แสดงข้อมูลทั้งหมด 474 รายการ
 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน ความเชี่ยวชาญ ความสนใจ เปิดอ่าน

251

อ. รณชัย หมื่นวงศ์

อาจารย์

คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น

การปกครองท้องถิ่น , นโยบายสาธารณะ, บริการสาธารณะ , การบริหารการคลังภาครัฐ , การบริหารราชการแผ่นดิน , กฎหมายปกครอง , การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ

-

1311

252

อ. รติวัฒน์ ปารีศรี

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Database System, Online learning, MIS, ระบเครือข่าย/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบปฏิบัติการ Unix, Linux, เทคโนโลยีสารสนเทศ, LINE Developer , Digital Marketink,Social Bot

ฺBIG DATA, e-Commerce/Social Commerce/mobile Commerce, Analytics Tools In Marketing Online, Moble Application, Web Service Tecnologies

1145

253

ผศ. ดร. รพิพรรณ จันทร์มะณี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ไบโอเซ็นเซอร์, วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/เคมี, General Chemistry, Physical Chemistry, Polymer, Chemistry, Physical Chemistry, Nanotechnology, Biosensor, Sensor

-

2015

254

อ. รพีพงศ์ อินต๊ะสืบ

อาจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

Tourism Management

Cultural Studies

1921

255

อ. รวินันท์ นุชศิลป์

อาจารย์

คณะพยาบาลศาสตร์

1. การพยาบาลและการสร้างเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุ 2. การวิจัยทางการพยาบาล 3. การบริ

พฤติกรรมศาสตร์

90

256

อ. รสสุคนธ์ ประดิษฐ์

อาจารย์

คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น

public policy

-

1132

257

นางสาวรัชฎาพร เทียนสุนทร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานโครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล

แพลตฟอร์มด้านการสร้างสรรค์งานออกแบบ CANVA, ด้านธุรการและสารบรรณ

Microsoft Office, design, Graphic design, Infographic

635

258

ผศ. รัชฎาภรณ์ พัฒนะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

เศรษฐศาสตร์, Industrails Economic

-

1281

259

อ. ดร. รัชนู กัดมั่น

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Applies Physics

-

1073

260

นายรัชเดช ประภาสโนบล

นักวิชาการศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา

พลศึกษา, เป็นผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับแข่งขัน

-

381

261

นายรัฐวิภาค อู่ทองมาก

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สำนักงานโครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล

โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ, LINE Developer

โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ, Graphic User Interface (GUI) and Graphic Information System (GIS), งานเทคโนโลยีสารสนเทศ, ฺBIG DATA

217

262

ผศ. ดร. รัตนา สิทธิอ่วม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

การบัญชี, การบริหารธุรกิจ

-

3209

263

อ. รัตนาวดี ปาแปง

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาษาไทย วรรณคดีไทย, ด้านธุรการและสารบรรณ

ประวัติศาสตร์ความคิดและภูมิปัญญา, วรรณคดีไทย วรรณคดีวิจารณ์และเปรียบเทียบ สุนทรียศาสตร์ วัฒนธรรมศึกษา คติชนวิทยา, ความหลากหลายทางชีวภาพ, นวนิยาย, การสอน,การศึกษาเทคนิคการสอน, ASEAN Social Work

942

264

รศ. ดร. รัตน์ติพร สำอางค์

รองศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Applies Physics, Material Sciences, Electroceramics

-

3334

265

ผศ. ดร. รำไพ โกฎสืบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

fungal taxonomy, fungal diversity

fungal utilization

2995

266

อ. รุ่งโรจน์ ฝ้ายเยื่อ

อาจารย์

คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น

การพูดในที่ชุมชน, การพัฒนาชุมชน

-

1341

267

นางสาวลภัสรดา ซ่อนกลิ่น

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กองกลาง

งานธุรการ และสารบรรณ, การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

-

572

268

นางสาวลัดดา ปิ่นสกุล

นักวิเทศสัมพันธ์

กองกลาง

ตัดยอดในระบบgfmis, การขอ/ต่ออายุวีซ่าสำหรับชาวต่างประเทศ, การขอ/ต่อใบอนุญาตทำงานสำหรับชาวต่างประเทศ, ภาษาอังกฤษ, ด้านธุรการและสารบรรณ

-

521

269

ผศ. ดร. ลัสดา ยาวิละ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

Marketing Management

-

1510

270

นางสาวลินดา สีแสง

นักวิชาการศึกษา

-

งานประดิษฐ์, ประชาสัมพันธ์, การจัดดอกไม้

การตลาด/การลงทุน, ออกแบบสิ่งพิมพ์, วิ่งมาราธอน

11

271

นายลูกขวัญ อินทร์คล้าย

นักวิชาการศึกษา

กองบริการการศึกษา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป, การพัฒนาหลักสูตร, งานวิชาการ, งานประกันคุณภาพการศึกษา, งานสหกิจศึกษา

-

543

272

อ. ดร. วงศกร เจียมเผ่า

อาจารย์

คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น

การวิจัยดำเนินงาน

-

870

273

อ. วชิระ ลิ้มศรีประพันธ์

อาจารย์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Application and Web Programming in C/C++, PHP, C#, Java, JavaScript, JQuery, Database Design in MySQL, MS SQL Server, Automation and PLC Programming in Omron/Mitsubishi/Siemens PLC, SCADA and HMI in Mitsubishi PLC, Industrial and Mobile Robotics , Embedded and IoT Development, Measurements and Instrumentation Development in LabVIEW

-

548

274

ผศ. วชิระ วิจิตรพงษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Transportation and Logistics Management

Transportation and Traffic Engineering, Highway Design and Construction, Transportation Modeling, Public Transport

2079

275

อ. ดร. วนัชพร จันทรักษา

อาจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

Tourism Management, Tourism Networks Management, Community - Based Tourism, การโรงแรม/การท่องเที่ยว

การโรงแรม/การท่องเที่ยว, แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข, ระบบความจริงเสมือน AR, Innovation technology, Research , เทคโนโลยีสารสนเทศทางสุขภาพ, ธุรกิจการบริการ , อาหารและเครื่องดื่ม, วัฒนธรรม, งานวิจัยท้องถิ่น, โลจิสติกส์การท่องเที่ยว, Logistics System, Assistive Technology : เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ, การจัดการการท่องเที่ยว, การออกแบบผลิตภัณฑ์

2295

276

อ. ดร. วนารัตน์ จุฬพันธ์ทอง

อาจารย์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Machine Learning, Cryptography

Big Data, Machine Learning, Artificial Intelligence, Cryptography, Data Analytics

376

277

นางวนิดา ตรีพรหม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

-

การบริหารการศึกษา, การทำกระเป๋าผ้า

จิตวิทยา, ด้านการเงินและพัสดุ, งานธุรการ และสารบรรณ , การทำกระเป๋า Handmade, พลังงานทดแทน, การจัดการด้านพลังงาน, การพัฒนาบุคลิกภาพ, เศรษฐกิจพอเพียง, โคกหนองนา

26

278

ผศ. ดร. วรรณพร สุริยะกาศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Statistical Process Control, Statistical Computation, Industrial Statistics, Time Series Analysis and Forecasting

Quantitative Finance, Big Data, Robust Statistics

2215

279

นางวรรณวลี ไตรธรรม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กองนโยบายและแผน

การวางแผนงบประมาณ, การจดบันทึกรายงานการประชุม การจัดทำวาระการประชุม

การวางแผนกลยุทธ์, ด้านการเงินและพัสดุ, Microsoft Office, การงบประมาณ, การวางแผนงบประมาณ การจัดทำงบประมาณ

671

280

นางวรรณา แก้วเขียวเหลือง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กองนโยบายและแผน

ตัดยอดในระบบgfmis, ด้านธุรการและสารบรรณ

-

303

281

อ. วรรณิกา ขันคำนันต๊ะ

อาจารย์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Highway Material Testing Laboratory

Pavement Design in Road Construction, Soil Mechanics in Pavement Engineering

280

282

อ. ดร. วรลักษณ์ สุริวงษ์

อาจารย์

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

วิศวกรรมอาหาร, Food Engineering

Innovation technology, Food Engineering , Agricultural Technology (เทคโนโลยีการเกษตร)

649

283

อ. วรวิทย์ ชายสวัสดิ์

อาจารย์

คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น

กฎหมายอาญา, กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา, กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

-

777

284

นางสาววรางคณาน์ ทุ่งโพธิแดง

นักวิชาการศึกษา

กองบริการการศึกษา

การพิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ, ด้านธุรการและสารบรรณ

การโรงแรม/การท่องเที่ยว, อาหารและเครื่องดื่ม,

329

285

ผศ. ดร. วราภรณ์ ผาลี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Molecular genetics, Parasitology, Biology

เทคโนโลยีชีวภาพ/ชีววิทยา

2014

286

ผศ. ดร. วราภรณ์ ซื่อประดิษฐ์กุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

News, Investigative Journalism, Tradition Media, New Media

Myths, Discourses,

1333

287

อ. ดร. วรารัตน์ วริรักษ์

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Indian Music (TABLA), Ethnomusicology, Relation of Music and Other Kinds of Arts, Musicology, Music research

Ethnomusicology, Indian Music, Music Composer, Music for Performance Arts, Film / Semiology / Production / Graphic / Photography , Cinematography

2293

288

ผศ. ดร. วริยา ด้วงน้อย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น

รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารรัฐกิจ), รัฐศาสตร์

งานวิจัยท้องถิ่น, นิเวศวิทยาวัฒนธรรมท้องถิ่น

1303

289

อ. วริศรา ตั้งค้าวานิช

อาจารย์

คณะครุศาสตร์

ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่, ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, History, Modern Thai History, Southeast Asian History

ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่, ประวัติศาสตร์นิพนธ์, ประวัติศาสตร์ความคิดและภูมิปัญญา, Historiography, Intellectual History

1170

290

อ. ดร. วศิน สุขสมบูรณ์วงศ์

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาษาและวัฒนธรรมจีน

ประวัติศาสตร์จีน, ภาษาจีนธุรกิจ, สารสนเทศและคอมพิวเตอร์ภาษาจีน

1665

291

ผศ. วสันต์ ปวนปันวงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น

รัฐศาสตร์

พื้นที่ชายแดน ทุนนิยม เกษตรพันธะสัญญา ความสัมพันธ์เชิงอำนาจ, การพัฒนาชุมชน การท่องเที่ยว อัตลักษณ์ ชาติพันธุ์ เพศภาพ การปกครองท้องถิ่น, เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ พัฒนาประชาธิปไตย การสร้างสันติภาพ

3761

292

ผศ. ดร. วสุ พันไพศาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Digital Signal Processing, Electronics and Computer Programming

Biomedical Engineering

2104

293

นางสาววัชรี มีศรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ด้านธุรการและสารบรรณ, การบัญชี, ด้านศิลปะและวัฒนธรรม, เกี่ี่ยวกับงบประมาณการจัดทำโครงการต่าง ๆ

-

343

294

อ. วัชรีย์ อินทะชิต

อาจารย์

คณะครุศาสตร์

ภาษาไทย, เพลงแหล่และเพลงขอทาน

-

475

295

อ. วัลลภ งามโคกกลาง

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ดนตรีวิทยา, การวิจัยทางดนตรี, Computer Graphics Software , ดนตรีสากล, Computer Music

ระบบคอมพิวเตอร์, contemplative education

963

296

อ. ดร. วารีรัตน์ สีแดง

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

English, Linguistics, Translation (English into Thai & Thai into English)

Linguistics, English

1261

297

นางสาววารุณี แก้วกิ่งจันทร์

นักวิชาการพัสดุ

โครงการจัดตั้งกองคลัง

งานพัสดุ

การบัญชี

308

298

ผศ. วาลิกา โพธิ์หิรัญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

Tourism Management, Community - Based Tourism

การโรงแรม/การท่องเที่ยว, ธุรกิจการบริการ , งานวิจัยท้องถิ่น, วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

1656

299

อ. ดร. วาสินี มีเครือเอี่ยม

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักภาษาและภาษาศาสตร์, ทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร, การวิจัยทางภาษาศาสตร์, การวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน

-

1680

300

นางสาววิกาญดา บุญคง

บรรณารักษ์

สำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บรรณารักษ์

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

510
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] 6 [7] [8] [9] [10
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.