวังหาด อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัยสู่แหล่งท่องเที่ยวแบบผสมผสาน
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: กลยุทธ์การสื่อสารอัตลักษณ์ทางการตลาดของกลุ่มผู้ปลูกกาแฟบ้านรักษ์ไทย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดดอกดาวเรืองเชิงพาณิชย์ : ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและเส้นใยต้านแบคทีเรีย
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: การพัฒนากระบวนการจัดการองค์ความรู้ด้านการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้สำหรับธุรกิจชุมชนผู้สูงอายุ ตำบลปากแคว จังหวัดสุโขทัย
อ้างอิง: การพัฒนารูปแบบส่วนประสมทางการตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ผลิตโดยกลุ่มผู้สูงอายุ ตำบลเข็กน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อโครงการ: วิทยากรบรรยายในงานสื่อมวลชนสัมพันธ์ สร้างสรรค์สามัคคี ของหน่วยงาน กอ.รมน.จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: ร่วมศึกษาและแลกเปลี่ยนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการคุณภาพแหล่งผลิตพืช GAP
ชื่อโครงการ: บรรยายกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง ความจงรักภักดีต่อสถาบัน และความรักความสามัคี
ชื่อโครงการ: กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านยาเสพติด และการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม
ชื่อโครงการ: การพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยใช้ชุมชนโฮมสเตย์
ชื่อโครงการ: บรรยายเรื่องเด็กไทยยุคใหม่ใส่ใจพอเพียง
ชื่อโครงการ: บรรยายให้กับหน่วยงาน กอ.รมน.พิษณุโลก ความมั่นคงและความสามัคคี
ชื่อโครงการ: การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตำบลปลักแรด
ชื่อโครงการ: บรรยายด้านความมั่นคง ความสามัคคี และการสร้างความตระหนักในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ชื่อโครงการ: บรรยายการตลาดสินค้าเกษตรและการยกระดับตลาดสหกรณ์ Co-op market ให้กับสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน
ชื่อโครงการ: ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: ที่ปรึกษา บริษัท วิศวะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ชื่อโครงการ: ที่ปรึกษา บริษัท เจริญสิทธิ์ก่อสร้าง จำกัด
ชื่อโครงการ: การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการคุณภาพแหล่งผลิตพืช GAP เทศบาลตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: ที่ปรึกษา กอ.รมน.จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: รรยายกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง ความจงรักภักดีต่อสถาบัน และความรักความสามัคี
ชื่อโครงการ: ที่ปรึกษาด้านการตลาด สหกรณ์กาแฟจังหวัดระนอง
ชื่อโครงการ: วิทยากร บรรยายเรื่องเด็กไทยยุคใหม่ใส่ใจพอเพียง โรงเรียนอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: พัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: วิทยากรบรรยายให้กับหน่วยงาน กอ.รมน.พิษณุโลก ความมั่นคงและความสามัคคี ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ
ชื่อโครงการ: คณะกรรมการดำเนินงานการสร้างตลาดสินค้าเกษตรและที่ปรึกษาสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: การสร้างความตระหนักในการจัดการสิ่งแวดล้อม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: คณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: วิทยากรบรรยาย การสร้างมิติใหม่ในการทำงานเชิงองค์รวม อนามันเขต2
ชื่อโครงการ: ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างความเชื่อมโลจิสติกส์ ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อโครงการ: การเพิ่มศักยภาพการผลิตการเกษตรโดยการเชื่อมโยงตลาดภายนอก ธนาคารเพื่อการเกษตรสาขาพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: บรรยายเรื่องการสร้างศักยภาพการแข่งขันสินค้าเกษตรในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร
ชื่อโครงการ: การเชื่อมโยงการตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตเกษตรที่สูง
ชื่อโครงการ: เสวนาเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการมีงานทำในศตวรรษที่ 21
ชื่อโครงการ: บริการวิชาการด้านการท่องเที่ยวอำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพำิษณุโลก
ชื่อโครงการ: ที่ปรึกษาอนามัยเขต 2 จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อโครงการ: การบริหารจัดการโฮมสเตย์อย่างยั่งยืน
ชื่อโครงการ: วิทยากรและที่ปรึกษาสหกรณ์กาแฟจังหวัดระนอง
ชื่อโครงการ: รับฟังประเด็นปัญหาชุมชนและนำเสนอแนวทางการตลาดสมัยใหม่ในการสร้างศักยภาพกลุ่มผู้ปลูกผักอินทรีย์
ชื่อโครงการ: การพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลปลักแรด
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: วิพากษ์งานวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาตรีของสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.