ชื่อ-นามสกุล
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล เถื่อนกูล  
 Asst. Prof. Naruemol Thurnkul
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: to_naruemol@yahoo.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.ม. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2538
2 วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2536
 
ความเชี่ยวชาญ
Biology, จุลชีววิทยา ด้าน แบคทีเรีย สีย้อมจากแอคติโนมัยซีส จุลชีววิทยาทางอาหาร
 
ความสนใจ
Bioactive compounds, actinomycetes, dyes, bioactive compound
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: นฤมล เถื่อนกูล (2561). การคัดแยกแอคติโนมัยซีตจากดินรังปลวก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เพื่อใช้ในการย้อมสีเส้นใยไหม.  PSRU Journal of Science and Technology, 2560. Page: 1-8
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: นฤมล เถื่อนกูล (2554).การคัดแยกแอคติโนมัยซีตจากดินรังต่อ-หมาร่า เพื่อใช้ย้อมเส้นใยไหม. Thailand Research Symposium 2011, 2554. Page: 183-187
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: Thurnkul, N., Panpho, P and Sumang, R. (2023). Synthesis and structural characterization of ZnTiO3 nanoparticles with enhanced light fastness, UV protection and antibacterial activity for natural fabrics. The 4th Materials Research Society of Thailand International Conference (MRS-Thailand 2023) 28 February – 4 March 2023. Ubon Ratchathani, Thailand.
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง: ชนิดาภา จันทร์เชี่ยน นฤมล เถื่อนกูล และ รำไพ โกฎสืบ. 2561. การคัดกรองหาเชื้อราที่สร้างสารยับยั้งเชื้อรา Colletotrichum musae Fusarium oxysporum และ Pyricularia grisea จากเชื้อราเอนโดไฟต์ที่แยกจากเปล้าตองแตก.การประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4.
อ้างอิง: Rampai Kodsueb1*, Naruemol Thurnkul1 , Yumiko Takatsuka2 , Tomijiro Hara3 ANTIMICROBIAL PROPERTIES OF ENDOPHYTIC FUNGI ISOLATED FROM Baliospermum solanifolium (BURM.) SURESH
อ้างอิง: Rampai Kodsueb1*, Naruemol Thurnkul1 , Yumiko Takatsuka2 , Tomijiro Hara3 ANTIMICROBIAL PROPERTIES OF ENDOPHYTIC FUNGI ISOLATED FROM Baliospermum solanifolium (BURM.) SURESH
อ้างอิง:
อ้างอิง: ศิริลักษณ์ อินสิทธิ์ นฤมล เถื่อนกูล ปณิธาน สุระยศ กาญจนา ธนนพคุณ และพัทวัฒน์ สีขาว. 2562. สารพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของกระชายเหลืองจากป่ากกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย. นำเสนอระดับชาติแบบโปสเตอร์. งานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2563
อ้างอิง: สายฝน คำขาว นฤมล เถื่อนกูล ปณิธาน สุระยศ กาญจนา ธนนพคุณ และพัทวัฒน์ สีขาว. 2562. การตรวจหาสารพฤกษเคมีเบื้องต้น ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ต้านแบคทีเรียจากสารสกัด ใบตะขบป่า. นำเสนอระดับชาติแบบโปสเตอร์. งานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2563.
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: Olympus Roadshow 2023 @PSRU จัดโดย Evident Olympus
อ้างอิง: KM คณะวิทยาศาสตร์
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.