ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์กาญจน์ชนก เอมแสง  
 Miss Kanchanok Emsaeng
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะครุศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: kanchanok.e@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ศศ.ม (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2560
 
ความเชี่ยวชาญ
Tourism Management, Human Resource Development, Applied Linguistic, Culture, English Language Teaching, Thai Dancing, Computer Graphics and Multimedia, Translation (English into Thai & Thai into English), Translation (English into Thai & Thai into English), English Standardized Test
 
ความสนใจ
Innovation technology, Thai Web Accessibility, เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้, Linguistics, English Language, English
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: Velmurugan, K., Elavarasan, R.M., De, P.V., Karthikeyan, V., Korukonda, T.B., Dhanraj, J.A., Emsaeng, K., Chowdhury, M.S., Techato, K., ElKhier, B.S.A., et al. (2022). A Review of Heat Batteries Based PV Module Cooling—Case Studies on Performance Enhancement of Large-Scale Solar PV System. Sustainability. 14(4), 1-65.
อ้างอิง: อดิเทพ แสนสี, ณัฐณภาส์ วงศ์ตันติเจริญ, ทวีศักดิ์ ขันยศ และกาญจน์ชนก เอมแสง. (2562). การพัฒนา ความสามารถด้านการใช้โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษเรื่อง Present Continuous Tense โดยใช้เกม ประกอบการสอนของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนตะพานหิน. ใน การประชุมวิชาการระดับ ชาติ ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 2 (หน้า 1-12). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
อ้างอิง: ปรเมศวร เอี่ยมโอด, กาญจน์ชนก เอมแสง. (2565). การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการ KWL–Plus สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน ท่าทองพิทยาคม. ในการประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 4 (น. 1010-1022). นครสวรรค์: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: Velmurugan, K., Vaithinathan, K., Korukonda, T.B., Madhan K., Emsaeng, K., et al. (2020). Experimental Studies on PV Module Cooling with Radiation Source PCM Matrix. IEEE Access, 99(8), 145936-145949.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: กมลชนก เส็งม่วง, ทวีศักดิ์ ขันยศ, กาญจน์ชนก เอมแสง และปรางทิพย์ แก้วแสนปิว. (2562). การ พัฒนาทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยการเรียนแบบร่วมมือและการใช้เทคนิคโฟนิกส์ สำหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 2 (หน้า 201-209). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
อ้างอิง: Emsaeng, K. (2019). An analysis of complex sentences in TOEIC reading comprehension. In Proceedings of the 12th Srinakharinwirot University Research Conference (pp.1045-1057). Bangkok: Srinakharinwirot University.
อ้างอิง: Velmurugan, K., Prasannaa, P., Sathishkumar, N., Emsaeng, K., et al. (2019). Selection and Preparation of Suitable Composite Phase Change Material for PV Module Cooling. International Journal on Emerging Technologies. 10(4), 385-394.
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: กมลชนก เส็งม่วง, ทวีศักดิ์ ขันยศ, กาญจน์ชนก เอมแสง และปรางทิพย์ แก้วแสนปิว. (2562). การพัฒนาทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยการเรียนแบบร่วมมือและการใช้เทคนิคโฟนิกส์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. ในการประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 2 (หน้า 201-209). พิษณุโลก:
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: Salphanlam, S. and Emsaeng, K. (2022). A Survey Study of Attitude towards English Learning of Mathayomsuksa 4 Students Noenmaprang Suksa Wittaya School. The4th Nation Conference, 902-914.
อ้างอิง: สุริยะ ศาลพันลำ, กาญจน์ชนก เอมแสง. (2565). การวัดเจตคติที่มีต่อวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ของนักเรียนโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา. ในการประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 4 (น. 902-915). นครสวรรค์: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง: Emsaeng, K. (2019). An Analysis of Complex Sentences in TOEIC Reading Comprehension. The 12th Srinakarinwirot University Research Conference, Bangkok.
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: อบรมการยกร่างหลักสูตรตามแนวทางของ Outcome Based Education (OBE) ณ อ.เชียงคาน
อ้างอิง: อบรมการจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง OBE (Backward Curriculum Design) : In-House Training รุ่นที่ 2
อ้างอิง: อบรมโครงงการพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแก่อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ หัวข้อ “การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและสื่อการเรียนการสอน เพื่อสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ช่วยส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ”
อ้างอิง: อบรม CLOs Formulation รุ่นที่ 2
อ้างอิง: การอบรมเชิงปฏิบัติการ"การยกร่างปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ Outcome based Education (OBE) เพื่อรับการประเมิน AUN-QA
อ้างอิง: โครงการเสวนาวิชาการ “การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา”
อ้างอิง: อบรมการออกแบบหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล AR - VR
อ้างอิง: โครงการการยกระดับการประกันคุณภาพสู่เกณฑ์ AUN-QA
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: - โครงการอบรมการใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในการวิจัย
อ้างอิง: Excelling in Academic Presentation: Tips for Success
อ้างอิง: Understanding the Rules of The Publication Game (Webinar)
อ้างอิง: AI for Teachers
อ้างอิง: Intercultural Education: Why Does (Or Should) It Matter To Language
อ้างอิง: อบรมโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์การพัฒนา และแผนปฏิบัติการ
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
ชื่อโครงการ: การเตรียมความพร้อมก่อนการสอบรับใบประกอบวิชาชีพครู ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มห่วิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อโครงการ: วิทยากรค่ายวิชาการเพิ่มผลสัมฤิทธิ์ O-NET โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
ชื่อโครงการ: ค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม
ชื่อโครงการ: ค่ายพัฒนาทักษะ English Skills (การฟัง พูด อ่าน เขียน) เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม
ชื่อโครงการ: วิทยากรการใช้นวัตกรรม Google Site เรื่อง 12 Tenses ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา
ชื่อโครงการ: วิทยากรการใช้นวัตกรรม Google Site เรื่อง Syntax ณ โรงเรียนวังทองพิทยาคม
ชื่อโครงการ: นางรำจิตอาสา งานครบรอบพระพุทธชินราช 666 ปี
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อโครงการ: วิทยากรโครงการ Play and Learn เพลิดเพลินไปกับภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนวัดวังตะขบ จ.พิจิตร
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อโครงการ: วิทยาติวภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับผลสัมฤิทธิ์ O-NET โรงเรียนโกสัมพีวิทยา
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อโครงการ: วิทยากรเตรียมความพร้อมก่อนบรรจุครูคืนถิ่น รหัส 61 ณ จังหวัดอุตรดิตถ์
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.