ชื่อ-นามสกุล
  ปฏิบัติการ ดร. ศรัญญา ทองสุข  
  Dr. Saranya Thongsook
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 0946429955
อีเมล์: s_thongsook@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (สถิติ) ม.ธรรมศาสตร์ 2556
2 วท.ม. (สถิติประยุกต์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2549
3 วท.บ. (สถิติ) ม.เชียงใหม่ 2539
 
ความเชี่ยวชาญ
การออกแบบการทดลอง, สถิติศาสตร์
 
ความสนใจ
สถิติประยุกต์, สถิติสำหรับการศึกษา
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: ศรัญญา ทองสุข (2561).Using the GA Package in R Program and Desirability Function to Develop a Multiple Response Optimization Procedure in Case of Two Responses. Thailand Statistician, ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (2560). Page: 64-76
อ้างอิง: ศรัญญา ทองสุข (2561).Using the GA Package in R Program and Desirability Function to Develop a Multiple Response Optimization Procedure in Case of Two Responses. Thailand Statistician, ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 2560. Page: 64-76
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: ศรัญญา ทองสุข (2560).การเปรียบเทียบฟังก์ชันและแพ็คเกจของโปรแกรม R สำหรับวิเคราะห์กระบวนการพื้นผิวตอบสนอง กรณีตัวแปรตาม 2 ตัวแปร. Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences, Vol 18, No 1 (2017). Page: 117-130
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: 1. Thongsook S., et al. “Using a Genetic Algorithm to Generate Ds-optimal Designs for Mixture Experiments in a Simplex Region” Lobachevskii Journal of Mathematics,35(2014). 2. Thongsook S., et al. “Using a Genetic Algorithm to Generate Ds-optimal Designs with Bounded D-efficiencies for Mixture Experiments” Thailand Statistician Journal, Vol. 12(2) July 2014.
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: 1. Thongsook S., et al. “Using a Genetic Algorithm to Generate Ds-optimal Designs for Mixture Experiments” In Proceeding of International Conference on Applied Statistics 2013 (ICAS 2013), Mahasarakham, Thailand, 2013 : 221-224.
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง:
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: OBE
อ้างอิง: CLOs
อ้างอิง: หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน” รุ่นที่ 13
อ้างอิง: ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อปรับปรุงหลักสูตรที่ผ่านการคัดลือกเข้าร่วมโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.