ชื่อ-นามสกุล
   
ตำแหน่ง: -
สังกัดหน่วยงาน: -
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: -
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 กศ.ม. (การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2529
2 กศ.บ. (การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2522
 
ความเชี่ยวชาญ
เทคนิคการสอน, กระบวนการคิด
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: ชญานิษฐ์ ศศิวิมล (2555).การพัฒนาเด็กและเยาวชนพลายชุมพลเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้. RAJABHAT JOURNAL OF SCIENCE, HUMANITIES & SOCIAL SCIENCE, 2555. Vol.13 No.1, 2012. Page: 62-69
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: ชญานิษฐ์ ศศิวิมล (2554).การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกาในการเรียนวิชา การจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักร การเรียนรู้ 4 MAT และการสอนแบบปกติ. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พ.ศ.2554 ปีที่ 7 ฉบับที่ 14, 2555. Page: 88 - 99
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: ชญานิษฐ์ ศศิวิมล (2560).การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้สู่ครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 3, 23-24 มีนาคม 2560. Page: 455-463
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.