แสดงข้อมูลทั้งหมด 536 รายการ
 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน ความเชี่ยวชาญ ความสนใจ เปิดอ่าน

151

ผศ. ดร. ธาราทิพย์ โอฬารทิชาชาต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Electroceramics, Material Sciences, Ferroelectric ceramics, Materials characterizations and processing, ceramics/เซรามิกส์

-

966

152

อ. ธารีรัตน์ สุนิพันธ์

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

English

Civil Politics and Social Movement , ประวัติศาสตร์การเมืองไทย (Thai political history), การเมืองไทย (Thai Politics), เศรษฐศาสตร์และการเมือง

2473

153

ผศ. ดร. ธิดารัตน์ วุฒิศรีเสถียรกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

Ergonomics, e-Commerce, Digital Marketing, Decision Support System, Database Management System, System Analysis and Design for Business, Data Analytics

Artificial Intelligence, Augmented Reality, Chat Bot

2836

154

อ. ธีรพัฒน์ พูลทอง

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วรรณคดีไทย ศิลปะการอ่านและการเขียนกวีนิพนธ์ไทย

วรรณคดีไทย ศิลปะการอ่านและการเขียนกวีนิพนธ์ไทย

2693

155

อ. ธีรภัทร อินทร์ทอง

อาจารย์

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

Plant Physiology, Postharvest Technology, Plant Biochemistry, ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี, Plant tissue culture, Agriculture, เกษตรอินทรีย์, ระเบียบวิธีวิจัย, ธาตุอาหารพืช, การใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูล, statistics, Plant taxonomy, นิเวศวิทยา

-

79

156

อ. ธีรวุฒิ ทองทับ

อาจารย์

คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น

กฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ, กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ , กฎหมายสรรพสามิต

กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับการโฆษณา, กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, กฎหมายสรรพสามิต

1395

157

ผศ. ดร. ธเนศ อุ่นปรีชาวณิชย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

การตลาด/การลงทุน, โลจิสติกส์, วิธีวิทยาการวิจัย

เทคโนโลยีการผลิต, ความขัดแย้งทางการเมือง (Political Conflicts), การบริหารธุรกิจ และ การจัดการ

1978

158

ผศ. ดร. นงลักษณ์ ใจฉลาด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะครุศาสตร์

Contemplative Education, บริหารการศึกษา, การวางแผนยุทธศาสตร์ , การศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ, -การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา -การออกแบบการสอนโดยใช้สื่อนวัตกรรมแบบออนไล, Critical Thinking

-

281

159

นางสาวนนทพร รัตนจักร์

นักวิทยาศาสตร์

-

Molecular genetics

Synbiotic, probiotic, prebiotic, anti-microbial compound, gene expression

446

160

อ. ดร. นพดล สีสุข

อาจารย์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Applies Physics, Embedded and IoT Development, Signal and Systems Analysis, Electrical and Electronic Circuit Design, Digital Signal Processing System Design, Medical Device Design and Development

Internet of Things, Embeded System, Artificial Intelligence, Electronics and Smart systems, Medical Device Design and Development

637

161

อ. นพดล พันธุ์เพ็ชร์

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Ethnomusicology, Drums set, ดนตรีสากล

-

1156

162

ผศ. ดร. นพรัตน์ วรรณเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อนุกรมวิธานเห็ด

Fungal Systematics

1807

163

ผศ. นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

การตลาด/การลงทุน, การพัฒนาหลักสูตร, การพัฒนาบุคลิกภาพ, ธูระกิจระหว่างประเทศ, Marketing

การตลาด/การลงทุน, การวางแผนกลยุทธ์

2075

164

นายนฤพล สิงห์กลิ่น

นักวิทยาศาสตร์

-

Innovation technology, ceramics/เซรามิกส์, Material processing

Ceramics

495

165

ผศ. นฤมล เถื่อนกูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Biology, จุลชีววิทยา ด้าน แบคทีเรีย สีย้อมจากแอคติโนมัยซีส จุลชีววิทยาทางอาหาร

Bioactive compounds, actinomycetes, dyes, bioactive compound

1440

166

อ. นลินี สิทธิบุญมา

อาจารย์

คณะพยาบาลศาสตร์

การพยาบาลทารกแรกคลอด, การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด

กีฬา

153

167

ผศ. ดร. นววรรณ ทองมี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Electroceramics, Ferroelectric ceramics, Materials characterizations and processing

Ferroelectric ceramics, Ceramics processing

1441

168

ผศ. น้อย คันชั่งทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Library Automation, Digital Library การจัดการสารสนเทศ การรู้สารสนเทศ การจัดการ, ห้องสมุดชุมชน แหล่งเรียนรู้ชุมชน, การจัดระบบทรัพยาการสารสนเทศด้วยระบบทศนิยมดิวอี้, การทำรายการสืบค้น Cataloging, การวิจัยเชิงประเมิน, การจัดหมู่ระบบหอสมดรัฐสภาอเมริกัน (LC Classification)

วิจัยและพัฒนา, งานธุรการ และสารบรรณ , บริการอ้างอิงและสารสนเทศ, Evaluation, Community and Local Welfare, การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม, ศาสนา, ห้องสมุดประชาชน

3030

169

อ. นันทพันธ์ คดคง

อาจารย์

คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น

รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารรัฐกิจ), รัฐศาสตร์

การบริหาร/พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

1991

170

อ. นันทภัค ประทีปแก้ว

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Linguistics

Educational Studies, Linguistics, English Language

1608

171

ผศ. นันท์นภัส เกียรติเศวตฉัตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะครุศาสตร์

พลศึกษา, กีฬาแฮนด์บอล, กีฬาว่ายน้ำ, กีฬาบาสเกตบอล, กีฬาวอลเลย์บอล, กีฬาแบดมินตัน, กีฬาเทบิลเทนนิส, กีฬาเทนนิส, กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด, กีฬาเปตอง, กีฬาแชร์บอล, กีฬาแฮนด์บอลชายหาด

-

1039

172

นางสาวนาตยา หวาเกตุ

บุคลากร

กองบริหารงานบุคคล

เบิก-จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน, กีฬาเปตอง, การวางแผนงบประมาณ

-

20

173

ผศ. ดร. น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

Food Science, Food Processing, Food Safety, Food develment, Fruit and vegetable, Rice product innovation, Cereals product

-

1153

174

รศ. ดร. นิคม นาคอ้าย

รองศาสตราจารย์

คณะครุศาสตร์

สถิติวิเคราะห์ทางสังคมศาสตร์, Research and development, ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์

Innovation technology, ภาษาอังกฤษ, Cultural Studies

2501

175

นางสาวนิตยา พ่วงหงษ์

นักวิชาการเงินและบัญชี

โครงการจัดตั้งกองคลัง

เบิกจ่ายเงินรายได้ เงินรับฝาก และเงินกองทุนต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย, เบิกจ่ายค่าสอน ค่าดำเนินงานโครงการ กศ.ป.ป., เบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของพนักงานมหาวิทยาลัย

การทำกระเป๋า Handmade, การทำอาหาร, การตกแต่งบ้าน, การท่องเที่ยว

409

176

นางนิตยา กะหมาย

บุคลากร

กองบริหารงานบุคคล

การวางแผนงบประมาณ, ตัดยอดในระบบgfmis, งานธุรการ และสารบรรณ, การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

-

29

177

นางนิตยา ปิ่นแก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานโครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล

ด้านธุรการและสารบรรณ

ด้านการเงินและพัสดุ

1514

178

ผศ. ดร. นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาธารณสุข

-

1734

179

นางสาวนิภา ชื่นทองมอญ

นักวิชาการศึกษา

กองนโยบายและแผน

การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา

-

527

180

อ. ดร. นิภาวรรณ นวาวัตน์

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

English, English Language Teaching

-

1351

181

นางสาวนิรันดา เฉลิมสถาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

-

งานธรุการ และงานจัดการวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน, งานพัสดุ, เบิกจ่ายงบประมาณเงินแผ่นดิน และเงินรายได้

ด้านการเงินและพัสดุ

35

182

นายนิรุตติ์ ทาอ่อน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

-

งานธุรการ และสารบรรณ

นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน, Microsoft Office, งานธุรการ และสารบรรณ , งานประกันคุณภาพการศึกษา, การบริหารงานบุคคล, Human Resource

438

183

ผศ. ดร. บัญชา สำรวยรื่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะครุศาสตร์

Web Aplications, Computer for Education, e-Learning, Online learning, Innovation technology, เทคโนโลยีทางการศึกษา, ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์

Internet of Things, Innovation technology, Web Application Development, ภาษาอังกฤษ

3103

184

ผศ. ดร. บัญชา ศรีสมบัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การวิจัยเชิงปริมาณ, สถิติวิเคราะห์, การบริหารจัดการองค์กร

-

1772

185

นายบุญเตียง จันทาศรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กองพัฒนานักศึกษา

วิทยาศาสตร์การกีฬา

พลศึกษา

563

186

นางบุญเลิศ กลิ่นทับ

คนงาน

-

พืชผักเกษตรอินทรีย์ การขยายพันธุ์พืช

การเกษตร/การประมง/ปศุสัตว์

27

187

รศ. บุษบา หินเธาว์

รองศาสตราจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

Communication Arts

-

1682

188

นางบุษยมาศ แสงเงิน

ผู้บริหาร

กองบริหารงานบุคคล

การบริหารงานบุคคลตามภาครัฐแนวใหม่,สมรรถนะ (Competency), การเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น, การกำหนดระดับตำแหน่ง, การประเมินค่างาน, การประเมินบุคลากรสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น, เป็นวิทยากรในการประชุมปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ๓-๒๔ เม.ย.๒๕๔๖

การบริหารงานบุคคล, Human Resource, การกำหนดระดับตำแหน่งให้สูงขึ้น, การประเมินค่างาน, ผลสัมฤทธิ์ของงาน, ตัวชี้วัดรายบุคคล, การบริหารงานบุคคลตามภาครัฐแนวใหม่

2700

189

อ. ปฏิมาพร เคลือขอน

อาจารย์

คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น

Social Welfare, Special Education: การศึกษาพิเศษ

Special Education , Social Work

274

190

ผศ. ดร. ปฐมพงษ์ สุขเล็ก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาษาไทย วรรณคดีไทย

ตำนานพื้นบ้าน ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ไทย, พระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, ภาษาเขมร พระอารามหลวง สมณศักดิ์

3341

191

นายปณิธาร บัวเผื่อน

นักวิชาการศึกษา

สำนักงานโครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล

ซ่อมบำรุงฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ คอมพิวเตอร์ กู้ข้อมูลไฟล์ต่างๆที่เกิดความเสียหาย, ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์, Electronics, Print Circuit Board, Embedded System.

Internet of Things, Innovation technology, Networking, Microsoft Office

596

192

ผศ. ปทุมพร บุญชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

English Language Teaching

Linguistics, Linguistics, English Language

1688

193

นางสาวปนัดดา กุลนาฑล

นักวิชาการศึกษา

สำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

งานธุรการ และสารบรรณ, วารสาร, กีฬาเปตอง

-

1102

194

อ. ดร. ปภาดา ชมภูนิตย์

อาจารย์

คณะพยาบาลศาสตร์

1. การพยาบาลและการสร้างเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุ 2. การวิจัยทางการพยาบาล 3. การบริ

-

808

195

ผศ. ดร. ประกรณ์ เลิศสุวรรณไพศาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดิน น้ำ

-

1528

196

นายประกฤษฎิ์ นวลเป้า

นักวิทยาศาสตร์

-

โปรแกรมออกแบบ Graphic design (Photoshop), ออกแบบผลิตภัณฑ์, graphic, ออกแบบบรรจุภัณฑ์, Design, History, การออกแบบตัวละคร, การออกแบบมาสคอต, After effect, Premiere Pro, 3ds Max

อาหารและเครื่องดื่ม, นวนิยาย, Graphic design, งานออกแบบ/งานกราฟฟิค, เทคนิคถ่ายภาพ สำหรับ Influencer สายเที่ยว

165

197

นางสาวประนอม หาญจริง

ผู้บริหาร

กองพัฒนานักศึกษา

การจัดการเรียนการสอน , บริหารการศึกษา กระบวนการงานจัดการสอบ ก.พ

-

713

198

ผศ. ประภาศิริ ใจผ่อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

Animal Production, Aquarium fish culture

-

1173

199

ผศ. ดร. ประสิทธิชัย นรากรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

วิจัย วัดผล ประเมินผล สถิตประยุกต์ ประกันคุณภาพ, Statistical Process Control, Marketing Management

การตลาดออนไลน์, สถิติประยุกต์, Research , Structural Equation Modeling, Factor Analysis, วิจัยการศึกษา วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา

3923

200

นายปรัชญา คำเส็ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

-

โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ, กีฬาบาสเกตบอล, IT Support

Networking

676
 
หน้าที่ [1] [2] [3] 4 [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.