ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธรรศนวัตร์ ไชยเยชน์  
  Asst. Prof. Dr. Tatnawat Chaiyesh
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาการจัดการ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: tat.c@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2557
2 ศ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2547
3 ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2542
 
ความเชี่ยวชาญ
Economics
 
ความสนใจ
Development Economics, Economic Valuation, Happiness Economics, Marketing Economics, Public Economics
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: ศุภนารี พิรส และธรรศนวัตร์ ไชยเยชน์. (2565). จริยธรรมทางธุรกิจที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจนเนอเรชั่นวายในจังหวัดพิษณุโลก. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 4(1), 1-17.
อ้างอิง: Piros, S. & Chaiyesh, T. (2022). A Binary Logistic Regression Model for Entrepreneurial Intention: A Case Study of Management Program at Pibulsongkram Rajabhat University. Journal of Management Science Pibulsongkram Rajabhat University, 4(2), 1-16.
อ้างอิง: Chaiyesh, T. (2022). Consumers’ Willingness to Pay for Healthiness, Quality and Carbon Footprint Reduction of Bagged Rice. Global Business Review. Advanced online publication. https://doi.org/10.1177/09721509221120775
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: ธานินทร์ ไชยเยชน์, กัญญณัฐ มีชูบท, และ ภัฐราภรณ์ มิ่งสมร. (2564). การวิเคราะห์ทางการเงินของบริษัทโรงแรม XYZ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย. วารสารวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 3 (1), 63 – 77.
อ้างอิง: ศุภนารี พิรส และ ธรรศนวัตร์ ไชยเยชน์. (2564). อิทธิพลของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดพิษณุโลก. วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่, 14(2), 62 – 76.
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: ธานินทร์ ไชยเยชน์, ปนัดดา อ่ำใจ, วชิราภรณ์ สาดท่าโพ, และ กฤษฎา ธนานุวัฒนกูล. (2563). ความสามารถในการแข่งขันผลิตภัณฑ์ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง และเครื่องอุปกรณอื่นๆ สําหรับทําความเย็น หรือทําให้เย็นจนแข็งของประเทศไทย ด้วยการทําแผนที่ผลิตภัณฑ์. วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่, 13 (1). 61 – 70.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: ธานินทร์ ไชยเยชน์. (2561). แบบจำลองทางธุรกิจและความเป็นไปได้ทางการเงินในการผลิตไขมันทดแทนเนยโกโก้จากน้ำมันเมล็ดมะม่วง. วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ, 9 (18). 1 – 13.
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: ธานินทร์ ไชยเยชน์. (2558). การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกกลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองตาไก้ จังหวัดบุรีรัมย์. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี, 9 (19), 51 – 61.
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: Woeckl, J. & Chaiyesh, T. (2014). A Structural Equation Model for Spiritual Service Volunteer Labor Supply at Brahma Kumaris World Spiritual University, Applied Economics Journal, 21 (1), 79 – 101.
ปี พ.ศ. 2551 (2008)
อ้างอิง: ธานินทร์ ไชยเยชน์. (2551). มูลค่าในการอนุรักษ์อุทยานประวัติศาสตร์ : ในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์. วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ, 1 (1).
อ้างอิง: ธานินทร์ ไชยเยชน์. (2551). มูลค่าในการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมชุมชนบริเวณคลองอัมพวา : ในมุมมองนักเศรษฐศาสตร์. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 3 (1), 63 – 69.
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: Piros, S. & Chaiyesh, T. (2022). A Binary Logistic Regression Model for Entrepreneurial Intention: A Case Study of Management Program at Pibulsongkram Rajabhat University. Journal of Management Science Pibulsongkram Rajabhat University, 4(2), 1-16.
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: Piros, S. & Chaiyesh, T. (2022). A Binary Logistic Regression Model for Entrepreneurial Intention: A Case Study of Management Program at Pibulsongkram Rajabhat University. Journal of Management Science Pibulsongkram Rajabhat University, 4(2), 1-16.
อ้างอิง: ศุภนารี พิรส และ ธรรศนวัตร์ ไชยเยชน์. (2564). อิทธิพลของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดพิษณุโลก. วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่, 14(2), 62 – 76.
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง: Piros, S. & Chaiyesh, T. (2022). A Binary Logistic Regression Model for Entrepreneurial Intention: A Case Study of Management Program at Pibulsongkram Rajabhat University. Journal of Management Science Pibulsongkram Rajabhat University, 4(2), 1-16.
อ้างอิง: ศุภนารี พิรส และ ธรรศนวัตร์ ไชยเยชน์. (2564). อิทธิพลของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดพิษณุโลก. วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่, 14(2), 62 – 76.
อ้างอิง:
อ้างอิง: ธานินทร์ ไชยเยชน์. (2561). แบบจำลองธุรกิจและความเป็นไปได้ทางการเงินของการผลิตไขมันทดแทนเนยโกโก้จากน้ำมันเมล็ดมะม่วง. วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 9(18), 1-14.
อ้างอิง: ธานินทร์ ไชยเยชน์, ปนัดดา อ่ำใจ, วชิราภรณ์ สาดท่าโพ, และ กฤษฎา ธนานุวัฒนกูล. (2563). ความสามารถในการแข่งขันผลิตภัณฑ์ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง และเครื่องอุปกรณอื่นๆ สําหรับทําความเย็น หรือทําให้เย็นจนแข็งของประเทศไทย ด้วยการทําแผนที่ผลิตภัณฑ์. วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่, 13 (1). 61 – 70.
อ้างอิง: ธานินทร์ ไชยเยชน์, พรสวรรค์ ทับใจดี, และ แพรวพรรณ บ่ายเมือง. (2564). การวิเคราะห์ทางการเงินของบริษัททิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 10 และนานาชาติครั้งที่ 3 วิทยาการจัดการวิชาการ 2021 (น.916-925). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: ศุภนารี พิรส และ ธรรศนวัตร์ ไชยเยชน์. (2564). อิทธิพลของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดพิษณุโลก. วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่, 14(2), 62 – 76
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: ธานินทร์ ไชยเยชน์ และสิขรินทร์ คงสง. (2560). ความสามารถในการแข่งขันส่งออกกล้วยของประเทศไทย. ใน การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 44 (น.6): มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
อ้างอิง: ธานินทร์ ไชยเยชน์, จำรัส จอมสูงเนิน, นริศรา จริงไธสง, และอัญชลี ปลอดประโคน. (2553). ความเป็นไปได้ของโครงการจัดการขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริการส่วนตำบลอิสาณ จังหวัดบุรีรัมย์. ใน การประชุมวิชาการด้านธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน ครั้งที่ 3 (น.408 – 419). ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง:
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อโครงการ: 2564 - ปัจจุบัน, ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อโครงการ: 2563 - ปัจจุบัน, ผู้ทรงคุณวุฒิประจำกองบรรณาธิการวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อโครงการ: 2563 - ปัจจุบัน, ผู้ทรงคุณวุฒิประจำกองบรรณาธิการวารพัฒนาทักษะทางวิชาการอย่างยั่งยืน ศูนย์พัฒนาทักษะทางวิชาการอย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: 2561 - ปัจจุบัน, ผู้ทรงคุณวุฒิภายในพิจารณาบทความวารสารการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อโครงการ: 2561 -​ ปัจจุบัน,​ ผู้​ทรง​คุณ​วุฒิ​​พิจารณา​บทความวารสาร​การจัดการสิ่งแวดล้อม​ สถาบัน​บัณฑิต​พัฒนบริหารศาสตร์​
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อโครงการ: 2560 - ปัจจุบัน, ผู้ทรงคุณวุฒิประจำกองบรรณาธิการวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อหนังสือ: ธานินทร์ ไชยเยชน์. (2558). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณ. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อรางวัล: (ผลงานวิจัยระดับดีเด่น) ความสามารถในการแข่งขันตู้เย็น ตู้แช่แข็ง และเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับทำความเย็นหรือทำให้เย็นจนแข็งของประเทศไทย ด้วยการทำแผนที่ผลิตภัณฑ์. ในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 9 และนานาชาติครั้งที่ 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.