ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา  
  Asst. Prof. Dr. Piyawan Supavititpatana
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267080
อีเมล์: psupavititpatana@gmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2550
2 วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2537
3 วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2534
 
ความเชี่ยวชาญ
อาหาร/โภชนาการ/วิทยาศาสตร์การอาหาร, Food Processing, Food product development
 
ความสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา (2555).การพัฒนาผลิตภัณฑ์ฟักแช่อิ่มอบแห้งสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ. RAJABHAT JOURNAL OF SCIENCE, HUMANITIES & SOCIAL SCIENCE, 2555/ที่ 13 ฉบับที่ 1. Page: 20-26
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: Supavititpatana, P. and Kongbangkerd, T. 2011. The effect of partial replacement of non-fat dry milk with sodium caseinate on qualities of yogurt ice cream from coconut milk. International Food Research Journal. 18: 439-444.
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
อ้างอิง: ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา. 2553. ผลของสภาวะการบรรจุที่มีต่อคุณภาพข้าวกล้องงอกระหว่างการเก็บรักษา. วารสารวิจัยและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมไทย. 1(2): 22-28.
อ้างอิง: Supavititpatana, P., Wirjantoro, T.I. and Raviyan, P. 2010. Characteristics and shelf-life of corn milk yogurt. Chiang Mai University Journal of Natural Science. 9(1): 133-149.
อ้างอิง: ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา (2553).วิธีการอย่างง่ายในการพัฒนาคุณภาพน้ำมันรำข้าวบีบเย็น. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่, ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 2553. Page: 43-52
ปี พ.ศ. 2552 (2009)
อ้างอิง: Supavititpatana, P., Wirjantoro, T.I. and Raviyan, P. 2009. Effect of sodium caseinate and whey protein isolate fortification on the physical properties and microstructure of corn milk yogurt. Chiang Mai University Journal of Natural Science. 8(2): 247-263.
ปี พ.ศ. 2551 (2008)
อ้างอิง: Supavititpatana, P., Wirjantoro, T.I., Apichartsrangkoon, A., and Raviyan, P. 2008. Addition of gelatin enhanced gelation of corn-milk yogurt. Food Chemistry. 106: 211-216.
ปี พ.ศ. 2549 (2006)
อ้างอิง: ทัศนีย์ อภิชาติสรางกูร Tri Indrarini Wirjantoro สุมาลี วงศ์รักษ์ และ ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา. 2549. การใช้โยเกิร์ตเพื่อป้องกันอาการอุจจาระร่วงในลูกสุกรดูดนม. เชียงใหม่สัตวแพทยสาร. 4(2): 117-125.
ปี พ.ศ. 2548 (2005)
อ้างอิง: ทัศนีย์ อภิชาติสรางกูร Tri Indrarini Wirjantoro สุมาลี วงศ์รักษ์ และ ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา. 2548. การใช้โยเกิร์ตเพื่อรักษาโรคท้องร่วงที่เกิดจาก E. coli ในลูกสุกรดูดนม. วารสารเกษตร. 21(2): 165-171.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา (2560).ผลของระดับอุณหภูมิอบแห้งต่อการอบแห้งมะขามเปรี้ยวแบบโฟมแมทด้วยรังสีอินฟราเรดไกล. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 18 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10, 7-9 กันยายน 2560. Page: 277-282
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.