ชื่อ-นามสกุล
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล เถื่อนกูล  
 Asst. Prof. Naruemol Thurnkul
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: to_naruemol@yahoo.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.ม. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2538
2 วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2536
 
ความเชี่ยวชาญ
Biology, จุลชีววิทยา ด้าน แบคทีเรีย สีย้อมจากแอคติโนมัยซีส จุลชีววิทยาทางอาหาร
 
ความสนใจ
Bioactive compounds, actinomycetes, dyes, bioactive compound
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: นฤมล เถื่อนกูล (2561). การคัดแยกแอคติโนมัยซีตจากดินรังปลวก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เพื่อใช้ในการย้อมสีเส้นใยไหม.  PSRU Journal of Science and Technology, 2560. Page: 1-8
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: นฤมล เถื่อนกูล (2554).การคัดแยกแอคติโนมัยซีตจากดินรังต่อ-หมาร่า เพื่อใช้ย้อมเส้นใยไหม. Thailand Research Symposium 2011, 2554. Page: 183-187
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.