ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิโรจน์ ลิขิตตระกูลวงศ์  
  Asst. Prof. Dr. Wirot Likittrakulwong
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: wirotliki@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (พันธุวิศวกรรม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2559
2 วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2551
3 วท.บ. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2548
 
ความเชี่ยวชาญ
Agriculture, Animal Science, molecular genetic, การพัฒนาวิสากิจการเกษตร
 
ความสนใจ
Molecular genetic, เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร, การพัฒนาวิสาหกิจการเกษตร
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: Likittrakulwong, W., Poolprasert, P., & Srikaeo, K. (2021). Effects of extraction methods on protein properties obtained from paddy rice and germinated paddy rice. PeerJ, 9, e11365.
อ้างอิง: ทัศ นัย ปั ญ จันทร์ สิงห์, กีรติ ตัน เรือน, วิโรจน์ ลิขิต ตระกูล วงศ์, ณั ฐ ดนัย ลิขิต ตระการ, & พิ สิ ษ ฐ์ พูล ประเสริฐ. (2021). ความ สัมพันธ์ ทาง พันธุกรรม ของ มั ล เบอร์ รี่ โดย ใช้ ลำดับ นิ ว คลี โอ ไท ด์ ของ ยีน ITS และ matK. วารสาร ผลิต กรรมการ เกษตร, 3(1), 71-85.
อ้างอิง: Likittrakulwong, W., Moonsatan, S., & Incharoen, T. (2021). Enhancement of tibia bone and eggshell hardness through the supplementation of bio-calcium derived from fish bone mixed with chelated trace minerals and vitamin D3 in laying duck diet. Veterinary and Animal Science, 100204.
อ้างอิง: Incharoen T, Roytrakul S, Likittrakulwong W. Dietary Germinated Paddy Rice and Stocking Density Affect Egg Performance, Serum Biochemical Properties, and Proteomic and Transcriptomic Response of Laying Hens Exposed to Chronic Heat Stress. Proteomes. 2021; 9(4):48. https://doi.org/10.3390/proteomes9040048
อ้างอิง: Likittrakulwong, W., Moonsatan, S., & Incharoen, T. (2021). Enhancement of tibia bone and eggshell hardness through the supplementation of bio-calcium derived from fish bone mixed with chelated trace minerals and vitamin D3 in laying duck diet. Veterinary and Animal Science, 14, 100204.
อ้างอิง: Incharoen, T., Roytrakul, S., & Likittrakulwong, W. (2021). Dietary Germinated Paddy Rice and Stocking Density Affect Egg Performance, Serum Biochemical Properties, and Proteomic and Transcriptomic Response of Laying Hens Exposed to Chronic Heat Stress. Proteomes, 9(4), 48.
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: Chuawong, P., Likittrakulwong, W., Suebka, S., Wiriyatanakorn, N., Saparpakorn, P., Taweesablamlert, A., ... & Svasti, J. 2020. Anticodon‐binding domain swapping in a non‐discriminating aspartyl‐tRNA synthetase reveals contributions to tRNA specificity and catalytic activity. Proteins: Structure, Function, and Bioinformatics.
อ้างอิง: Likittrakulwong, W., Srikaeo, K., Poolprasert, P., Laorodphan, N., Incharoen, T., & Koonawootrittriron, S. (2020). Chemical composition, nutrient digestibility and metabolizable energy of germinated paddy rice. Animal Nutrition and Feed Technology, 20(2), 333-343.
อ้างอิง: Likittrakulwong, W., Laorodphan, N., Srikaeo, K., Poolprasert, P., Incharoen, T., & Koonawootrittriron, S. (2020). Effect of Gamma Amino Butyric Acid from Germinated Paddy Rice Supplementation on Egg Performance and Qualities. วารสาร วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี มร ย., 5(1), 41-47.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: Innak, N., Yaemkong, S., Rattranapradit, P., Poolprasert, P., Incharoen, T., Likittrakulwong, W.2019.Phylogenetic analysis in various chicken strains inferred from mtDNA D-loop infomation.Khon kaen Agr.J. 47 SUPPL.1.717-722.
อ้างอิง: Likittrakulwong, W., Poolprasert, P., Roytrakul, S. 2019. Morphological Trait, Molecular Genetic Evidence and Proteomic Determination of Different Chickens (Gallus gallus) Breeds. Journal of Applied Biology & Biotechnology Vol. 7(01), 065-070.
อ้างอิง: Srikaeo, K., Sangkhiaw, J., Likittrakulwong, W. 2019. Productions and functional properties of palm sugars. Walailak J Sci and Tech.16(11);897-907.
อ้างอิง: Poosing, S., Tanruean, K., Likittrakulwong, W., Likhitrakarn, N., Senarat, S., Poolprasert, P. Analysis of Genetic Variation of Bactrocera dorsalis (Diptera: Tephritidae) Inferred from mtDNA COI Sequences. Naresuan Agriculture Journal, 16(1):37-46
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: Likittrakulwong,W., Laorodphan, N., Poolprasert, P., Charoensook, R., Incharoen, T.2018.Association of single nucleotide polymorphism in VLDL/VTG receptor gene polymorphism with egg production and growth performance traits in four chickens breeds.Rajabhat J. Sci.Humanit.Soc.Sci. 19(1):287-296
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: Likittrakulwong, W., Na-Nakorn, U., Poompuang, S., Koonawootrittriron, S., Srisapoome, P.2017.Molecular characterization and expression analysis of a complementary DNA (cDNA) encoding novel alpha-2Macroglobulin gene in giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii, de Man).Agriculture and Natural Reesources.51:25-35. PS wirot likittrakulwong, Uthairat Na-Nakorn, Supawadee Poompuang, Skorn ... KU journal
ปี พ.ศ. 2550 (2007)
อ้างอิง: วิโรจน์ ลิขิตตระกูลวงศ์, เนรมิตร สุขมณี, วรวิทย์ สิริพลวัฒน์.2550.การตรวจสอบยีนไลโพโปรตีนความหนาแน่นต่ำมากและไวเทลโลจีนินรีเซฟเตอร์ในไก่สายพันธ์ุต่างๆ โดยใช้วิธีเอสเอสซีพี.วรสารวิทยาศาสตร์เกษตร 38 (6), 525-533
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: Innak, N., Yaemkong, S., Rattanapradit, P., Poolprasert, P., Incharoen, T., Likittrakulwong, W.2019. Phylogenetic analysis in various chicken.การประชุมวิชาการแก่นเกษตร ครั้งที่ 47
อ้างอิง: Likittrakulwong, W., Poolparsert, P., Incharoen, T. 2019. Immune Activity of Roman Hens as Influenced by the Feed Formulated with Germinated Paddy Rice. IRC international research conference proceedings. 23-24 October, 2019, London, United Kingdom
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: วิโรจน์ ลิขิตตระกูลวงศ์, ศศลักษณ์ วงศวารเตชะ, สวิตต์ อินทจักร์ และ พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ. 2561.Detection of the polymorphism of Very Low Density Lipoprotein and Vitelloginenin (VLDL/VTG) Receptor gene in various chicken breeds in Phitsanulok province.การประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 4
อ้างอิง: Likittrakulwong, W.2018. The polymorphism of VLDL/VTG receptor in various chickens breed. The Universal Academic Cluster International spring conference in Kyoto. Japan on 14-16 April
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: วิโรจน์ ลิขิตตระกูลวงศ์, สวิตต์ อินทจักร, พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ์.2560.Phenotype Characterization of different hybrid red jungle fowl in Phitsanulok province. การประชุมวิชาระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของบริหารจัดการและนวัตกรรม คร้้งที่ 2 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
ปี พ.ศ. 2551 (2008)
อ้างอิง: Molecular characterization and expression analysis of a complementary DNA (cDNA) encoding novel alpha-2Macroglobulin gene in giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii, de Man) PS wirot likittrakulwong, Uthairat Na-Nakorn, Supawadee Poompuang, Skorn ... การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51 51, 276-285
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: การเพิ่มมูลค่าลำไยเพื่อพัฒนาเป็นครีมนาโนอิมั่นชั่นต้านโรคเต้านมอักเสบ จากอุทยานวิทยาศาสตร์
อ้างอิง: ผลของสารต้านอนุมูลอิสระร่วมกับการเหนี่ยวนำการเป็นสัดด้วยโปรเจนเตอโรนเพื่อเพิ่มอัตราการผสมติดในโคนมพันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเซียน สำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคในจังหวัดสุโขทัย จาก มรพส
อ้างอิง: การใช้ประโยชน์โปรตีนสกัดจากข้าวและข้าวเปลือกงอก จาก มรพส
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: อาหารไก่ไข่จากข้าวเปลือกงอกเพื่อสารอาหารที่มีประโยชน์สู่ไข่ไก่ จาก มรพส
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: การเพิ่มมูลค่าข้าวเปลือกงอกเพื่อช่วยลดความเครียดในไก่ไข่ จากกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
อ้างอิง: การวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีน COI และรูปแบบโปรตีนในไก่สายพันธุ์เหลืองหางขาวในจังหวัดพิษณุโลก จาก กองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการวิจัย มรพส.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: โครงการพัฒนาอาหารสัตว์ปีกเพิ่มสารกาบ้าจากข้าวเปลือกงอก จากโครงการพัฒนา Tech-based Startup ด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคและเครือข่าย (TESNet)
อ้างอิง: การตรวจสอบความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีนความหนาแน่นต่ำมากและไวเทลโลจีนินรีเซฟเตอร์ในไก่สายพันธุ์ต่างๆ ในจังหวัดพิษณุโลก จาก กองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการวิจัย มรพส.
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: การพัฒนานวัตกรรมการเขียน การผลิต และการเผยแพร่หนังสือ ตำราวิชาการโดยบรรณาธิการบริหารสำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์ วันพฤหัสบดีที่ 28 และวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 ห้องประชุม MS308 ชั้น 3 อาคาร MS คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
อ้างอิง: โครงการยกระดับมาตรฐานการศึกษา AUN-QA (ASEAN University Network Quality Assruance)
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ และสถาบัน ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2563 ตามเกณฑ์ AUN-QA ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: โครงการ “การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ/เทคโนโลยีราชมงคล” (MMS 9) ภาคเหนือ
อ้างอิง: โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นที่ 1
อ้างอิง: แนวแฏิบัติและกฏหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่นักวิจัยควรรู้เมื่อทำวิจัยโดยใช้พืชและทรัพยากรชีวภาพ วันที่ 23 ธันวาคม 2562
อ้างอิง: ประชุมวิชาการแก่นเกษตรครั้งที่ 20
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: โครงการ “การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ/เทคโนโลยีราชมงคล” (MMS 9) ภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ร่วมกับ สมาคมสหกิจศึกษาไทย ณ รัตนบุระ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี วันที่ 1-4 มีนาคม 2560
อ้างอิง: การฝึกอบรมและพัฒนายกระดับความปลอดภัยห้องปฎิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี (ESPReL) วันจันทร์ 18 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์
อ้างอิง: การฝึกอบรมและพัฒนายกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี (ESPReL) โดย คณะกรรมการด้านมาตราฐานความปลอดภัยห้องปฎิบัติการที่เกี่ยงข้องกับสารเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560
อ้างอิง: การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา และได้เป็นสมาชิกตลอดชีพของสมาคมสหกิจศึกษาไทย วันที่ 4 มีนาคม 2560 เลขที่สมาขิก สสศท.002571
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อโครงการ: โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เรื่องวิถีชีวิตไทยกับไก่ตั้งไก่ต่อ
ชื่อโครงการ: โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่ไข่และไก่พื้นเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกรใน ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อโครงการ: โครงการอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไก่ไข่โรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพและทักษะชีวิต
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: Open House open Animal Science PSRU
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อรางวัล: บุคลากรที่มีผลงานวิจัยดีเด่น คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2548 (2005)
ชื่อรางวัล: First Honors Chiang Mai University
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: แข่งขันโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to market R2M:2020) ทีม Gabarize วันที่ 2 กันยายน 2563
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: แนวแฏิบัติและกฏหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่นักวิจัยควรรู้เมื่อทำวิจัยโดยใช้พืชและทรัพยากรชีวภาพ 23 ธันวาคม 2562
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.