ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตศิริน ก้อนคง  
  Asst. Prof. Dr. Chitsirin Konkong
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร: รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267106 ต่อ 4253 หรือ 7
อีเมล์: chitsirin@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (เทคนิคการแพทย์) ม.มหิดล 2555
2 วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) เกียรตินิยมอันดับ 2 ม.นเรศวร 2548
 
ความเชี่ยวชาญ
วิทยาศาสตร์การแพทย์, โรคไม่ติดต่อ, โรคติดต่อ
 
ความสนใจ
แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข, เทคโนโลยีสารสนเทศทางสุขภาพ, ไบโอเซ็นเซอร์, Quartz crystal microbalance, Public Health, Overweight, Obesity, Child, Youth and Family Welfare, Community and Local Welfare, การส่งเสริมสุขภาพ/ผู้สูงอายุ, การควบคุมโรค, สุขภาวะชุมชน, การศึกษา การจัดการเรียนการสอน
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: สุวิมล ทาริวงศ์, อรรถ พลรอด แก้ว, จิตศิริ น ก้อนคง, กัญจนาภา ไหวปาน, & ศิริลักษณ์ อุดมสุข. (2024). The Knowledge and Behavior Regarding Household Infectious Waste Management in Phlai Chumphon Municipality, Mueang District, Phitsanulok Province. SOCIAL SCIENCES RESEARCH AND ACADEMIC JOURNAL, 19(1), 125-145.
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: Benchaphong, A., Hongthong, R., Konkong, C., Konkong, N. (2022). Prediction of In-plane Stiffness for the Cold-formed Steel Frame of the Wall Panel Structure, Periodica Polytechnica Civil Engineering, 1-11. https://doi.org/10.3311/PPci.19740
อ้างอิง: Thariwong, S., Rodkaew, A. ., Paethong, K. ., Karrunborirok , R. ., & Konkong, C. (2022). SELF-CARE BEHAVIOR OF HYPERTENSION PATIENTS IN PAK TOK HEALTH PROMOTING HOSPITAL, MUEANG DISTRICT, PHITSANULOK PROVINCE. Life Sciences and Environment Journal, 23(2), 539–551. https://doi.org/10.14456/lsej.2022.40
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: สุวิมล ทาริวงศ์ อรรถพล รอดแก้ว ยุวดี ตรงต่อกิจ จิตศิริน ก้อนคง และ วชากร นพนรินทร์. (2564). การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยการรำวงย้อนยุค. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 8(2): 49-67.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: BENCHANUKROM, S., LAILAK, C., & KONKONG, N. (2019). Investigation of Monotonic and Cyclic Behavior of Soft Clay Using Direct Simple Shear Apparatus. Engineering Transactions, 67(3), 369–386. doi:http://dx.doi.org/10.24423/EngTrans.939.20190426
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: Chitsirin Konkong and Atthaphol Rodkaew. (2561). Using Thai herbal compresses for pain relief among the elderly with early-stage osteoarthritis on knees. Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social sciences ปีที่ 19 ฉบับ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561. หน้า 205-214.
อ้างอิง: อรษา ภูเจริญ,อรรถพล รอดแก้ว,จิตศิริน ก้อนคง, และรัตนวดี ทองบัวบาน (2561). ปัจจัยที่มีความ สัมพันธ์กับการหกล้มในผู้สูงอายุ ตําบลหัวรอ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. PSRU Journal of Science and Technology 3(2):46-54.
อ้างอิง: อรษา ภูเจริญ อรรถพล รอดแก้ว และ จิตศิริน ก้อนคง. (2561). ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์กลูตาไธโอนของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย. PSRU Journal of Science and Technology 3(3): 50-63.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: อรอนงค์ โสดา, มนตรา ศรีษะแย้ม, อรรถพล รอดแก้ว,จิตศิริน ลายลักษณ์, ศศิภาวรรณ มาชะนา (2560). การสำรวจสเตียรอยด์ในยาชุดและยาสมุนไพรในตำบลบ้านโสก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์. วารสารเภสัชกรรมไทย. 9(1), 216-224.
อ้างอิง: Chitsirin Lailak et al. (2560) Health behavioral modification program for overweight and obese school-age children. Journal of Thai Interdisciplinary Research,Vol.12(No.5),42.
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: ณัฐกุล ภู่จีน, วรัญญา สุกายะ, สิริพลอย พิลึก, จิตศิริน ก้อนคง. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเข้าร่วมโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ "พิบูลสงครามวิจัย" ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (หน้า 916-924)
อ้างอิง: พรประภา โพธิ์ศรี, สมฤดี แช่มชื่น, จิตศิริน ก้อนคง. การเปรียบเทียบความสุขของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุกับผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ "พิบูลสงครามวิจัย" ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (หน้า 1201-1212)
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: Atthaphol Rodkaew, Wachakorn Nopnarin, Yuwadee Trongtokit and Chitsirin Konkong. (2019, November).The Development of Promoting Model for Quality of Life of Elderly with a Retro Dance. Paper presented at The 2nd Suan Sunandha National and International Academic Conference on Science and Technology. (pp. 209-212). http://conference.ssru.ac.th/admin/public/upload/upload_files/SP_pagenumber_edit1.pdf
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: นิโลบล ฉ่ำแสง, วิรัชฎากร ปรารมถ์, ชาญยุทธ แสนยากุล, จิตศิริน ลายลักษณ์, มนตรา ศรีษะแย้ม, จีรศักดิ์ ทัพผา, และ ยุวดี ตรงต่อกิจ. (2560). ผลของการให้ความรู้โรคไข้เลือดออกร่วมกับการประเมินความชุกลูกน้ำยุงลายต่อพฤติกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนและค่าดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลายในตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์. ในการประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์มบีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี
อ้างอิง: ทรายวลิน ภูมีดี รัตน์ฐยา กลีบลำดวน อภิญญา พุทธิหน่อย และ จิตศิริน ลายลักษณ์. (2560). การประเมินคุณภาพแอปพลิเคชันสุขภาพบนโทรศัพท์มือถือในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ กลุ่มสุขภาพแม่และเด็ก. ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ "พิบูลสงครามวิจัย" ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 23 - 24 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)
อ้างอิง: ภัทรชนน กลิ่นเจาะ จตุพร คุ้มสวัสดิ์ เรณู สิงหะ และจิตศิริน ลายลักษณ์. (2560). การประเมินคุณภาพแอปพลิเคชันสุขภาพที่ใช้บนโทรศัพท์สมาร์ตโฟนในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ กลุ่มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพโดยใช้ NICE behavior change guidance. ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ "พิบูลสงครามวิจัย" ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 23 - 24 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: บัญชา สำรวยรื่น, กิ่งแก้ว สำรวยรื่น, จิตศิริน ลายลักษณ์. (2559). การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Project Based Learning ผ่านสังคมออนไลน์ในรายวิชาสารสนเทศทางสุขภาพสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี. ในการประชุมมหานครวิชาการ ด้านงานวิจัยและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 9 วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กรุงเทพมหานคร
อ้างอิง: A Health Behavioral Modification Program for Overweight and Obese School-Age Children. Oral presentation in International Conference of Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable Development Goals in Dec 28th - 29th, 2016, at the Hotel Windsor Suites & Convention, Bangkok, Thailand
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: ภาวะความสุขในการทำงานของบุคลากรเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ตามแนวคิดการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace) ผลงานนำเสนอระดับชาติ แบบโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ "พิบูลสงครามวิจัย" ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: พฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ผลงานนำเสนอแบบโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์มบีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี
อ้างอิง: การศึกษาความฉลาดทางสุขภาวะของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Health literacy of undergraduate students in Pibulsongkram Rajabhat University) ผลงานนำเสนอระดับชาติ แบบโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ "พิบูลสงครามวิจัย" ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: การสำรวจงานวิจัยเกี่ยวกับการลดน้ำหนักของวัยรุ่นในประเทศไทย (A survey of weight loss research among adolescence in Thailand) ผลงานนำเสนอระดับชาติ แบบโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ "พิบูลสงครามวิจัย" ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (Factors associated with self–care behavior among patients with type 2 diabetes mellitus in Chom Thong district, amphoe Muang, Phitsanulok province) ผลงานนำเสนอระดับชาติ แบบโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ "พิบูลสงครามวิจัย" ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก (Health-promoting behavior of patients with diabetes mellitus in Noen Phoem district, amphoe Nakhonthai, Phitsanulok) ผลงานนำเสนอระดับชาติ แบบโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ "พิบูลสงครามวิจัย" ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้ากับความเชื่อด้านสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผลงานนำเสนอแบบโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย” และนิทรรศการ “การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว” ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง: ณัชชา วรรณพโล, อินทิรา ทองหม่อม, จิตศิริน ก้อนคง. (2561). ประสิทธิผลของโปรแกรมการควบคุมและป้องกันแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายของนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) จังหวัดพิษณุโลก. การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานระดับชาติของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: Ethical issues involving research in herbal medicines
อ้างอิง: การบริหารจัดการงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์อย่างตรงจุด ด้วยเส้นทางสู่ผลกระทบ
อ้างอิง: “การสอนในยุค AI ไหวไหมคุณครู?” ครูจะนำ AI มาใช้ในห้องเรียนได้อย่างไร" EdSociate Webinar ครั้งที่ 19
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม R เพื่อใช้ในงานสถิติและงานวิจัยการใช้สัตว์
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลตอบแทนทางสังคม Social Return on Investment (SROI) EP.3
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการ : หลักสูตรเทคนิคการพิจารณาโครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สำหรับคณะกรรมการ)
อ้างอิง: สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 (กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม) ครั้งที่ 1
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักการเขียน Protocol & ICF อย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สำหรับผู้วิจัย)
อ้างอิง: อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ (Paper Camp)
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: Surveying and Evaluating Ethical Review Practices (Trainee SIDCER-FERCAP) at The Human Research Ethics Committee of Thammasat University (Science) [Rangsit, Pathumthani]
อ้างอิง: Innovative Product Design and Development ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2565 ที่ชั้น3 ห้อง 4531 อาคาร45 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
อ้างอิง: ฟังบรรยายและฝึกปฏิบัติการใช้งานของ Google Workspace for Education รุ่น Teaching and Learning
อ้างอิง: International Forum:Research Integrity -Challenges and Solutions
อ้างอิง: EdSociate Webinar ครั้งที่ 14 ฟื้นคืนชีพ ACTIVE LEARNING ผ่าน CMU MOOC
อ้างอิง: โครงการอบรมการสื่อสารเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโดย Facebook (Digital Class for the Impactor)
อ้างอิง: แนวทางการปฏิรูปหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
อ้างอิง: โครงการยกระดับขีดความสามารถคณาจารย์สู่ความเป็นเลิศทางการสอนและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 เรื่อง Data Analytics
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย (Human Subjects Protection-Standard Course) (สำหรับผู้วิจัย)
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: การฝึกอบรมผู้ใช้สัตว์ และคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใข้สัตว์ของสถาบันเครือข่ายการวิจัยภาคเหนือตอนล่าง อ., 30 เมษายน ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ้างอิง: โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ (คกส.) 28-29 พฤษภาคม ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ
อ้างอิง: Surveying and Evaluating Ethical Review Practices (Trainee SIDCER-FERCAP) at The Human Research Ethics Committee of of Suranee University of Technology [Nakorn Ratchasima]
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: อบรมโครงการ “การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน” วันจันทร์, 22 มกราคม ณ ห้อง Main Conference อาคารกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ้างอิง: ฝึกอบรม โครงการ “พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย” (Research Manager: RM) รุ่นที่ 14 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ., 24 มกราคม, 08:30 น. – ศ., 26 มกราคม, 16:30 น. ณ ห้อง Main Conference อาคารกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้นำนักสื่อสารเพื่อการเรียนรู้อย่างเท่าทัน. 4-6 พฤษภาคม 2561 ณ พนาศรม รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม
อ้างอิง: อบรม เรื่อง แนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบัน รุ่นที่ 1, 13-14 กันยายน 2561 ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: การอบรมหลักสูตรมาตรฐาน (Standard Course) "มาตรการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย (Human Subject Protection-Standard Course). 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมรัตนาปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก)
อ้างอิง: Good Clinical Practice: GCP Training. 14-15 December, 2017. Naresuan University, Phitsanulok.
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: อบรม หลักสูตร "การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน e-Learning โดยใช้สื่อการสอนแบบมัลติมีเดีย" พฤ., 28 มกราคม, 08:30 น. – ศ., 29 มกราคม, 16:30 น พ.ศ. 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร​์ 106
อ้างอิง: อบรมผู้ประเมินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร อา., 7 กุมภาพันธ์ – จ., 8 กุมภาพันธ์ 2559 ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อ้างอิง: อบรมโครงการเสริมสร้างสมรรถนะเรื่องกระบวนการและขั้นตอนการจัดทำแผน จ., 15 กุมภาพันธ์, 08:30 น. – 16:30 น. ห้องประชุมอาคาร 5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อ้างอิง: ประชุมรับฟังคำชี้แจงโครงการ ทุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ จ., 22 กุมภาพันธ์, 08:30 น. – พ., 24 กุมภาพันธ์, 16:30 น. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแ​ห่งชาติ (วช.)
อ้างอิง: โครงการอบรมผู้ประเมินระดับคณะ สำนัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัย พฤ., 10 มีนาคม, 08:30 น. – ศ., 11 มีนาคม, 16:30 น. อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเ​ตอร์ มรพส.
อ้างอิง: อบรม เรื่องหลักการและเทคนิคการเขียนโครงการที่ดี จ., 14 มีนาคม, 13:00 น. – 16:30 น. ท209
อ้างอิง: ร่วมการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559 เรื่อง ปฏิบัติการการเรียนรู้.“Learning in Action” พฤ., 31 มีนาคม – ศ., 1 เมษายน ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร
อ้างอิง: เข้าร่วมสัมมนาการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (KM Series) ครั้งที่ 3 เรื่อง การวิจัย จ., 21 เมษายน ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 3 อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัด ปทุมธานี
อ้างอิง: ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอหลักสูตร โครงการจัดการเรียนรู้และเสริมพลัง จ., 4 เมษายน– อ., 5 เมษายน 2559 โรงแรมพระนครแกรนดวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระคร กรุงเทพมหานคร
อ้างอิง: ฝึกอบรมการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนในอนาคต วันที่ 1 กันยายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ้างอิง: เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2558. 21 กรกฏาคม 2559 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเ​ตอร์ มรพส.
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: โครงการประชุมสัมมนาพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป อ., 27 มกราคม 2015 – พฤ., 29 มกราคม 2015 ณ สถาบันอาศรมศิลป์ กรุงเทพมหานคร
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ" รุ่นที่ 20 ระหว่างวันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องเชียงรุ้ง โรงแรมเวียงอินทร์ จ. เชียงราย จัดโดยสมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
อ้างอิง: ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาหลักสูตรหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในสถาบันการศึกษา ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก จัดโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 2 จ.พิษณุโลก
อ้างอิง: ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: อบรมโครงการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน ตำรา สื่อปฏิบัติสัมพันธ์ เพื่อเปิดอ่านด้วยอุปกรณ์ Smart Device ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2558 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: ฝึกอบรมโครงการ“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2558 ณ ห้อง EN617 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
อ้างอิง: เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 39 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่อง เทคนิคการแพทย์กับความท้าทายในยุค AEC ระหว่างวันที่ 26-29 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่
อ้างอิง: เข้าร่วมการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2558 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี จัดโดยกรมวิทยาศาสตร์การ แพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: อบรมโครงการ Teaching in the university context: ครูเพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21 วันที่ 21 ธันวาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ้างอิง: อบรมการใช้ Google App for Education ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: อบรมโครงการสอนอย่างไรให้ตรงใจผู้เรียน ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2557 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ้างอิง: ประชุมโครงการเชิงปฏิบัติการร่วมกับสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาชุดวิจัยสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรม อมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ
อ้างอิง: อบรมโครงการการทำวิจัยในชั้นเรียน วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้จัดการงานสร้างสุของค์กร” รุ่นที่ 3 โดยสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล (อบรม 3 ระยะ คือ วันที่ 2 – 4 เมษายน 2557, วันที่ 14 – 16 พฤษภาคม 2557, วันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2557) ณ เดอะ รอยัลเจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครปฐม
อ้างอิง: เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างเสริมองค์กรแห่งความสุข ด้วย MapHR” และหลักสูตร “นักสร้างสุของค์กร” ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2557 ณ The Jungle House เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: เข้าร่วมประชุมวิชาการจิตตปัญญาศึกษา ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพ ฯ
อ้างอิง: อบรมระเบียบการใช้สถิติเพื่องานวิจัย ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2556 ณ อาคารปกเกล้า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ เรื่อง การจัดการความรู้สู่ระบบสุขภาพที่เป็นธรรม ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2556 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: เข้าร่วมอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง SMILE Project วันที่ 26 ธันวาคม 2555 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ 2561 ภายใต้แผนงานของสำนักงานเทศบาลตำบลพลายชุมพล วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลายชุมพล
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: คณะกรรมการสมทบเพื่อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อรางวัล: โล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: จะเปิดเทอมแล้ว เมื่อไหร่จะ "เปิดใจ" ร่วมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ ในยุคที่ AI กำลังมาแรง EdSociate Webinar ครั้งที่ 26
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Ethical issues involving research in herbal medicines
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: โครงการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบัน (Training Course for IRB Establishment and IRB Administrative Staff) ครั้งที่ 2 ประจำ ปี 2565 (ด้านสังคมศาสตร์)
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: SI101: นวัตกรรมเพื่อสังคมพื้นฐาน
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: สัมมนาวิชาการ "การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2564"
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Google Certified Educator Level 1
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การบูรณาการเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้และการทำงาน
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Research ethics training course "Human Subject Protection Course & Good Clinical Practice Course (GCP)"
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: หลักสูตรการบริหารจัดการงานวิจัยสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์รุ่น 2
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: โควิด 19 และระบาดวิทยา
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เบื้องต้น
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: หลักสูตรการให้คำปรึกษาวัยรุ่น
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การฝึกอบรมผู้ใช้สัตว์ และคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบันเครือข่ายการวิจัยภาคเหนือตอนล่าง
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การ​ออก​แบบ​ Infographic
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ครูผู้นำนักสื่อสารเพื่อการเรียนรู้อย่างเท่าทัน (Communicator for Transformative Learning)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: หลักสูตรอบรมแนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบัน รุ่นที่ 1
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: SDGs Hackathon 2018
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Learning in action: Active in Phitsanulok study
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: หลักสูตรนักพัฒนานวัตกรรมเพื่่อสังคม (Social Innovation)
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ผู้จัดการงานวิจัย (Research Manager: RM) รุ่นที่ 3
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Interprofessional Healthcare Informatics
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Human Subject Protection Course and ICH-GCP
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: หลักสูตรการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน e-learning
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ผู้จัดการงานสร้างสุของค์กร รุ่นที่ 3
ปี พ.ศ. 2548 (2005)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ http://www.mtc.or.th/chk_lic.php
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.