ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตศิริน ก้อนคง  
  Asst. Prof. Dr. Chitsirin Konkong
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร: รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267106 ต่อ 4253 หรือ 7
อีเมล์: chitsirin@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (เทคนิคการแพทย์) ม.มหิดล 2555
2 วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) เกียรตินิยมอันดับ 2 ม.นเรศวร 2548
 
ความเชี่ยวชาญ
วิทยาศาสตร์การแพทย์, โรคไม่ติดต่อ, โรคติดต่อ
 
ความสนใจ
แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข, เทคโนโลยีสารสนเทศทางสุขภาพ, ไบโอเซ็นเซอร์, Quartz crystal microbalance, Public Health, Overweight, Obesity, Child, Youth and Family Welfare, Community and Local Welfare, การส่งเสริมสุขภาพ/ผู้สูงอายุ, การควบคุมโรค, สุขภาวะชุมชน, การศึกษา การจัดการเรียนการสอน
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: Benchaphong, A., Hongthong, R., Konkong, C., Konkong, N. (2022). Prediction of In-plane Stiffness for the Cold-formed Steel Frame of the Wall Panel Structure, Periodica Polytechnica Civil Engineering, 1-11. https://doi.org/10.3311/PPci.19740
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: สุวิมล ทาริวงศ์ อรรถพล รอดแก้ว ยุวดี ตรงต่อกิจ จิตศิริน ก้อนคง และ วชากร นพนรินทร์. (2564). การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยการรำวงย้อนยุค. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 8(2): 49-67.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: BENCHANUKROM, S., LAILAK, C., & KONKONG, N. (2019). Investigation of Monotonic and Cyclic Behavior of Soft Clay Using Direct Simple Shear Apparatus. Engineering Transactions, 67(3), 369–386. doi:http://dx.doi.org/10.24423/EngTrans.939.20190426
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: Chitsirin Konkong and Atthaphol Rodkaew. (2561). Using Thai herbal compresses for pain relief among the elderly with early-stage osteoarthritis on knees. Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social sciences ปีที่ 19 ฉบับ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561. หน้า 205-214.
อ้างอิง: อรษา ภูเจริญ,อรรถพล รอดแก้ว,จิตศิริน ก้อนคง, และรัตนวดี ทองบัวบาน (2561). ปัจจัยที่มีความ สัมพันธ์กับการหกล้มในผู้สูงอายุ ตําบลหัวรอ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. PSRU Journal of Science and Technology 3(2):46-54.
อ้างอิง: อรษา ภูเจริญ อรรถพล รอดแก้ว และ จิตศิริน ก้อนคง. (2561). ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์กลูตาไธโอนของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย. PSRU Journal of Science and Technology 3(3): 50-63.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: อรอนงค์ โสดา, มนตรา ศรีษะแย้ม, อรรถพล รอดแก้ว,จิตศิริน ลายลักษณ์, ศศิภาวรรณ มาชะนา (2560). การสำรวจสเตียรอยด์ในยาชุดและยาสมุนไพรในตำบลบ้านโสก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์. วารสารเภสัชกรรมไทย. 9(1), 216-224.
อ้างอิง: Chitsirin Lailak et al. (2560) Health behavioral modification program for overweight and obese school-age children. Journal of Thai Interdisciplinary Research,Vol.12(No.5),42.
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง: อรอนงค์ โสดา, มนตรา ศรีษะแย้ม, อรรถพล รอดแก้ว,จิตศิริน ลายลักษณ์, ศศิภาวรรณ มาชะนา (2560). การสำรวจสเตียรอยด์ในยาชุดและยาสมุนไพรในตำบลบ้านโสก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์. วารสารเภสัชกรรมไทย. 9(1), 216-224.
อ้างอิง: นิโลบล ฉ่ำแสง, วิรัชฎากร ปรารมถ์, ชาญยุทธ แสนยากุล, จิตศิริน ลายลักษณ์, มนตรา ศรีษะแย้ม, จีรศักดิ์ ทัพผา, และ ยุวดี ตรงต่อกิจ. (2560). ผลของการให้ความรู้โรคไข้เลือดออกร่วมกับการประเมินความชุกลูกน้ำยุงลายต่อพฤติกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนและค่าดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลายในตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ (Outcome of DHF education and Aedes larvae prevalence assessment on DHF prevention behavior among people and Aedes larvae indices in Khek Noi subdistrict, Khao Kho district, Phetchabun Province). ผลงานนำเสนอระดับชาติ แบบบรรยาย ในการประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ระหว่าง
อ้างอิง:
อ้างอิง: Lailak, C., Sangkam, C., Pan-in, P., Kheawhom, S., Rodkaew, A., and Tongkamkeaw, S. (2017). Health behavioral modification program for overweight and obese school-age children. JTIR, 12 (5), 42-47.
อ้างอิง: Chitsirin Konkong and Atthaphol Rodkaew. (2561). Using Thai herbal compresses for pain relief among the elderly with early-stage osteoarthritis on knees. Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social sciences ปีที่ 19 ฉบับ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561. หน้า 205-214.
อ้างอิง: อรษา ภูเจริญ,อรรถพล รอดแก้ว,จิตศิริน ก้อนคง, และรัตนวดี ทองบัวบาน. (2561). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการหกล้มในผู้สูงอายุ ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. PSRU Journal of Science and Technology 3(2): 46-54.
อ้างอิง: อรษา ภูเจริญ,อรรถพล รอดแก้ว,จิตศิริน ก้อนคง, และรัตนวดี ทองบัวบาน. (2561). ปัจจัยที่มีความ สัมพันธ์กับการหกล้มในผู้สูงอายุ ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. PSRU Journal of Science and Technology 3(2): 46-54.
อ้างอิง: อรษา ภูเจริญ อรรถพล รอดแก้ว และ จิตศิริน ก้อนคง. (2561). ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์กลูตาไธโอนของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย. PSRU Journal of Science and Technology 3(3): 50-63.
อ้างอิง: BENCHANUKROM, S., LAILAK, C., & KONKONG, N. (2019). Investigation of Monotonic and Cyclic Behavior of Soft Clay Using Direct Simple Shear Apparatus. Engineering Transactions, 67(3), 369–386. doi:http://dx.doi.org/10.24423/EngTrans.939.20190426
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: ณัฐกุล ภู่จีน, วรัญญา สุกายะ, สิริพลอย พิลึก, จิตศิริน ก้อนคง. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเข้าร่วมโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ "พิบูลสงครามวิจัย" ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (หน้า 916-924)
อ้างอิง: พรประภา โพธิ์ศรี, สมฤดี แช่มชื่น, จิตศิริน ก้อนคง. การเปรียบเทียบความสุขของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุกับผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ "พิบูลสงครามวิจัย" ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (หน้า 1201-1212)
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: Atthaphol Rodkaew, Wachakorn Nopnarin, Yuwadee Trongtokit and Chitsirin Konkong. (2019, November).The Development of Promoting Model for Quality of Life of Elderly with a Retro Dance. Paper presented at The 2nd Suan Sunandha National and International Academic Conference on Science and Technology. (pp. 209-212). http://conference.ssru.ac.th/admin/public/upload/upload_files/SP_pagenumber_edit1.pdf
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: นิโลบล ฉ่ำแสง, วิรัชฎากร ปรารมถ์, ชาญยุทธ แสนยากุล, จิตศิริน ลายลักษณ์, มนตรา ศรีษะแย้ม, จีรศักดิ์ ทัพผา, และ ยุวดี ตรงต่อกิจ. (2560). ผลของการให้ความรู้โรคไข้เลือดออกร่วมกับการประเมินความชุกลูกน้ำยุงลายต่อพฤติกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนและค่าดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลายในตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์. ในการประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์มบีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี
อ้างอิง: ทรายวลิน ภูมีดี รัตน์ฐยา กลีบลำดวน อภิญญา พุทธิหน่อย และ จิตศิริน ลายลักษณ์. (2560). การประเมินคุณภาพแอปพลิเคชันสุขภาพบนโทรศัพท์มือถือในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ กลุ่มสุขภาพแม่และเด็ก. ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ "พิบูลสงครามวิจัย" ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 23 - 24 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)
อ้างอิง: ภัทรชนน กลิ่นเจาะ จตุพร คุ้มสวัสดิ์ เรณู สิงหะ และจิตศิริน ลายลักษณ์. (2560). การประเมินคุณภาพแอปพลิเคชันสุขภาพที่ใช้บนโทรศัพท์สมาร์ตโฟนในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ กลุ่มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพโดยใช้ NICE behavior change guidance. ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ "พิบูลสงครามวิจัย" ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 23 - 24 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: บัญชา สำรวยรื่น, กิ่งแก้ว สำรวยรื่น, จิตศิริน ลายลักษณ์. (2559). การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Project Based Learning ผ่านสังคมออนไลน์ในรายวิชาสารสนเทศทางสุขภาพสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี. ในการประชุมมหานครวิชาการ ด้านงานวิจัยและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 9 วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กรุงเทพมหานคร
อ้างอิง: A Health Behavioral Modification Program for Overweight and Obese School-Age Children. Oral presentation in International Conference of Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable Development Goals in Dec 28th - 29th, 2016, at the Hotel Windsor Suites & Convention, Bangkok, Thailand
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: ภาวะความสุขในการทำงานของบุคลากรเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ตามแนวคิดการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace) ผลงานนำเสนอระดับชาติ แบบโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ "พิบูลสงครามวิจัย" ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: พฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ผลงานนำเสนอแบบโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์มบีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี
อ้างอิง: การศึกษาความฉลาดทางสุขภาวะของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Health literacy of undergraduate students in Pibulsongkram Rajabhat University) ผลงานนำเสนอระดับชาติ แบบโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ "พิบูลสงครามวิจัย" ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: การสำรวจงานวิจัยเกี่ยวกับการลดน้ำหนักของวัยรุ่นในประเทศไทย (A survey of weight loss research among adolescence in Thailand) ผลงานนำเสนอระดับชาติ แบบโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ "พิบูลสงครามวิจัย" ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (Factors associated with self–care behavior among patients with type 2 diabetes mellitus in Chom Thong district, amphoe Muang, Phitsanulok province) ผลงานนำเสนอระดับชาติ แบบโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ "พิบูลสงครามวิจัย" ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก (Health-promoting behavior of patients with diabetes mellitus in Noen Phoem district, amphoe Nakhonthai, Phitsanulok) ผลงานนำเสนอระดับชาติ แบบโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ "พิบูลสงครามวิจัย" ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้ากับความเชื่อด้านสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผลงานนำเสนอแบบโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย” และนิทรรศการ “การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว” ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง: ณัชชา วรรณพโล, อินทิรา ทองหม่อม, จิตศิริน ก้อนคง. (2561). ประสิทธิผลของโปรแกรมการควบคุมและป้องกันแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายของนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) จังหวัดพิษณุโลก. การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานระดับชาติของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: Surveying and Evaluating Ethical Review Practices (Trainee SIDCER-FERCAP) at The Human Research Ethics Committee of Thammasat University (Science) [Rangsit, Pathumthani]
อ้างอิง: Innovative Product Design and Development ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2565 ที่ชั้น3 ห้อง 4531 อาคาร45 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
อ้างอิง: ฟังบรรยายและฝึกปฏิบัติการใช้งานของ Google Workspace for Education รุ่น Teaching and Learning
อ้างอิง: International Forum:Research Integrity -Challenges and Solutions
อ้างอิง: CMU MOOC หัวข้อ EdSociate Webinar ครั้งที่ 14 ฟื้นคืนชีพ ACTIVE LEARNING
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: การฝึกอบรมผู้ใช้สัตว์ และคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใข้สัตว์ของสถาบันเครือข่ายการวิจัยภาคเหนือตอนล่าง อ., 30 เมษายน ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ้างอิง: โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ (คกส.) 28-29 พฤษภาคม ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ
อ้างอิง: Surveying and Evaluating Ethical Review Practices (Trainee SIDCER-FERCAP) at The Human Research Ethics Committee of of Suranee University of Technology [Nakorn Ratchasima]
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: อบรมโครงการ “การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน” วันจันทร์, 22 มกราคม ณ ห้อง Main Conference อาคารกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ้างอิง: ฝึกอบรม โครงการ “พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย” (Research Manager: RM) รุ่นที่ 14 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ., 24 มกราคม, 08:30 น. – ศ., 26 มกราคม, 16:30 น. ณ ห้อง Main Conference อาคารกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้นำนักสื่อสารเพื่อการเรียนรู้อย่างเท่าทัน. 4-6 พฤษภาคม 2561 ณ พนาศรม รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม
อ้างอิง: อบรม เรื่อง แนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบัน รุ่นที่ 1, 13-14 กันยายน 2561 ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: การอบรมหลักสูตรมาตรฐาน (Standard Course) "มาตรการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย (Human Subject Protection-Standard Course). 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมรัตนาปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก)
อ้างอิง: Good Clinical Practice: GCP Training. 14-15 December, 2017. Naresuan University, Phitsanulok.
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: อบรม หลักสูตร "การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน e-Learning โดยใช้สื่อการสอนแบบมัลติมีเดีย" พฤ., 28 มกราคม, 08:30 น. – ศ., 29 มกราคม, 16:30 น พ.ศ. 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร​์ 106
อ้างอิง: อบรมผู้ประเมินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร อา., 7 กุมภาพันธ์ – จ., 8 กุมภาพันธ์ 2559 ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อ้างอิง: อบรมโครงการเสริมสร้างสมรรถนะเรื่องกระบวนการและขั้นตอนการจัดทำแผน จ., 15 กุมภาพันธ์, 08:30 น. – 16:30 น. ห้องประชุมอาคาร 5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อ้างอิง: ประชุมรับฟังคำชี้แจงโครงการ ทุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ จ., 22 กุมภาพันธ์, 08:30 น. – พ., 24 กุมภาพันธ์, 16:30 น. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแ​ห่งชาติ (วช.)
อ้างอิง: โครงการอบรมผู้ประเมินระดับคณะ สำนัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัย พฤ., 10 มีนาคม, 08:30 น. – ศ., 11 มีนาคม, 16:30 น. อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเ​ตอร์ มรพส.
อ้างอิง: อบรม เรื่องหลักการและเทคนิคการเขียนโครงการที่ดี จ., 14 มีนาคม, 13:00 น. – 16:30 น. ท209
อ้างอิง: ร่วมการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559 เรื่อง ปฏิบัติการการเรียนรู้.“Learning in Action” พฤ., 31 มีนาคม – ศ., 1 เมษายน ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร
อ้างอิง: เข้าร่วมสัมมนาการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (KM Series) ครั้งที่ 3 เรื่อง การวิจัย จ., 21 เมษายน ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 3 อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัด ปทุมธานี
อ้างอิง: ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอหลักสูตร โครงการจัดการเรียนรู้และเสริมพลัง จ., 4 เมษายน– อ., 5 เมษายน 2559 โรงแรมพระนครแกรนดวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระคร กรุงเทพมหานคร
อ้างอิง: ฝึกอบรมการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนในอนาคต วันที่ 1 กันยายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ้างอิง: เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2558. 21 กรกฏาคม 2559 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเ​ตอร์ มรพส.
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: โครงการประชุมสัมมนาพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป อ., 27 มกราคม 2015 – พฤ., 29 มกราคม 2015 ณ สถาบันอาศรมศิลป์ กรุงเทพมหานคร
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ" รุ่นที่ 20 ระหว่างวันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องเชียงรุ้ง โรงแรมเวียงอินทร์ จ. เชียงราย จัดโดยสมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
อ้างอิง: ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาหลักสูตรหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในสถาบันการศึกษา ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก จัดโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 2 จ.พิษณุโลก
อ้างอิง: ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: อบรมโครงการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน ตำรา สื่อปฏิบัติสัมพันธ์ เพื่อเปิดอ่านด้วยอุปกรณ์ Smart Device ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2558 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: ฝึกอบรมโครงการ“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2558 ณ ห้อง EN617 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
อ้างอิง: เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 39 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่อง เทคนิคการแพทย์กับความท้าทายในยุค AEC ระหว่างวันที่ 26-29 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่
อ้างอิง: เข้าร่วมการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2558 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี จัดโดยกรมวิทยาศาสตร์การ แพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: อบรมโครงการ Teaching in the university context: ครูเพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21 วันที่ 21 ธันวาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ้างอิง: อบรมการใช้ Google App for Education ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: อบรมโครงการสอนอย่างไรให้ตรงใจผู้เรียน ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2557 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ้างอิง: ประชุมโครงการเชิงปฏิบัติการร่วมกับสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาชุดวิจัยสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรม อมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ
อ้างอิง: อบรมโครงการการทำวิจัยในชั้นเรียน วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้จัดการงานสร้างสุของค์กร” รุ่นที่ 3 โดยสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล (อบรม 3 ระยะ คือ วันที่ 2 – 4 เมษายน 2557, วันที่ 14 – 16 พฤษภาคม 2557, วันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2557) ณ เดอะ รอยัลเจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครปฐม
อ้างอิง: เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างเสริมองค์กรแห่งความสุข ด้วย MapHR” และหลักสูตร “นักสร้างสุของค์กร” ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2557 ณ The Jungle House เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: เข้าร่วมประชุมวิชาการจิตตปัญญาศึกษา ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพ ฯ
อ้างอิง: อบรมระเบียบการใช้สถิติเพื่องานวิจัย ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2556 ณ อาคารปกเกล้า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ เรื่อง การจัดการความรู้สู่ระบบสุขภาพที่เป็นธรรม ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2556 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: เข้าร่วมอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง SMILE Project วันที่ 26 ธันวาคม 2555 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ 2561 ภายใต้แผนงานของสำนักงานเทศบาลตำบลพลายชุมพล วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลายชุมพล
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: คณะกรรมการสมทบเพื่อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อรางวัล: โล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: โครงการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบัน (Training Course for IRB Establishment and IRB Administrative Staff) ครั้งที่ 2 ประจำ ปี 2565 (ด้านสังคมศาสตร์)
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: SI101: นวัตกรรมเพื่อสังคมพื้นฐาน
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: สัมมนาวิชาการ "การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2564"
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Google Certified Educator Level 1
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การบูรณาการเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้และการทำงาน
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Research ethics training course "Human Subject Protection Course & Good Clinical Practice Course (GCP)"
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: หลักสูตรการบริหารจัดการงานวิจัยสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์รุ่น 2
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: โควิด 19 และระบาดวิทยา
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เบื้องต้น
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: หลักสูตรการให้คำปรึกษาวัยรุ่น
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การฝึกอบรมผู้ใช้สัตว์ และคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบันเครือข่ายการวิจัยภาคเหนือตอนล่าง
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การ​ออก​แบบ​ Infographic
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ครูผู้นำนักสื่อสารเพื่อการเรียนรู้อย่างเท่าทัน (Communicator for Transformative Learning)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: หลักสูตรอบรมแนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบัน รุ่นที่ 1
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: SDGs Hackathon 2018
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Learning in action: Active in Phitsanulok study
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: หลักสูตรนักพัฒนานวัตกรรมเพื่่อสังคม (Social Innovation)
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ผู้จัดการงานวิจัย (Research Manager: RM) รุ่นที่ 3
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Interprofessional Healthcare Informatics
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Human Subject Protection Course and ICH-GCP
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: หลักสูตรการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน e-learning
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ผู้จัดการงานสร้างสุของค์กร รุ่นที่ 3
ปี พ.ศ. 2548 (2005)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ http://www.mtc.or.th/chk_lic.php
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.