ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พดารัตน์ นิลเจียรนัย  
  Asst. Prof. Dr. Padarat Ninjiaranai
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267106
อีเมล์: padaratt@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 Ph.D. (Doctor of Philosophy Engineering and Physical Sciences) Aston University 2564
2 วท.ม. (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2553
3 วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2544
 
ความเชี่ยวชาญ
General Chemistry, Physical Chemistry, Polymer
 
ความสนใจ
Physical Chemistry, Biodegradable Polymers for Use in Biomedical and Environment
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: Helena J. Hutchins-Crawford, Padarat Ninjiaranai, Matthew J. Derry, Robert Molloy, Brian J. Tighe and Paul D. Topham, Bromoform-assisted aqueous free radical polymerisation: a simple, inexpensive route for the preparation of block copolymers, Polymer Chemistry, 12 (2021), 4317-4325.
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: Peeyanan Noirod, Jittapat Lamangthong and Padarat Ninjiaranai, “Application of Chitosan Film for the Removal of Triclosan from Aqueous Solutions by Adsorption” Key Engineering Materials, 675-676 (2016), 455-458
อ้างอิง: ปียนันท์ น้อยรอดและพดารัตน์ นิลเจียรนัย, ประสิทธิภาพการดูดซับโครเมียม (VI) ด้วยผลฝ้ายและไมยราบยักษ์, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, Vol 2 No 2 (2016).
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: P.Ninjiaranai, “Biopolymer Films Based on Chitosan and Polyethylene Glycol with Pineapple Leaf Fiber for Food Packaging Applications”, Macromolecular Symposia, 354 (2014), 294-298.
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: Rapiphun Janmanee, Sosista Chatwet, Nutsarin Sukonpakdee, Anchana Preechaworapun, Kulwadee Pinwattana, Padarat Ninjiaranai, Saengrawee Sriwichai, Development of Electrochemical Dopamine Sensor based on Conducting Polymer-Gold Nanoparticle Composites. Proceeding in the 2nd International Conference on Science Technology & Innovation-Maejo University (2nd ICSTI MJU), Maejo University. P.122- 127. Year 2022.
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง: Rapiphun Janmanee, Sosista Chatwet, Nutsarin Sukonpakdee, Anchana Preechaworapun, Kulwadee Pinwattana, Padarat Ninjiaranai, Saengrawee Sriwichai, Development of Electrochemical Dopamine Sensor based on Conducting Polymer-Gold Nanoparticle Composites. Proceeding in the 2nd International Conference on Science Technology & Innovation-Maejo University (2nd ICSTI MJU), Maejo University. P.122- 127. Year 2022.
อ้างอิง:
อ้างอิง: Hutchins-Crawford, H., Ninjiaranai, P., Derry, M., Molloy, R., Tighe, B and Topham, P. (2021). Bromoform-assisted aqueous free radical polymerisation: a simple, inexpensive route for the preparation of block copolymers. Polymer Chemistry, 12, 4317-4325.
อ้างอิง: Pinwattana, K., Mangmee, N., Ninjiaranai, P., Khamterm, P., Janmanee, R., Kitikul, J., Preechaworapun, A and Tangkuaram, T. (2021). A Non-enzymatic Glucose Sensor using Rose-like Nickel Particles modified on Glassy Carbon Electrode. The 1st International Conference on Science Technology & Innovation-Maejo University (1st ICSTI-MJU).
อ้างอิง: Hutchins-Crawford, H.J., Ninjiaranai, P., Derry, M.J., Molloy, R., Tighe B.J. and Topham, P.D. (2021). Bromoform-assisted aqueous free radical polymerisation: a simple, inexpensive route for the preparation of block copolymers. Polymer Chemistry, 12, 4317-4325.
อ้างอิง: Pinwattana, K., Mangmee, N., Ninjiaranai, P., Khamterm, P., Janmanee, R., Kitikul, J., Preechaworapun, A and Tangkuaram, T. (2021). A Non Enzymatic Glucose Sensor using Rose-like Nickel Particles modified on Glassy Carbon Electrode. The 1st International Conference on Science Technology & Innovation-Maejo University (1st ICSTI-MJU).
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: Kulwadee Pinwattana*, Naruemol Mangmee, Padarat Ninjiaranai, Prayoon Khamterm, Rapiphun Janmanee, Jiraporn Kitikul, Anchana Preechaworapun and Tanin Tangkuaram, A Non-enzymatic Glucose Sensor using Rose-like Nickel Particles modified on Glassy Carbon Electrode, The 1st International Conference on Science Technology & Innovation-Maejo University (1st ICSTI-MJU), Chiang Mai, Thailand, March 19, 2021.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: BCLA Clinical Conference & Exhibition, Manchester, UK, 4-6 June 2019.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: Helen Garnett, Brian J. Tighe, Val Franklin and Padarat Ninjiaranai, ‘’Acrylamide: Toxic Toast or Pioneer Polymer, UV-Initiated Synthesis and Spectroscopic Analysis of Polyacrylamide’’, Nuffield Foundation, Warwick University, UK, 2018.
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: Padarat Ninjiaranai, “Preparation of Film from Poly(butylene succinate) (PBS)/Banana Starch for Food Packaging” The 2nd International Conference on Applied Physics and Material Applications (ICAPMA 2015), Pattaya, Thailand, 28-30 May 2015.
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: พรรณธิภา ดลสา และพดารัตน์ นิลเจียรนัย “การออกแบบและสังเคราะห์แผ่นฟิล์มไคโตซานร่วมกับเส้นใยธรรมชาติเพื่อใช้เป็นวัสดุห่อหุ้มอาหาร” งานประชุมวิชาการระดับชาติ "พิบูลสงครามวิจัย" และนิทรรศการ "การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว"จากท้องถิ่นสู่อาเซียน 2557 วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) พิษณุโลก
อ้างอิง: P. Ninjiaranai, “The Absorption efficiency of Lead from Contaminated Drinking Water by Chitosan Biosorbent” 2014 IUPAC World Polymer Congress (MACRO 2014), Chiang Mai, Thailand, July 6-11, 2014.
ปี พ.ศ. 2552 (2009)
อ้างอิง: Chinanat Witthayaprapakorn, Robert Molloy , Kanarat Nalampang, Padarat Ninjiaranai and Brian J. Tighe, “Sodium AMPS Hydrogels for Use as Wound Dressings, 1st Polymer Graduate Students Conference of Thailand, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand, 21-22 May 2009.
อ้างอิง: P.Ninjiaranai, C. Witthayaprapakorn, R. Molloy and K. Nalampang, “Design and Synthesis of Hydrogel Sheets for Biomedical Use as Wound Dressings”, Chiang Mai University Annual Graduate Research Conference, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand, 27-28 November 2009.
อ้างอิง: P. Ninjiaranai, C. Witthayaprapakorn, R. Molloy and K. Nalampang,“SYNTHESIS AND PROPERTY TESTING OF SODIUM AMPS-BASED HYDROGEL SHEETS FOR BIOMEDICAL USE AS WOUND DRESSINGS”, Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2009), Naresuan University, Phitsanulok, Thailand, 14-16 January 2009.
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง:
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง:
อ้างอิง: Pinwattana, K., Mangmee, N., Ninjiaranai, P., Khamterm, P., Janmanee, R., Kitikul, J., Preechaworapun, A and Tangkuaram, T. (2021). A Non-enzymatic Glucose Sensor using Rose-like Nickel Particles modified on Glassy Carbon Electrode. The 1st International Conference on Science Technology & Innovation-Maejo University (1st ICSTI-MJU).
อ้างอิง: Pinwattana, K., Mangmee, N., Ninjiaranai, P., Khamterm, P., Janmanee, R., Kitikul, J., Preechaworapun, A and Tangkuaram, T. (2021). A Non Enzymatic Glucose Sensor using Rose-like Nickel Particles modified on Glassy Carbon Electrode. The 1st International Conference on Science Technology & Innovation-Maejo University (1st ICSTI-MJU).
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: Royal Society of Chemistry/SCI Macro Group UK awards symposium, Warwick University, UK, 28 November 2019.
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามกรอบระดับอุดมศึกษา (TQF)
อ้างอิง: "อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค เทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมี" จัดโดยศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: การจัดการความรู้การจัดทำ มคอ.3-7ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อ้างอิง: Researcher Connect Course จัดโดย British council ร่วมกับ สกว.
อ้างอิง: "An application of Synchrotron-based-X-ray Absorption Spectroscopy on Materials Science" ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ้างอิง: การใช้โปรแกรมการจัดทำข้อมูลรายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามกรอบ TQF (มคอ.3-7)
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากระบวนการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ ศ.ดร.อานนท์ บุณยะรัตเวช
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: เทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อการเรียนการสอนในศตวรรตที่ 21
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: การขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร โดยวิทยากรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
อ้างอิง: ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ โดยวิทยากรจากสมคมเคมีแห่งประเทศไทย
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2552 (2009)
ชื่อรางวัล: THE OUTSTANDING ORAL PRESENTATION AWARD. Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2009), Naresuan University, Phitsanulok, Thailand, 14-16 January 2009.
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.