ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวพัชร์ ช่างพินิจ  
  Asst. Prof. Dr. Suwapatchara Changpinit
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะครุศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267074
อีเมล์: changpinit@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 D.Ed. (Special Education) University of Melbourne 2552
2 ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2543
3 M.Spec.Ed (Special Educaton) University Newcastle Australia 2542
4 ค.บ. (การประถมศึกษา) วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม 2534
 
ความเชี่ยวชาญ
special education, learning disabilities, inclusive education, contemplative education, การศึกษาพิเศษ, เด็กที่มีความต้องการพิเศษ, เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้, การวิจัยทางการศึกษาพิเศษ, จิตตปัญญาศึกษา, Disability services
 
ความสนใจ
special education, contemplative education, inclusive education, learning disabilities, Innovation for children with disability
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อหนังสือ: การศึกษาสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู็ (Education for Children with Learning Disabilities)
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อหนังสือ: การศึกษาพิเศษและการศึกษาแบบเรียนรวม (Special Education and Inclusive Education)
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.