ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ อุ่นปรีชาวณิชย์  
  Asst. Prof. Dr. Thanet Oonprechavanich
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาการจัดการ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: to22507@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 บธ.ด. (การบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559
2 บธ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2545
3 บธ.บ. (การบริหารงานอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2530
 
ความเชี่ยวชาญ
การตลาด/การลงทุน, โลจิสติกส์, วิธีวิทยาการวิจัย
 
ความสนใจ
เทคโนโลยีการผลิต, ความขัดแย้งทางการเมือง (Political Conflicts), การบริหารธุรกิจ และ การจัดการ
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์ และ ธเนศ อุ่นปรีชาวณิชย์. (2563). องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมาเที่ยวของนักท่องเที่ยวไทยที่ตลาดถนนคนเดินกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1. (ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์) วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2564.
อ้างอิง: สุระกิจ กันเกตุ, อุษณีย์ เส็งพานิช และ ธเนศ อุ่นปรีชาวณิชย์. (2563). ส่วนประสมทางการตลาดของน้ำดื่มบรรจุขวดภายใต้โครงการของมหาวิทยาลัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภาคเหนือ. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2564. หน้า 186-197.
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: ธเนศ อุ่นปรีชาวณิชย์ (2562). การจัดการสินค้าคงคลังของธุรกิจชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์เพื่อการทดแทนในภาคการค้าปลีกที่ส่งผลต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้า. วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563. หน้า 71-93.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: ธเนศ อุ่นปรีชาวณิชย์, สมศักดิ์ พงษ์เดช, นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์, ปิยธิดา เปี่ยมงาม และชลธิชา อยู่พ่วง. (2562). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจทำการเกษตรแบบพันธสัญญาของผู้ประกอบการธุรกิจพลังงานไฟฟ้าชีวมวลของไทย. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562, หน้า 216-233.
อ้างอิง: ธเนศ อุ่นปรีชาวณิชย์. (2562). เงื่อนไขการเปลี่ยนผ่านพฤติกรรมการบริโภคที่ส่งผลต่อรูปแบบการบริโภคที่ยั่งยืนในประเทศไทย. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2562, หน้า 299-314.
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: ธเนศ อุ่นปรีชาวณิชย์, ปิยธิดา เปี่ยมงาม และ หรรษา สันติวิไลลักษณ์. (2563). การจัดการสินค้าคงคลังของธุรกิจชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์เพื่อการทดแทนในภาคการผลิตที่ส่งผลต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้า. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 ณ อาคารปฏิบัติการโรงแรม ชั้น 1 และชั้น 2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, วันที่ 26 เมษายน 2563 เล่มที่ 3 หน้า 33-42.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: ธเนศ อุ่นปรีชาวณิชย์, ศศินิภา ศรีกัลยานิวาท และ หรรษา สันติวิไลลักษณ์. (2562). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางมาเที่ยวถนนคนเดินกาดต้าตง อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 7 ณ อาคารปฏิบัติการโรงแรม ชั้น 1 และชั้น 2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, วันที่ 28 เมษายน 2562 เล่มที่ 5 หน้า 246-275.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: นันทัชพรใบุญนาค, ธเนศ อุ่นปรีชาวณิชย์ และ ปิยธิดา เปี่ยมงาม. (2561). การรับรู้คุณค่าตราสินค้า OTOP ของจังหวัดพิษณุโลกที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อของนักท่องเที่ยวไทย ในจังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 6 และระดับนานาชาติครั้งที่ 3 ณ อาคารปฏิบัติการโรงแรม ชั้น 1 และชั้น 2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, วันที่ 20 พฤษภาคม 2561, หน้า 571-580.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: ธเนศ อุ่นปรีชาวณิชย์ และ ชลธิชา อยู่พ่วง. (2560). สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจเพื่อศึกษาต่อสถาบันการอาชีวศึกษาในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียง. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, วันที่ 21 กรกฎาคม 2560, หน้า 2033-2042.
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์, ธเนศ อุ่นปรีชาวณิชย์. (2564). กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ สินค้าสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OPC) ของนักท่องเที่ยวไทยในจังหวัดสุโขทัย. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, วันที่ 25 เมษายน 2564, เล่ม 4 หน้า 1-10
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง:
อ้างอิง: รายงานสืบเนื่องการประชุมสัมมนาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 6 และระดับนานาชาติครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี "นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสังคม, วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 เล่ม 2 หน้า 571.
อ้างอิง: ธเนศ อุ่นปรีชาวณิชย์, ศศินิภา ศรีกัลยานิวาท, หรรษา สันติวิไลลักษณ์. (2562). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางมาเที่ยวถนนคนเดินกาดต้าตง อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ครั้งที่ 7, วันที่ 28 เมษายน 2562, เล่มที่ 5 หน้า 246-275.
อ้างอิง: ธเนศ อุ่นปรีชาวณิชย์, ปิยธิดา เปี่ยมงาม, หรรษา สันติวิไลลักษณ์. (2563). การจัดการสินค้าคงคลังของธุรกิจชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์เพื่อการทดแทนในภาคการผลิตที่ส่งผลต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้า. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, วันที่ 26 เมษายน 2563, (เล่มที่ 3) หน้า 33-42.
อ้างอิง: ธเนศ อุ่นปรีชาวณิชย์, ปิยธิดา เปี่ยมงาม, หรรษา สันติวิไลลักษณ์. (2563). การจัดการสินค้าคงคลังของธุรกิจชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์เพื่อการทดแทนในภาคการผลิตที่ส่งผลต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้า. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, วันที่ 26 เมษายน 2563, (เล่มที่ 3) หน้า 33-42.
อ้างอิง: นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์, ธเนศ อุ่นปรีชาวณิชย์. (2564). กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ สินค้าสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OPC) ของนักท่องเที่ยวไทยในจังหวัดสุโขทัย. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, วันที่ 25 เมษายน 2564, เล่ม 4 หน้า 1-10
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 6 และระดับนานาชาติครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสังคม” ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2561, อาคารปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
อ้างอิง: งานสัมมนา “Digital Economy Rethink Reshape Reform” โดยธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ, 4 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส ชั้น 3 โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: งานสัมมนา “CLMVT พลังขับเคลื่อนใหม่ของเอเชีย: จุดเชื่อมระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก” โดย บริษัท เนชั่นบรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), 23 มีนาคม 2560 ณ ห้องบอลลูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
อ้างอิง: การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ภายนอก) พิจารณาผลงาน กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลันกรุงเทพธนบุรี “งานวิจัย และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน” ในวันที่ 26 เมษายน 25
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ภายนอก) พิจารณาผลงาน กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี “นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมไทยในศตวรรษที่ 21" ในวันที่ 28 เมษายน 2562 ณ อาคารปฏิบัติการโรงแรม ชั้น
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ภายนอก) พิจารณาผลงาน กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 6 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสังคม” ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 ณ อาคา
 
หนังสือแต่ง
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อหนังสือ: ธเนศ อุ่นปรีชาวณิชย์. (2561). การจัดการช่องทางการตลาดและห่วงโซ่อุปทานทางการตลาด. พิษณุโลก. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 340 หน้า.
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.