ชื่อ-นามสกุล
  อาจารย์ ดร. พัสกร ลี้วิศิษฏ์พัฒนา  
  Dr. Passakorn Leevisitpattana
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาการจัดการ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: passakorn_che@yahoo.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 บธ.ด. (การจัดการธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2559
2 บธ.ม. (การจัดการธุรกิจ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2549
3 บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2547
 
ความเชี่ยวชาญ
Business Management , Marketing Management, Service marketing, Feasibility Study
 
ความสนใจ
Marketing, Branding, Corporate social responsibility, Social marketing, Supply chain management, Digital native behavioral, Compettitiveness
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: Passakorn Leevisitpattana. (2018). The Impact of Environmental Cause Based Marketing on Green Agriculture Products Purchasing Behavior of Consumer A Case Study of the Student at Faculty of Management Science Pibulsongkram Rajabhat University. Ph. D. in Social Sciences Journal, 8, 120-131.
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: Leevisitpattana, Dr.Passakorn. "The Impact of Cause Based Marketing On Corporate Image." (2016).
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อโครงการ: วิทยากรบรรยายในงานสื่อมวลชนสัมพันธ์ สร้างสรรค์สามัคคี ของหน่วยงาน กอ.รมน.จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: ร่วมศึกษาและแลกเปลี่ยนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการคุณภาพแหล่งผลิตพืช GAP
ชื่อโครงการ: บรรยายกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง ความจงรักภักดีต่อสถาบัน และความรักความสามัคี
ชื่อโครงการ: กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านยาเสพติด และการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม
ชื่อโครงการ: การพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยใช้ชุมชนโฮมสเตย์
ชื่อโครงการ: บรรยายเรื่องเด็กไทยยุคใหม่ใส่ใจพอเพียง
ชื่อโครงการ: บรรยายให้กับหน่วยงาน กอ.รมน.พิษณุโลก ความมั่นคงและความสามัคคี
ชื่อโครงการ: การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตำบลปลักแรด
ชื่อโครงการ: บรรยายด้านความมั่นคง ความสามัคคี และการสร้างความตระหนักในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ชื่อโครงการ: บรรยายการตลาดสินค้าเกษตรและการยกระดับตลาดสหกรณ์ Co-op market ให้กับสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อโครงการ: การบริหารจัดการโฮมสเตย์อย่างยั่งยืน
ชื่อโครงการ: วิทยากรและที่ปรึกษาสหกรณ์กาแฟจังหวัดระนอง
ชื่อโครงการ: รับฟังประเด็นปัญหาชุมชนและนำเสนอแนวทางการตลาดสมัยใหม่ในการสร้างศักยภาพกลุ่มผู้ปลูกผักอินทรีย์
ชื่อโครงการ: การพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลปลักแรด
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.