แสดงข้อมูลทั้งหมด 531 รายการ
 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน ความเชี่ยวชาญ ความสนใจ เปิดอ่าน

451

นางสาวอมรรัตน์ ศรีละออ

บรรณารักษ์

สำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วารสาร, งานด้านบรรณารักษ์ และงานบริการตอบคำถามช่วยการค้นคว้า

นวัตกรรมในห้องสมุด, งานด้านบรรณารักษ์, บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า, การจัดการสิ่งแวดล้อม

17

452

อ. อมฤต วุ่นพูลสมบัติ

อาจารย์

คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น

รัฐศาสตร์, การปกครองท้องถิ่น , พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง

รัฐศาสตร์

2081

453

ผศ. ดร. อรชร ฉิมจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สิ่งแวดล้อม/พลังงาน/ทรัพยากรธรรมชาติ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1761

454

อ. อรพรรณ ธนะขว้าง

อาจารย์

คณะครุศาสตร์

เคมีศึกษา, การศึกษา, วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/เคมี

-

393

455

ผศ. ดร. อรรจน์ อิงคนินันท์ บัณฑิตย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์, ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, Tourism Management, Culture, Thai Dancing, e-Learning, Online learning, Library Automation, Digital Library การจัดการสารสนเทศ การรู้สารสนเทศ การจัดการ

Big Data, Ethnic Studies, งานเทคโนโลยีสารสนเทศ, ประวัติศาสตร์, Instructional Desing

2806

456

นางอรรญา เจริญรัตน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

-

งานธรุการ และงานจัดการวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน

การตลาดออนไลน์, ด้านการเงินและพัสดุ, Microsoft Office

438

457

อ. ดร. อรรฏชณม์ สัจจะพัฒนกุล

อาจารย์

คณะครุศาสตร์

ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่, Social Studies, citizenship Education, Education for Sustainable Development, Environmental Education, History, สังคมศึกษา, การสอนประวัติศาสตร์, การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง, ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์, พลเมืองศึกษา

Educational Studies, สังคมศาสตร์, Environmental History, education social development, Critical Theory and Critical Social Research Methods, Education for Sustainable Development, พลเมืองศึกษา

2360

458

นายอรรถพงษ์ สุดแก้ว

นักวิชาการศึกษา

สำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ด้านการถ่ายภาพ, Innovation technology

-

769

459

ผศ. ดร. อรรถพล รอดแก้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พหุวัฒนธรรม, สาธารณสุข, สังคมศาสตร์การแพทย์, วัฒนธรรมศาสตร์/เพลงพื้นบ้านและศิลปะพื้นบ้าน, การจัดการสุขภาวะชุมชนและผู้สูงอายุ

วัฒนธรรม/คติชนวิทยา/Anthropology , สุขภาพในมิติทางสังคมและวัฒนธรรม, การส่งเสริมสุขภาพ/ผู้สูงอายุ, การจัดการสุขภาวะชุมชน

3266

460

อ. ดร. อรรถพล วงศ์ชัย

อาจารย์

คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น

การพัฒนาชุมชน

-

1239

461

อ. ดร. อรรถพล จรจันทร์

อาจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

Economics, เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม และเศรษฐศาสตร์นโยบายสาธารณะ)

เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม (ฺBehavioral Economics) , แบบจำลองการพยากรณ์ (Forecasting Model)

1768

462

ผศ. อรรถพล ภูมิลา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Mathematics Education, Mathematics, คณิตศาสตร์, BE-algebras

Mathematics

1476

463

อ. ดร. อรรธพร เลิศอร่ามแสง

อาจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

Business Management , e-Commerce, Digital Marketing, Computer Graphics and Multimedia, Data Analytics, Geographic Information System, Management Information System

Geographic Information System (GIS), Big Data, Business Intelligence, Computer Graphics and Multimedia, e-Commerce/Social Commerce/mobile Commerce, Data Analytics for Business

1219

464

ผศ. อรอุมา พร้าโมต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Image Engineering , Data Engineering , Python Programming

Image Processing , Data Science , Artificial Intelligence

1660

465

ผศ. ดร. อรุณลักษณ์ โชตินาครินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Food Science

-

1548

466

ผศ. ดร. อรุณี นุสิทธิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

Business Management , การบัญชี/การเงิน/การธนาคาร

การบัญชี/การเงิน/การธนาคาร

1951

467

อ. อรุโณทัย อินทนิด

อาจารย์

คณะครุศาสตร์

ภาษาไทย, การใช้ภาษาไทย

-

1107

468

ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรุโณทัย กาวน

นักวิชาการเงินและบัญชี

-

งานธรุการ และงานจัดการวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน

-

444

469

ผศ. ดร. อลงกรณ์ เมืองไหว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โลจิสติกส์, การวางแผนการผลิต, การวิจัยดำเนินงาน, วิศวกรรมอุตสาหการ, Artificial intelligence, Logistics and Supply Chain

วิศวกรรมอุตสาหการ, การวิจัยดำเนินงาน, Logistics and Supply Chain Management, โลจิสติกส์และโซ่อุปทานสมัยใหม่, การจำลองสถานการณ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

1775

470

อ. อวยพร ดำริมุ่งกิจ

อาจารย์

คณะครุศาสตร์

การศึกษา, จุลชีววิทยา ด้าน แบคทีเรีย สีย้อมจากแอคติโนมัยซีส จุลชีววิทยาทางอาหาร, วิทยาศาสตร์การแพทย์, ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์, -การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา -การออกแบบการสอนโดยใช้สื่อนวัตกรรมแบบออนไล

วิจัยการศึกษา วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา, จุลชีววิทยาทางดิน (Soil Microbiology) , การศึกษา การจัดการเรียนการสอน

292

471

ว่าที่ร้อยตรีอวิรุทธิ์ วิกิจการโกศล

บุคลากร

กองบริหารงานบุคคล

บริหารงานบุคคล, เศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์, อาหารและเครื่องดื่ม

473

472

อ. ดร. อัครพงษ์ เพ็ชรพูล

อาจารย์

คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น

education social deverment

Quality assurance, education social development

1652

473

นางสาวอัจจิมา มาตราเงิน

นิติกร

กองบริหารงานบุคคล

กฎหมาย

-

2

474

นางสาวอัจฉราพร แย้มเหม็น

บรรณารักษ์

สำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บรรณารักษ์, ห้องสมุด, การวิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือและการลงรายการหนังสือ, การสืบค้นข้อมูล

เทคโนโลยี, ห้องสมุด, ระบบและโปรแกรมที่เกี่ยวกับห้องสมุด

122

475

รศ. ดร. อัญชนา ปรีชาวรพันธ์

รองศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Analytical Chemistry

Analytical Chemistry

2827

476

นางอัญชลี เล็กประดิษฐ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานโครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล

งานธรุการ และงานจัดการวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน

Microsoft Office, งานธุรการ และสารบรรณ , งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

740

477

นางอัญชิศา กรียศ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

-

งานธรุการ และงานจัดการวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน, ด้านธุรการและสารบรรณ

ออกแบบสิ่งพิมพ์, ระบบคอมพิวเตอร์

304

478

อ. อัญติมา กิจศรีนภดล

อาจารย์

คณะพยาบาลศาสตร์

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

-

243

479

นางสาวอัมรินทร์ บุญพลอย

บรรณารักษ์

สำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์, การเขียนบรรณานุกรมและการอ้างอิง, การพัฒนาทางวิชาชีพของบรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ, บรรณารักษ์, งานเทคนิคสารสนเทศและการจัดการทรัพยากร

บริการอ้างอิงและสารสนเทศ, นวัตกรรมของห้องสมุดแนวใหม่, สหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (UCTAL), International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA), สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ, ห้องสมุด

733

480

นางอัมรินทร์ ศิริชัย

บุคลากร

กองบริหารงานบุคคล

บริหารงานบุคคล

-

5

481

อ. อัศวพร แสงอรุณเลิศ

อาจารย์

คณะครุศาสตร์

แปลเอกสาร/เป็นล่ามภาษาอังกฤษ-ไทย, English Language Teaching, วิทยากรอบรมภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษ, ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์

ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์, Online Advertising, ภาษาอังกฤษ, การส่งเสริมการอ่าน

809

482

อ. อารยา บุญศักดิ์

อาจารย์

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

Entomopathogenic Fungi

-

833

483

นายอำพน กลีบปาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กองกลาง

semigroups, fuzzy semigroups, algebras, fuzzy algebras, 1. ด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analyst and Design) ด้านการพัฒนาเว

Anthropology, Animal Nutrition, Artificial Intelligence

234

484

ผศ. ดร. อุทัยวรรณ ฉัตรธง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

Food Science, Food Processing, Food product development

อาหาร/โภชนาการ/วิทยาศาสตร์การอาหาร, เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร, เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร, Functional Foods and Functional ingredients

2082

485

ผศ. ดร. อุทาน บุญเมือง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะครุศาสตร์

ดนตรีวิทยา/ดนตรีศึกษา/วัฒนธรรมศาสตร์ , ดนตรีปฏิบัติ : ดนตรีไทย - ดนตรีสากล / ดนตรีพื้นบ้าน - ป้าดก๊องล้านนา มังคละเหนือตอนล่าง

ดนตรี

1709

486

อ. ดร. อุมาภรณ์ ยศเจริญ

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

English

ภาษาอังกฤษ, ภาษาศาสตร์

2229

487

ผศ. ดร. อุษณีย์ เส็งพานิช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

การบัญชี/การเงิน/การธนาคาร, การจัดการวิสาหกิจกขนาดกลางและขนาดย่อม

การบัญชี/การเงิน/การธนาคาร

3339

488

ผศ. ดร. อุษา อินทร์ประสิทธิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ออกแบบและดีไซน์สื่อประชาสัมพันธ์, ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, ออกแบบเฟอร์นิเจอร์, ออกแบบผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น, graphic

ออกแบบสิ่งพิมพ์, design, ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, Graphic design, Infographic, Packaging design, ๋Jewelry design, Watercolor, Illustration and drawing

2522

489

อ. อุเทน ปุ่มสันเทียะ

อาจารย์

คณะครุศาสตร์

Mathematics Education, Mathematics, คณิตศาสตร์

Mathematics, Mathematics Education

712

490

ผศ. ดร. อุไรวรรณ จิตต์บุรุษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Mathematics Education, Mathematics, คณิตศาสตร์

Mathematics

1176

491

รศ. อุไรวรรณ์ รักผกาวงศ์

รองศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Database System, Web Application Development

การพัฒนาระบบสารสนเทศ MIS และ Android Mobile Application

1616

492

ผศ. อเนก สุขดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น

, รัฐศาสตร์, ปรัชญาการเมือง ทฤษฎีการเมือง แนวคิดทางการเมือง

งานวิจัยท้องถิ่น, สังคมศาสตร์

1670

493

อ. เกชา ดาดูเคล

อาจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

English, Tourism Management, การผลิตแป้งโรตี, การเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้โรตี

Philosophy

1543

494

รศ. ดร. เกตุการ ดาจันทา

รองศาสตราจารย์

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

เคมีเครื่องสำอาง, Food Science, Food Safety

Bioactive compounds

1187

495

อ. ดร. เกสร กอกอง

อาจารย์

คณะครุศาสตร์

การพัฒนาหลักสูตร, การศึกษาปฐมวัย, Child Development, จิตวิทยาพัฒนาการ, การประดิษฐ์สื่อการสอน

งานวิจัยท้องถิ่น, การทำอาหาร, การสอน,การศึกษาเทคนิคการสอน, การศึกษาปฐมวัย, Documentation, Curriculum and Instruction

1081

496

อ. ดร. เกียรติชัย บรรลุผลสกุล

อาจารย์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Electronics, Print Circuit Board, Embedded System.

-

1152

497

อ. เคลน บุณยานันต์

อาจารย์

คณะครุศาสตร์

อุดมศึกษา, การวัดและประเมินผลการศึกษา, เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา, ดนตรีสากล, ดนตรีศึกษา, มานุษยวิทยาการดนตรี, ภาษาอังกฤษ

ดนตรี, ภาษาศาสตร์, มานุษยวิทยา, Music Education, Ethnomusicology, Linguistics, Anthropology, Cultural Studies, Music and Dance Studies, Educational Studies, Ethnic Studies

1938

498

นายเจตน์นที ราชเมืองมูล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

วิจัย วัดผล ประเมินผล สถิตประยุกต์ ประกันคุณภาพ, วิจัยและประเมินผลทางการศึกษา, สถิติขั้นสูง

Research , สถิติสำหรับการศึกษา, วิจัยการศึกษา วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา

1150

499

อ. ดร. เจษฎา โพธิ์จันทร์

อาจารย์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Transportation Engineering, Traffic Engineering, Civil Engineering, Logistics and Supply Chain

Geographic Information System (GIS), Highway Design and Construction, Transportation Economics, Transportation Modelling, Traffic System, Logistics System

1973

500

อ. ดร. เจษฎากร โนอินทร์

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป, Public Health, Education for Sustainable Development, public policy, สุขภาวะ, ็Health Promotion, Health Behavior, Health determinants and Social, Diabetes Prevention, การสาธารณสุขชุมชน, การพยาบาลและการสร้างเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุ, สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์, Public Health

การบริหารจัดการระบบเครือข่าย, นโยบายสาธารณะ, measurement, public administration, Buddhism, Civil Politics and Social Movement , การส่งเสริมสุขภาพ/ผู้สูงอายุ, สุขภาพและความงาม, โรคไม่ติดต่อเรื่องรัง NCD, การบริหารงานสาธารณสุข, สุขภาพจิตในชีวิตประจำวัน

4514
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 10 [11
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.