ชื่อ-นามสกุล
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล เถื่อนกูล  
 Asst. Prof. Naruemol Thurnkul
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: to_naruemol@yahoo.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.ม. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2538
2 วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2536
 
ความเชี่ยวชาญ
Biology, จุลชีววิทยา ด้าน แบคทีเรีย สีย้อมจากแอคติโนมัยซีส จุลชีววิทยาทางอาหาร
 
ความสนใจ
Bioactive compounds, actinomycetes, dyes, bioactive compound
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: Thurnkul, N., & Sumang, R. (2024). Synthesis and structure characterization of ZnTiO3 nanoparticles and their antibacterial performances on silk fabrics. Journal of Engineered Fibers and Fabrics, 19, 15589250231224055. https://doi.org/10.1177/15589250231224
อ้างอิง: Urtgam, S., Kodsueb R., Puengtang C, Sumpradit T. and Thurnkul N. (2024). Isolation and identification of actinobacteria against Colletotrichum, the causal agent of anthracnose disease of Mangifera indica L. Universal Journal of Agricultural Research. 12(2), 233-241. DOI: 10.13189/ujar.2024.120203
อ้างอิง: Urtgam, S., Thananoppakun K., Puengtang C, Sumpradit T., Thuankul B and Thurnkul N. (2024). Antimicrobial Activities and Painting Application of Pigmented - Producing Actinobacteria Isolated from Rhizospheric Soils of Mosses (Taxithelium nepalense (Schwägr.) Broth. and Barbula indica (Hook.) Spreng.). HAYATI Journal of Biosciences. 31(4), 652-662. DOI: 10.4308/hjb.31.4.652-662.
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: นฤมล เถื่อนกูล อรุณ จันทร์คำและกาญจนา วงศ์กระจ่าง. (2566). การวิเคราะห์โครงสร้างทางเคมี และ การคัดกรองฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารคล้ายโปรดิจิโอซินที่ผลิตโดยแอคติโนแบคทีเรีย B7 (Streptomyces spectabilis). วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 33(3), 1-13.
อ้างอิง: Urtgam, S., Sumpradit, T., Jongjitvimol, T. and Thurnkul, N. (2023). Effect of the crude pigment extract from actinobacteria isolated from stingless-bees, Tetragonilla collina (Smith, 1857), entrance nest on natural dyeing fibers. Life Sciences and Environment Journal. 24(1), 183-195. https://doi.org/10.14456/lsej.2023.15
อ้างอิง: Urtgam, S., Sumpradit, T. and Thurnkul, N. (2023). Antibacterial activity and silk dyeing of the crude pigment extract from actinobacteria J4. Journal of Current Science and Technology. 13(2), 455-464. https://doi.org/10.59796/jcst.V13N2.2023.262
อ้างอิง: Urtgam, S., Sumpradit, T. and Thurnkul, N. (2023). Isolation, identification, and application of pigment-producing actinobacteria from stingless bee hives for handicraft production. Journal of Current Science and Technology. 13(3), 564-573. https://doi.org/10.59796/jcst.V13N3.2023.749
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: สิทธิชัย อุดก่ำและนฤมล เถื่อนกูล. (2564). การใช้ประโยชน์จากสีของแอคติโนแบคทีเรียที่คัดแยกจาก ดินรังต่อ-หมาร่าในการย้อมสีเส้นใยไหม. Life Sciences and Environment Journal. 22(2): 166-177.
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: นฤมล เถื่อนกูล (2563). การประยุกต์ใช้สีจากแอคติโนแบคทีเรียสายพันธุ์กลายในการย้อมเส้นใยไหม. PSRU Journal of Science and Technology. 5(2): 26-34.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: นฤมล เถื่อนกูล (2562). การใช้ผลของพืชบางชนิดทดแทนมันฝรั่งในสูตรอาหารเลี้ยงเชื้อพีดีเอ. PSRU Journal of Science and Technology. 4(3): 27-36.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: นฤมล เถื่อนกูล (2561). การคัดแยกแอคติโนมัยซีตจากดินรังปลวก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เพื่อใช้ในการย้อมสีเส้นใยไหม.  PSRU Journal of Science and Technology, 2560. Page: 1-8
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: นฤมล เถื่อนกูล (2554).การคัดแยกแอคติโนมัยซีตจากดินรังต่อ-หมาร่า เพื่อใช้ย้อมเส้นใยไหม. Thailand Research Symposium 2011, 2554. Page: 183-187
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: Thurnkul, N., Panpho, P and Sumang, R. (2023). Synthesis and structural characterization of ZnTiO3 nanoparticles with enhanced light fastness, UV protection and antibacterial activity for natural fabrics. The 4th Materials Research Society of Thailand International Conference (MRS-Thailand 2023) 28 February – 4 March 2023. Ubon Ratchathani, Thailand.
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง: ชนิดาภา จันทร์เชี่ยน นฤมล เถื่อนกูล และ รำไพ โกฎสืบ. 2561. การคัดกรองหาเชื้อราที่สร้างสารยับยั้งเชื้อรา Colletotrichum musae Fusarium oxysporum และ Pyricularia grisea จากเชื้อราเอนโดไฟต์ที่แยกจากเปล้าตองแตก.การประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4.
อ้างอิง: Rampai Kodsueb1*, Naruemol Thurnkul1 , Yumiko Takatsuka2 , Tomijiro Hara3 ANTIMICROBIAL PROPERTIES OF ENDOPHYTIC FUNGI ISOLATED FROM Baliospermum solanifolium (BURM.) SURESH
อ้างอิง: Rampai Kodsueb1*, Naruemol Thurnkul1 , Yumiko Takatsuka2 , Tomijiro Hara3 ANTIMICROBIAL PROPERTIES OF ENDOPHYTIC FUNGI ISOLATED FROM Baliospermum solanifolium (BURM.) SURESH
อ้างอิง:
อ้างอิง: ศิริลักษณ์ อินสิทธิ์ นฤมล เถื่อนกูล ปณิธาน สุระยศ กาญจนา ธนนพคุณ และพัทวัฒน์ สีขาว. 2562. สารพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของกระชายเหลืองจากป่ากกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย. นำเสนอระดับชาติแบบโปสเตอร์. งานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2563
อ้างอิง: สายฝน คำขาว นฤมล เถื่อนกูล ปณิธาน สุระยศ กาญจนา ธนนพคุณ และพัทวัฒน์ สีขาว. 2562. การตรวจหาสารพฤกษเคมีเบื้องต้น ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ต้านแบคทีเรียจากสารสกัด ใบตะขบป่า. นำเสนอระดับชาติแบบโปสเตอร์. งานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2563.
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: Olympus Roadshow 2023 @PSRU จัดโดย Evident Olympus
อ้างอิง: KM คณะวิทยาศาสตร์
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
ชื่อรางวัล: ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือย้อมสีแอคติโนแบคทีเรีย (Hand-woven silk products dyed with Actinobacterial pigmented) ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจากรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น สาขาสังคมวิทยา งานวันนักประดิษฐ์ 2023 ประจำปีงบประมาณ 2567 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
ชื่อรางวัล: นวัตกรรมสีสเตรปโตมัยซีสในงานจิตรกรรม (Innovative of Streptomyces dyes in painting) ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจากรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น สาขาปรัชญา งานวันนักประดิษฐ์ 2022 ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อรางวัล: “ผ้าทอย้อมสีสเตรปโตมัยซีสผสมเส้นใยคอลลาเจน” รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2562 ระดับอุดมศึกษา กลุ่มการเกษตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร ในงานวันนักประดิษฐ์ 2019 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ชื่อรางวัล: “StrepDyes” นวัตกรรมสีย้อมทางเลือกใหม่ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจากรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา งานวันนักประดิษฐ์ 2019 ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อรางวัล: “StrepSilk” รางวัลที่ 1 ประเภทผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม จากหน่วยงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2560
ปี พ.ศ. 2546 (2003)
ชื่อรางวัล: โล่รางวัลงานวิจัยดี มีคุณภาพ รางวัลชมเชยอันดับ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ประเภทรายงานการวิจัยประจำปีโดยทั่วไปของหน่วยงานและที่เสนอโครงการวิจัยผ่านสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2546 เรื่อง การศึกษาชนิดข
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร: นฤมล เถื่อนกูล เลขที่อนุสิทธิบัตร 22698 เรื่อง กรรมวิธีการย้อมสีเส้นใยด้วยสีย้อมที่มีส่วนผสมของผลสตรอว์เบอร์รี เลขที่คำขอ 2003002191 วันที่ 8 กันยายน 2563 วันที่จดทะเบียน 25 ตุลาคม 2566 หมดอายุ วันที่ 25 ตุลาคม 2572
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร: นฤมล เถื่อนกูล เลขที่อนุสิทธิบัตร 19272 เรื่อง สีย้อมเส้นใยที่มีส่วนผสมของข้าวเหนียวดำพันธุ์ลืมผัว และกรรมวิธีการย้อม เลขที่คำขอ 2003002192 วันที่ 8 กันยายน 2563 วันที่จดทะเบียน 28 มกราคม 2565 หมดอายุ วันที่ 25 สิงหาคม 2569
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร: นฤมล เถื่อนกูล เลขที่อนุสิทธิบัตร 18076 เรื่อง กรรมวิธีการผลิตสีย้อมเส้นใยที่มีส่วนผสมของดอกกระเจี๊ยบแดง เลขที่คำขอ 1903000141 วันที่ 22 มกราคม 2562 วันที่จดทะเบียน 8 กรกฎาคม 2564 หมดอายุ วันที่ 28 มกราคม 2568
ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร: นฤมล เถื่อนกูล เลขที่อนุสิทธิบัตร 18077 เรื่อง ผ้าทอเส้นใยธรรมชาติย้อมสีสเตรปโตมัยซีสผสมเส้นใยคอลลาเจน เลขที่คำขอ 1803002291 วันที่ 19 กันยายน 2561 วันที่จดทะเบียน 8 กรกฎาคม 2564 หมดอายุ วันที่ 17 กันยายน 2567
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.