ชื่อ-นามสกุล
  อาจารย์ ดร. ศุภนารี พิรส  
  Dr. Supanaree Piros
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาการจัดการ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267103
อีเมล์: supanareep@gmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2559
2 บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2550
3 วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2547
 
ความเชี่ยวชาญ
Business Management , Marketing Management
 
ความสนใจ
การบริหารธุรกิจ และ การจัดการ
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: ปัณณวิช คำรอด, ศุภนารี พิรส และณัฏฐินี ดีแท้ (2565). การประยุกต์ใช้การเรียงลำดับตามอุดมคติวิภัชนัยและการถดถอยพหุคูณสำหรับการประเมินความเสี่ยงของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดพิษณุโลก. Life Science and Environment Journal, 23(1), 82-93.
อ้างอิง: ศุภนารี พิรส และธรรศนวัตร์ ไชยเยชน์. (2565). จริยธรรมทางธุรกิจที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจนเนอเรชั่นวายในจังหวัดพิษณุโลก. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 4(1), 1-17.
อ้างอิง: ศุภนารี พิรส และสุพัชร์การ พิรส (2565). ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่เป็นมิตรกับสัตว์ในประเทศไทย. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 4(1), 71-87.
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: ศุภนารี พิรส. (2564). คุณลักษณะของผู้ประกอบการเจนเจอเรชั่นวายที่มีผลต่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจในจังหวัดพิษณุโลก. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด, 15(2), 193-202.
อ้างอิง: ศุภนารี พิรส และธรรศนวัตร์ ไชยเยชน์. (2564). อิทธิพลของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดพิษณุโลก. วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่, 14(2), 62-76.
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: ศุภนารี พิรส (2563). พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรของบุคลากรโรงพยาบาลรัฐขนาดเล็กและขนาดใหญ่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. วารสารการจัดการและการพัฒนาท้องถิ่น, 3(1), 45-58.
อ้างอิง: ศุภนารี พิรส*, จงกล เพชรสุข และชนเมศ เพชรประดิษฐ์. (2563). ผลกระทบของจริยธรรมในการประกอบธุรกิจที่มีต่อผลการดำเนินงานของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดพิษณุโลก. วารสารการบัญชีและการจัดการ, 12(4), 43-54.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: ศุภนารี พิรส. (2562). พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร ความยุติธรรมด้านกระบวนการขององค์กร ความผูกพันขององค์กร และผลการปฏิบัติงาน: หลักฐานเชิงประจักษ์ของโรงพยาบาลรัฐในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่, 12(2), 136-148.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: กนิษฐา ศรีภิรมย์, ศศิธร กกฝ้าย และศุภนารี พิรส. (2561). รูปแบบในการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไหมฝ้ายงัวบาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม. วารสารการจัดการและการพัฒนาท้องถิ่น, 1(1), 65-86.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: Piros, Supanaree, Pratoom, Karun and Muenthaisong, Kesinee. (2017). The Impact of Employee Commitment Orientation on Firm Performance: Evidence from Software Businesses in Thailand. AU-GSB e-Journal, 10(1), 177-194.
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: Piros, Supanaree and Ussahawanitchakit, Phaprukbaramee. (2014). Organizational Transformation Orientation and Firm Success: An Empirical Investigation of Jewelry Businesses in Thailand. International Journal of Business Research, 14(2), 123-137.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: อภิพร สมบุญมี, พิชญานันต์ นุตโร, วสวัตติ์ ศิริรัตนกุลชัย, อดิสร จินาวัตน์, อธิพัชร์ สนโสก และ ศุภนารี พิรส. (2561). ความพึงพอใจในการตัดสินใจซื้อและใช้บริการร้านทองเยาวราชในอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก. การประชุมวิชาการระดับชาติ "เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย" ครั้งที่ 8: วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช.
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: Piros, Supanaree, Pratoom, Karun, and Muenthaisong, Kesinee. (2015). The Impact of Employee Commitment Orientation on Firm Performance: A Conceptual Framework. The Business Studies Academy, 7(2), 28-42.
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: Piros, Supanaree. (2014). The Effect of Training on Job Satisfaction and Turnover Intention. The International Postgraduate Student Colloquium, 2014 (IPSC 2014), 9. (Proceedings 21st July, 2014 at Faculty of Business, Economics and Communications, Naresuan University)
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: การวิเคราะห์และพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาสำหรับงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: การสร้างและพัฒนาผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม (SP) หลักสูตร การวินิจฉัยสถานประกอบการตามแนวทาง SHINDAN
อ้างอิง: Design Thinking Course
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อโครงการ: โครงการส่งเสริมความรัก สามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ต.ท่าตาล อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
ชื่อโครงการ: โครงการส่งเสริมความรัก สามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
ชื่อโครงการ: โครงการส่งเสริมความรัก สามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ต.เนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนานักศึกษาสู่นักปฏิบัติมืออาชีพด้านการจัดการสู่บริการวิชาการแก่ชุมชน
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร (BEC Journal) คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร (อว 0603.20/0052) ลงวันที่ 10 มกราคม 2565
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ "การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (อว 0620.09/ว030) ลงวันที่ 27 มกราคม 2565
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 และนานาชาติครั้งที่ 4 วิทยาการจัดการวิชาการ 2022 "วิชาการก้าวหน้า เศรษฐกิจก้าวไกล ก้าวไปกับชุมชน" (NIMS2022) ประจำปี 2565 (อว 0613.6/ว0011) ลงวันที่ 6 มกราคม 2565
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ การประชุมวิชาการราชมงคลสุรินทร์ ระดับชาติครั้งที่ 12 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจวิถีใหม่” “Research and Innovation for Economic Development in the New Normal” ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 (อว 0657.2000/ว1565)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ผลงานวิจัย โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 และนานาชาติ ครั้งที่ 3 "การจัดการนวัตกรรมสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก" (ควจ. ว.073/2564) ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ การประชุมวิชาการราชมงคลสุรินทร์ ระดับชาติครั้งที่ 11 "วิจัยและนวัตกรรมวิถีใหม่" "The New Normal in Research and Innovation" (อว 0657.2000/ว3439) ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล มหาวิทยาลัยพิษณุโลก (มพล.0801/ว.048) ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2563
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 10 "วิจัยและนวัตกรรมนำสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" Research and Innovation for Sustainable Development (อว 0657.2000/(ว1947) ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2562
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 20 มิถุนายน 2561 หัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบกิจการของวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์สุมนไพร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 20 มิถุนายน 2561 หัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง การปรับตัวทางด้านกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจผ้าไทยที่มีผลต่อพฤติกรรมทางการตลาดของผู้บริโภค จังหวัดพิจิตร
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 18 มิถุนายน 2561 หัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง การบริหารจัดการของบริษัทนำเที่ยวภายในประเทศ กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช้างออนทัวร์บัสแอนด์เซอร์วิส จังหวัดพิษณุโลก
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร (BEC Journal) คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร (ศธ 0527.20/1495) ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 1 "การเชื่อมโยงเครือข่ายวิชาการด้วยงานวิจัย" (ศธ 0586.02/ว.1278) ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017 "วิจัยจากองค์ความรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" Innovation and Technology Conference (ITC2017) (ศธ 0586.02/(คกท)ว0271) ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อรางวัล: รางวัล "บุคลากรดีเด่นสายวิชาการ ด้านการเรียนการสอน" ประจำปีการศึกษา 2563
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.