ชื่อ-นามสกุล
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์ชนก พริกบุญจันทร์  
 Asst. Prof. pimchanok Phrigboonchan
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267080
อีเมล์: pimchanok5512@gmail.com,pimchanok.ph@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.ม. (เทคโนโลยีทางอาหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2544
2 วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล นครศรีธรรมราช 2538
 
ความเชี่ยวชาญ
อาหาร/โภชนาการ/วิทยาศาสตร์การอาหาร, Bakery Techonlogy, Food product development
 
ความสนใจ
อาหาร/โภชนาการ/วิทยาศาสตร์การอาหาร
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: สุภาวดีแหยมคง, พัทธนันท์โกธรรม, ประภาศิริใจผ่อง, ต๋วน เหงียน ง๊อก ,ปิยวดี น้อยน้ำใส, พิมพ์ชนก พริกบุญจันทร์, จักรกฤช ศรีละออ และสุลักขณา ศรีทอง. (2021). การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในโครงการชุมชนต้นแบบด้านการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้านดินทองพัฒนา ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. KHON KAEN AGR. J. (SUPPL.) 48(1): 745-751
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: สุภาวดี แหยมคง., ประภาศิริ ใจผ่อง., พัทธนันท์ โกธรรม., ต๋วน เหงียน ง๊อก.,ปิ ยวดี น้อยน้ำใส., พิมพ์ชนก พริกบญจันทร์ ., ปณเรศวร์ รัตนประดิษฐ์ .,ปริษา สิทธิโชค., และ สุลักขณา ศรีทอง. (2020). การศึกษาสภาพปัญหาและอปสรรคของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการด้านการเกษตรในตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. KHON KAEN AGR. J. (SUPPL.) 48(1): 827-836.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: จุฑามาศ เรือนก้อน, ปิยะพร คงน้อย, พิมพ์ชนก พริกบุญจันทร์,ประภาศิริ ใจผ่อง และคำรบ สมะวรรธนะ. (2560). การพัฒนาผลิตภัณฑ์เลียนแบบเต้าหู้นมสดด้วยนมเม็ดบัว. วารสารแก่นเกษตร 45 ฉบับพิเศษ 1::1555-1559.
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: พิมพ์ชนก พริกบุญจันทร์ และบุณยกฤต รัตนพันธุ์. (2558). การพัฒนาน้ำข้าวกล้องงอกผสมน้ำผักพร้อมดื่ม วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ฉบับพิเศษ การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 : 87-92.
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: พิมพ์ชนก พริกบุญจันทร์ (2555).การศึกษากระบวนการผลิตเครื่องดื่มตะไคร้ผสมใบเตย. Rajabhat Journal of Science, Humanities & Social Science Vol.13 No.1, 2012. Page: 27-33
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: พิมพ์ชนก พริกบุญจันทร์ (2554).สภาวะการบ่มที่เหมาะสมในการผลิตก๋วยเตี๋ยว. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ปีที่ 7 ฉบับที่ 14 กรกฎาคม 2554. Page: 25-32
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: ประภาศิริ ใจผ่อง และพิมพ์ชนก พริกบุญจันทร์. 2561. การสำรวจและการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของปลาในแม่น้ำน่าน. งานประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 หัวข้อ “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในวันที่ 23 มีนาคม 2561
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: พิมพ์ชนก พริกบุญจันทร์ (2560).การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้จากรำข้าวหอม. การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, 24 พฤศจิกายน 2560. Page: 233-239
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: โครงการ​อบรม​จริยธรรม​การ​วิจัย​ใน​มนุ​ษย์ Human Subject Protection Course
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อโครงการ: โครงการ Vocher เพื่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปปลาพื้นถิ่นบ้านหนองแพงพวย ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
ชื่อโครงการ: โครงการ Vocher เพื่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านทฤษฎีใหม่ ต.นาซำ อหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
ชื่อโครงการ: โครงการ Vocher เพื่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตข้าวปลอดสารพิษตำบลชอนไพร .ชอนไพร อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
ชื่อโครงการ: อบรมหลักสูตรระยะสั้น “การแปรรูปเห็ดนางฟ้า” โรงเรียนผดุงวิทยา อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ชื่อโครงการ: การพัฒนาอาชีพด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนให้แก่เกษตรกร ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาและจับคู่ธุรกิจสำหรับกลุ่ม OTOP ภาคเหนือเพื่อตลาดอาหารผู้สูงอายุ AEC วิสาหกิจชุมชนลูกแม่จรูญ จังหวัดพิจิตร
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: โครงการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ วิสาหกิจชุมชนบ้านสวนอาจารย์ ต.แม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
ชื่อโครงการ: กิจกรรมการพัฒนา SMEs เพื่อเพิ่มผลิตภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพและยกกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมาย (ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม)
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมองค์กรเกษตรกรเพื่อการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกอย่างยั่งยืน (สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อโครงการ: กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป เตรียมความพร้อมจัดทำระบบมาตรฐานด้านอาหาร ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป (ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม)
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อโครงการ: กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป : เตรียมความพร้อมการเข้าสู่ระบบมาตรฐานภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป (งปม. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 2)
ชื่อโครงการ: กิจกรรมเชื่อมโยงงานวิจัย/นวัตกรรมสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป (ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม)
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อรางวัล: บุคลากรดีเด่นด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ ประจำปี 2559 ประเภทรางวัลทรัพยสินทางปัญญา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
ชื่อรางวัล: ข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2556 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วันที่ 12 มิถุนายน 2556
ชื่อรางวัล: บุคลากรดีเด่นด้านการบูรณาการผลงานวิจัยสู่การเรียนการสอน จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี ๒๕๕๖
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
ชื่อรางวัล: รางวัล Silver Award เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2553 จากการจัดนิทรรศการภายใต้โครงการ Thailand Research Expo Award 2010 ในรูปแบบ Research Wisdom ซึ่งเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบของความภาคภูมิใจในความเป็นไทยบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ในงาน “การนำเสนอผลงานวิจั
ปี พ.ศ. 2551 (2008)
ชื่อรางวัล: โล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัล Professional vote อ้นดับที่ ๒ ในงานแสดงผลงานพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (EnPUS) ครั้งที่ ๖ วันที่ ๒๘–๓๐ มีนาคม ๒๕๕๑ ณ รอยัลพารากอน ฮอลล์ ชั้น ๕ ศูนย์การค้าสยามพารากอน จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายอุตสาหกรรม
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร: สูตรในการเตรียมส่วนประกอบที่ใช้ในการผลิตขนมขบเคี้ยวเคลือบ ช็อคโกแลตจากกากไซรัปกล้วยและกรรมวิธีการผลิต (banana chocolate ball) เลขที่อนุสิทธิบัตร 11208 พ.ศ.2559
ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร: กรรมวิธีการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากกากไซรัปกล้วย (banana vinegar) เลขที่อนุสิทธิบัตร 11692 พ.ศ. 2559
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร: เครื่องดื่มผสมตะไคร้ใบเตย” เลขที่อนุสิทธิบัตร 9536 พ.ศ. 2558
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.