ชื่อ-นามสกุล
 รองศาสตราจารย์บุษบา หินเธาว์  
 Assoc. Prof. bussaba hintow
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาการจัดการ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: Bussaba_took@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 นศ.ม. (วิชาการประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2541
2 ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์) วิทยาลัยครูเทพสตรี 2536
 
ความเชี่ยวชาญ
-
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: บุษบา หินเธาว์ (2560).การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างแผนกลยุทธ์การสื่อสาร เพื่อโน้มน้าวใจให้ชาวนาทำนาแบบเปียกสลับแห้ง โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา ชาวนา หมู่ที่ 1 บ้านหนองกรับ ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก. วารสารปาริชาต, ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 2560. Page: 121-138
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: บุษบา หินเธาว์ (2559).การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการสื่อสารเพื่อการดำรงอยู่ของวัฒนธรรมผ้าทอมือลาวครั่งระหว่างชุมชนในพื้นที่ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. วารสารปาริชาต, Vol 29 No 2 (2016). Page: 110-129
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: บุษบา หินเธาว์ (2557).การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อหาแนวทางอนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิปัญญาผ้าทอลาวครั่ง. วารสารปาริชาต ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 (ฉบับพิเศษ), 2557. Page: 132-144
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: บุษบา หินเธาว์ (2554).ทางเลือกในการจัดการทำลายขยะมูลฝอยที่เหลือจากการคัดแยกขยะขององค์การบริหารส่วนตำลบสักหลง อำเภอหล่มสัก จังวหัดเพชรบูรณ์. วารสารวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ปีที่ 12 เล่มที่ 2 2554. Page: 102-111
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: บุษบา หินเธาว์ (2561).การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือประเภทผ้าคลุมไหล่ เพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ เพชรบุรีวิจัยศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 4, 3 ธันวาคม 2560. Page: 96-102
อ้างอิง: บุษบา หินเธาว์ (2561).การพัฒนารูปแบบบายศรีสู่เชิง พาณิชย์. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ เพชรบุรีวิจัยศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 4, 3 ธันวาคม 2560. Page: 115-121
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: บุษบา หินเธาว์ (2556).การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาสื่อเพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ ตำบลท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์. การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต “บูรณาการสหวิทยา พัฒนาองค์ความรู้สู่อาเซียน”, 2556. Page: 327-336
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
อ้างอิง: บุษบา หินเธาว์ และคณะ.(2553).Solid Waste Management Model Development Involing Public participation in Tambol Bungphra, Mueang, Phitsanulok Province. การประชุมวิชาการนานาชาติด้านการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ( The First International Conference on Local Government : ICLG 2010), วันที่ 18-19 พ.ย. 2553. Page: 193-194
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.