ชื่อ-นามสกุล
  อาจารย์ ดร. สุกัญญาโสภี ใจกล่ำ  
  Dr. Sukunyasopee Chaiklam
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 0-5526-7088
อีเมล์: sukunyasopee@gmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ศศ.ด (คติชนวิทยา) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2560
2 ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2549
3 ศศ.บ. (ภาษาไทย) ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม 2544
 
ความเชี่ยวชาญ
ภาษาไทย, ด้านศิลปะและวัฒนธรรม, นิทานพื้นบ้าน
 
ความสนใจ
ตำนานพื้นบ้าน ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ไทย, คติชนวิทยา
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: สุภาภรณ์ สุธรรมรักษ์ และ สุกัญญาโสภี ใจกล่ำ . (๒๕๖๓). ฆราวาสธรรมที่ปรากฏในใบเซียมซีของวัดในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา. ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑. มกราคม – มิถุนายน. หน้า ๑๕๔ – ๑๗๙.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: สุกัญญาโสภี ใจกล่ำ (๒๕๖๑).สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช: แง่คิดจาก "วีรบุรุษในวัฒนธรรมประเพณี". วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑. มกราคม – เมษายน. หน้า ๔๑ – ๕๔.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: สุกัญญาโสภี ใจกล่ำ และ กิ่งแก้ว อัตถากร. (๒๕๖๐). อาร์คีไทพ์ครูบาอาจารย์ : การศึกษาบทบาทของครูบาอาจารย์ในระบบประเพณีฮินดูในการพัฒนาจิตวิญญาณของศิษย์. วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑. มกราคม – เมษายน. หน้า ๘๓ – ๙๕.
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: สุกัญญาโสภี ใจกล่ำ. (๒๕๔๙). การเปลี่ยนแปลงของคำยืมภาษาบาลี-สันสกฤตในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน. วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๓. พฤษภาคม – สิงหาคม.
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
อ้างอิง: สุกัญญาโสภี ใจกล่ำ. (๒๕๕๓). การศึกษางานเขียนประเภทบทความในนิตยสารเพื่อสุขภาพ. วารสารวิจัยรำไพพรรณี. ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนมกราคม – เมษายน ๒๕๕๓. หน้า ๔๖ – ๕๒.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: ธัญญาลักษณ์ สุขเกษม, สุกัญญาโสภี ใจกล่ำ และคณะ. (๒๕๖๓). คำทำนายเรื่องการล้างโลก : อิทธิพลต่อความคิดของประชาชน. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ ๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓. วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓. หน้า ๖๐๕ – ๖๑๔.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: สุกัญญาโสภี ใจกล่ำ. (๒๕๖๒). การสร้างแบบฝึกทักษะการเขียนคำที่ถูกต้องสำหรับนักศึกษารายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ ๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒. วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒. หน้า ๕๘๕ – ๕๙๕.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: กุลกันยา สุเมรุไหว, สุกัญญาโสภี ใจกล่ำ และคณะ. (๒๕๖๑). บทบาทของพิธีศพ : กรณีศึกษาพิธีศพจากตำบล บ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑. วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑. หน้า ๖๙๒ – ๗๐๑.
อ้างอิง: มณีรัตน์ เพ็งพาด, สุกัญญาโสภี ใจกล่ำ และคณะ. (๒๕๖๑). ภาพสะท้อนค่านิยมในบทเพลงของณัฐวุฒิ ศรีหมอก (กอล์ฟ ฟักกลิ้งฮีโร่). รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑. วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑. หน้า ๗๐๒ – ๗๑๑.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: สุกัญญาโสภี ใจกล่ำ. (๒๕๖๐). อาร์คีไทพ์ครูบาอาจารย์ในระบอบประเพณีฮินดูและพระพุทธศาสนา. เอกสารรวมบทคัดย่อการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ ๖. วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐. หน้า ๒๘๗๕ – ๒๘๘๘.
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: สุกัญญาโสภี ใจกล่ำ และ กิ่งแก้ว อัตถากร. (๒๕๕๙). อาร์คีไทพ์ครูบาอาจารย์ : การศึกษาบทบาทของครูบาอาจารย์ในระบอบประเพณีของพระพุทธศาสนาต่อการพัฒนาทางจิตวิญญาณของศิษย์. เอกสารรวมบทคัดย่อการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ ๓. วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙.
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.