ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัศนีย์ ปัทมสนธิ์  
  Asst. Prof. Dr. Tasnee Pattamason
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: Tasneep@yahoo.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ศศ.ด. (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2551
2 ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2542
3 ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2538
 
ความเชี่ยวชาญ
วิจัยและพัฒนา, การพัฒนาชุมชน
 
ความสนใจ
วิจัยและพัฒนา, การพัฒนาเด็กและเยาวชน
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: ทัศนีย์ ปัทมสนธิ์ (2557).แนวทางการพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัยระดับชาติและนานาชาติ “Interdisciplinary Research and Studies on Sustainable Development”, 2557. Page: 482-491
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.