ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์ธีรพัฒน์ พูลทอง  
 Mr. Tirapat Poolthong
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267088
อีเมล์: Tirapat_poolthong@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ศศ.ม. (วรรณคดีไทย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2557
2 ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2554
 
ความเชี่ยวชาญ
วรรณคดีไทย ศิลปะการอ่านและการเขียนกวีนิพนธ์ไทย
 
ความสนใจ
วรรณคดีไทย ศิลปะการอ่านและการเขียนกวีนิพนธ์ไทย
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: ธีรพัฒน์ พูลทอง. 2560. "ราชธรรมในจามเทวีวงศ์: ความสัมพันธ์กับการสร้างบารมีเพื่อเป็นพระอินทร์." วารสารไทยศึกษา สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 13, ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม): 99-122.
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: ธีรพัฒน์ พูลทอง. 2558. "วาทกรรมอาณานิคมของสยามในลิลิตพายัพ." วารสารมนุษยศาสตร์ ปีที่ 22, ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม): 115-138. [ออนไลน์ http://www.tci-thaijo.org/index.php/abc/article/view/52979/44003]
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: ฐิติญาภา จิตสว่าง ทักษพร แสงพันธ์ และธีรพัฒน์ พูลทอง. 2563. ความเชื่อและพิธีกรรมท้องถิ่น: กรณีศึกษา นายประสาร คำพวง (อาจารย์บก) หมู่บ้านมะขามค่อม ตำบลยางซ้าย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย. นำเสนอใน งานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: ชญานิน เลี่ยงอิ้ว ศิรโรจน์ ศุภเวทย์เวหน และธีรพัฒน์ พูลทอง. ๒๕๖๑. การแปรรูปวรรณกรรมและอนุภาคในนาคี. งานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ "Thailand ๔.๐ นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: ธีรพัฒน์ พูลทอง และภัครพล แสงเงิน. (2560). ตำนานวัดจากมุขปาฐะ: ความเชื่อจากปราชญ์ชุมชนในตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วันที่ 23-24 มีนาคม 2560.
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: ธีรพัฒน์ พูลทอง. 2558. การสืบทอดและสร้างสรรค์บทพรรณนาในลิลิตพงศาวดารเหนือ. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ proceedings การประชุมวิชาการระดับชาติ "พิบูลสงครามวิจัย" ประจำปี 2558 สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. หน้า 477-485. [ออนไลน์ http://202.29.80.48/~pibul_research58/files/PibulWijaiProceedingH_part2.pdf]
-
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: ธีรพัฒน์ พูลทอง และภัครพล แสงเงิน. 2559. ตำนานวัดจากมุขปาฐะ: กรณีศึกษาตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก. ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: ผ่านการอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบทีม (Team Teaching) ครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" จาก สมาคมสหกิจศึกษาไทย ซึ่งมีค่าเท่ากับ 2 หน่วยกิตทวิภาค และได้เป็นสมาชิกตลอดชีพของสมาคมสหกิตศึกษาไทย ให้ไว้ ณ วันที่ 1-4 มีนาคม 2560
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อโครงการ: โครงการบริการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ โรงเรียนตะพานหิน จ.พิจิตร วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 กิจกรรม: การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การอ่านทำนองเสนาะ": เสนาะขานกานท์กวีวจีรส
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อโครงการ: วิทยากรโครงการ การอ่านทำนองเสนาะ ณ ห้องประชุมไชยานุภาพ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อ.เมือง จ.พิษณุโลก วันที่ 12 กันยายน 2559
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อรางวัล: รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่ ด้านความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงานในสาขาวิชา หน่วยงานที่ให้รางวัล : สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยา
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อรางวัล: รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ผลงานด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ไว้ ณ วันที่ 14 กันยายน 2559
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.