ชื่อ-นามสกุล
 นายปณิธาร บัวเผื่อน  
 Mr. Panithan Buaphuan
ตำแหน่ง: นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ระดับ ปฏิบัติการ
สังกัดหน่วยงาน: สำนักงานโครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267200
อีเมล์: panithanb@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.บ. (ระบบสารสนเทศ) ม.นเรศวร 2549
 
ความเชี่ยวชาญ
ซ่อมบำรุงฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ คอมพิวเตอร์ กู้ข้อมูลไฟล์ต่างๆที่เกิดความเสียหาย, ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์, Electronics, Print Circuit Board, Embedded System.
 
ความสนใจ
Internet of Things, Innovation technology, Networking, Microsoft Office
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: การวิเคราะห์การใช้บริการห้องเรียนไอทีของอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: วิทยากร:การจัดการระบบเครือข่ายและการใช้สายนำสัณญาณ
อ้างอิง: ผู้ช่วยวิทยากร:การสร้างสื่อนำเสนอ
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
ชื่อโครงการ: วิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการ การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งระบบปฏิบัติการ ณ วิทยาลัยพณิชยการบึงพระ พิษณุโลก ศธ 0631.3/182
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
ชื่อโครงการ: วิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการ การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งระบบปฏิบัติการ ณ วิทยาลัยพณิชยการบึงพระ พิษณุโลก ศธ 0624.04/776
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: IC3 Certification - Global Standard 5
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: 77-418: MOS: Microsoft Office Word 2013
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: 77-883: MOS: Microsoft Office PowerPoint 2010
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: 77-881: MOS: Microsoft Office Word 2010
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: 77-882: MOS: Microsoft Office Excel 2010
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: IC3 Certification - Global Standard 4
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: เข้าร่วมอบรม การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Joomla
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: เข้าร่วมอบรม ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อสิ่งประดิษฐ์: PCB Cirruit Board Mosfet AirSoft
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อสิ่งประดิษฐ์: Toilet Sensor Electric
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อสิ่งประดิษฐ์: Netcut Swith Electricity
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่อสิ่งประดิษฐ์: Rack charger surface
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
ชื่อสิ่งประดิษฐ์: Solar Wifi
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.