ชื่อ-นามสกุล
 นางสาวอมรรัตน์ ศรีละออ  
 Miss Amornrat Sreela-or
ตำแหน่ง: บรรณารักษ์ ระดับ ชำนาญการ
สังกัดหน่วยงาน: สำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 7133
อีเมล์: tieawsree@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2547
 
ความเชี่ยวชาญ
วารสาร, งานด้านบรรณารักษ์ และงานบริการตอบคำถามช่วยการค้นคว้า
 
ความสนใจ
นวัตกรรมในห้องสมุด, งานด้านบรรณารักษ์, บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า, การจัดการสิ่งแวดล้อม
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: อมรรัตน์ ศรีละออ. (2562). ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการบริการ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. PULINET Journal. 6(2), 1-9. ค้นจาก https://pulinet.oas.psu.ac.th/index.php/journal/article/view/357/357
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: อมรรัตน์ ศรีละออ. (2566). การพัฒนาบริการเชิงรุก กรณีศึกษาบริการเพื่อนช่วยหาหนังสือของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 13 (น. 539-544). อุบลราชธานี: สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: อัจฉราพร แย้มเหม็น, อมรรัตน์ ศรีละออ. (2563). ความคาดหวังของครูบรรณารักษ์ที่มีต่อการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในเขตจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย และอุตรดิตถ์กับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 9 (น. 912-923). สงขลา: สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: อมรรัตน์ ศรีละออ. (2562). ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการบริการ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 9. ชลบุรี: สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา. ค้นจาก http://pulinet2019.buu.ac.th/Documentation/Proceeding/Poster/CRM/32.pdf
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: อบรมการใช้งาน Turnitin จากบริษัท บุ๊คส์โปรโมชั่น
อ้างอิง: 1. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ก้าวต่อไปของห้องสมุด ภายใต้ภาวะโลกรวน” 2. การบรรยายเรื่อง “การพลิกโฉมห้องสมุดในบริบทการจัดการอุดมศึกษาแนวใหม่ : Reinventing Libraries in the Context of New Higher Education” 3. การเสวนาเรื่อง “ห้องสมุดโฉมใหม่ในโลกแห่งความผันผวน : New Look of Library in a VUCA World” 4. การบรรยายเรื่อง “นวัตกรรมการเรียนรู้เสมือนจริง Metaverse : ก้าวต่อไปของห้องสมุดในยุค VUCA-BANI World” 5. การบรรยายเรื่อง “ห้องสมุดกับสังคมสูงวัย”
อ้างอิง: สัมมนาวิชาการ เรื่อง “สารสนเทศดิจิทัล : ความท้าทายในงานห้องสมุด จดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์”
อ้างอิง: อบรมการเขียนอ้างอิงรูปแบบ APA สำหรับบทความวิชาการและวิจัย
อ้างอิง: TK FORUM 2023 “Library Possible: The Creative Solutions for Better Library Service”
อ้างอิง: กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนผลการดำเนินงานเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ครั้งที่ 2
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการ “UX/UI กับการออกแบบสารสนเทศให้โดนใจกับผู้ใช้งานที่หลากหลาย”
อ้างอิง: แนวทางการพัฒนาห้องสมุดเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการจัดทำตัวชี้วัดค่านิยมองค์กร (PSRUL)
อ้างอิง: อบรมการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนท่ามกลางวิกฤต สร้างจิตสำนึกด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
อ้างอิง: มาตรฐานการจัดการข้อมูลในคลังสารสนเทศดิจิทัล
อ้างอิง: รับฟังนโยบายยกระดับสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมสีเขียว “กิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะและพัฒนาจุดทิ้งขยะ”
อ้างอิง: การฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์) ประจำปี 2566
อ้างอิง: รับฟังการเสวนาวิชาการ ประจำปี 2566 เรื่อง แนวทางสู่ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาดีเด่น
อ้างอิง: โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ กิจกรรม: เขียนอย่างไรไม่ให้ Plagiarism
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินผลตอบแทนทางสังคม Social Return on Investment (SROI) EP.5 : การระบุค่า Financial Proxy การลงตารางและคำนวณค่าตัวเลข”
อ้างอิง: โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
อ้างอิง: อบรมหลักสูตร สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office)
อ้างอิง: การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ทักษะดิจิทัล” สำหรับครูบรรณารักษ์ ครูผู้ปฏิบัติงานในห้องสมุดและบรรณารักษ์วิชาชีพ
อ้างอิง: เสวนาหัวข้อ “รู้ทันวารสารหลอกลวงและการประเมินคุณภาพวารสารเพื่อการตีพิมพ์ และขอตำแหน่งทางวิชาการ”
อ้างอิง: เข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง ก้าวใหม่ของมาตรฐานและเกณฑ์การประเมินห้องสมุด สีเขียว พ.ศ.2566
อ้างอิง: HR Talk ครั้งที่ 13 “Better Work Performance with ChatGPT”
อ้างอิง: เข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง แยกให้ได้ ทิ้งให้ถูก : เรียนรู้การคัดแยกขยะผ่านบอร์ดเกมการศึกษาและกิจกรรมแข่งขันบอร์ดเกมด้านสิ่งแวดล้อม
อ้างอิง: การบรรยาย เรื่อง เราจะทำอย่างไรในยุคโลกเดือด
อ้างอิง: Chula Lunch Talk : AI Series หัวข้อ ประเด็นจริยธรรมของ ChatGPT ที่ควรใส่ใจเพื่อการใช้ AI อย่างสร้างสรรค์
อ้างอิง: กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การพัฒนาคลังข้อมูลดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการวิจัย”
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการในกิจกรรมเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพด้วยเกณฑ์การประเมิน EdPEx
อ้างอิง: โครงการสำนักงานสีเขียว หัวข้อ การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
อ้างอิง: Making the most of ACS Read & Publish with MHESI
อ้างอิง: โครงการพัฒนาองค์กรสู่เกณฑ์มาตรฐาน EdPEx ปีการศึกษา 2565 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนผลการดำเนินงานเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ครั้งที่ 1
อ้างอิง: ก้าวย่างที่เปลี่ยนผ่านในงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ : จากมาร์ก สู่ บิบเฟรมและลิงกิท-ดาต้า
อ้างอิง: โครงการสำนักงานสีเขียว หัวข้อ การปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน และ หัวข้อ Work อย่างไรไม่เสี่ยงภัยออฟฟิศซินโดรม
อ้างอิง: โครงการสำนักงานสีเขียว หัวข้อ กลไกการลดก๊าซเรือนกระจก
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานการป้องกันอาสาสมัครในงานวิจัย
อ้างอิง: 4 hearts for library : ใส่ใจ ได้ใจ เข้าใจ และรักษาใจ เพื่อพัฒนากระบวนทัศน์งานห้องสมุด
อ้างอิง: กิจกรรม I LOVE PSRU LIBRARY “ท่านต้องการให้ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นอย่างไร”
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อโครงการ: กิจกรรมนิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้ภายใต้โครงการลูกค้าสัมพันธ์
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: โครงการส่งเสริมและพัฒนางานบริการสารสนเทศ กิจกรรมบรรณารักษ์เชิงรุก
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อโครงการ: โครงการห้องสมุดโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนบ้านพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่อโครงการ: โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียนผ่านสื่อภาพยนตร์
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนบ้านพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: โครงการเสริมสร้างทักษะดิจิทัลให้กับครูบรรณารักษ์ เพื่อเป้าหมายการพัฒนาห้องสมุดอย่างยั่งยืน หัวข้อ “ทักษะดิจิทัล” สำหรับครูบรรณารักษ์ ครูผู้ปฏิบัติงานในห้องสมุด และบรรณารักษ์วิชาชีพ
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.