ชื่อ-นามสกุล
  อาจารย์ ดร. กมลลักษณ์ นามวงศ์  
  Dr. Kamonlak Namwong
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะครุศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: kamonlaknamwong@gmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2562
2 กศ.ม. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2553
3 ค.บ. (ปฐมวัย) สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม 2543
 
ความเชี่ยวชาญ
วิจัยและพัฒนา, วิจัยและประเมินผล, การศึษาปฐมวัย
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: กมลลักษณ์ นามวงศ์. (2562). การศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาพฤติกรรมด้านเอ็กเช็กคิวทีฟฟังชันส์ในเด็กปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. วารสารครุพิบูล. ISSN 2351-0943.
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: สุภาวดี วงศ์รักษ์,กมลลักษณ์ นามวงศ์. (2566). การพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา.รายงานสืบเนื่อง งานประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยในเครือฯ ครั้งที่ 1. 4 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น. หน้า 1631-1636
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: สุภาวดี วงศ์รักษ์,กมลลักษณ์ นามวงศ์. (2566). การพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา.รายงานสืบเนื่อง งานประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยในเครือฯ ครั้งที่ 1. 4 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น. หน้า 1631-1636
อ้างอิง: กมลลักษณ์ นามวงศ์. (2565). การพัฒนาทักษะสมองอีเอฟของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยการจัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์. วารสารการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7. 27 ตุลาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม. หน้า 2404-2413.
อ้างอิง: กมลลักษณ์ นามวงศ์. (2565). การพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง. วารสารการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 15. 29 ตุลาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. หน้า 435-444
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: สุภาวดี วงศ์รักษ์,กมลลักษณ์ นามวงศ์. (2566). การพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา.รายงานสืบเนื่อง งานประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยในเครือฯ ครั้งที่ 1. 4 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น. หน้า 1631-1636
อ้างอิง: จรินทร์ทิพย์ บุญพาล้ำเลิศ ธีรภัทร พุ่มพลอย และกมลลักษณ์ นามวงศ์.(2566).การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติด้วยสื่อการสอนประเภทอุปกรณ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนดงประคำพิทยาคม. บทความวิจัย ครุศาสตร์ ครั้งที่ 5: นวัตกรราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. หน้า 56.
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: กมลลักษณ์ นามวงศ์. (2565). การพัฒนาทักษะสมองอีเอฟของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยการจัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์. วารสารการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7. 27 ตุลาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม. หน้า 2404-2413.
อ้างอิง: กมลลักษณ์ นามวงศ์. (2565). การพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง. วารสารการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 15. 29 ตุลาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. หน้า 435-444
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: โครงการอบรมการพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers)
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยกร่างปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ (OBE) เพื่อรับการประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักพื้นฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 อบรมแบบออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams จำนวน 6 ชั่วโมง
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนตำรา หนังสือ บทความวิจัย และผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคมสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งวิชาการทางสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ในวันที่ 1-2 ธันวาคม 2565
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาผู้เรียนค่ายคณิตศาสตร์(Math Camp) โรงเรียนบ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาผู้เรียนค่ายคณิตศาสตร์(Math Camp) โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาผู้เรียนค่ายคณิตศาสตร์ (Math Camp) โรงเรียนอนุบาลพิจิตร จ.พิจิตร
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนานักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รหัส 63 เรื่อง การจัดทำป้ายนิเทศ
ชื่อโครงการ: โครงการอบรมการดูแลนักเรียนในวัยเรียนในช่วงปิดเทอมสำหรับผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดคุยขวาง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
ชื่อโครงการ: โครงการ PSRUOpen House เปิดโลกวิชาการ
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อโครงการ: โครงการยกระดับการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดสุโขทัย
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.