ชื่อ-นามสกุล
 นายรัชเดช ประภาสโนบล  
 Mr. Ratchadet Praphasnobol
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา ระดับ ชำนาญการ
สังกัดหน่วยงาน: กองพัฒนานักศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267212
อีเมล์: papasanobongig@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2555
2 วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม 2545
 
ความเชี่ยวชาญ
พลศึกษา, เป็นผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับแข่งขัน
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.