ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐธิดา จงรักษ์  
  Asst. Prof. Dr. Nattida Jongrak
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร: รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สังกัดหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: Nattida.j@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2562
2 ภ.สถ.ม. (ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2548
3 สถ.บ. (สถาปัตยกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2545
 
ความเชี่ยวชาญ
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, โปรแกรมเขียนแบบ 2 มิติ (Auto cad), Architecture, Landscape Architecture, Urban Design
 
ความสนใจ
สถาปัตยกรรมศาสตร์, ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
- -
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: ณัฐธิดา จงรักษ์ (2561).การออกแบบกราฟิกเพื่อผลิตของที่ระลึก และสื่อถึงสถานที่ท่องเที่ยว ตำบลเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์. การประชุมสัมมนาวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17, 2560. Page: 2384-2394
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: การประเมินผลกระทบทางสังคม (SIA) และการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI)
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน AUN-QA
อ้างอิง: อบรม EdPex
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: โครงการอบรมพัฒนาทักษะ Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม (Social Engineer) เพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอน สำหรับคณาจารย์และบุคลากร
อ้างอิง: การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ Team Teaching
อ้างอิง: อบรมการจัดทำผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs formulation) รุ่น มรพส.#3
อ้างอิง: อบรมการจัดทำหลักสูตรแบบ OBE
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: โครงการอบรม e-sign
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.